Skip to main content

Full text of "Mythologia ethica, hoc est, Moralis philosophiae per fabulas brutis attributas ... viridarium ... / artificiosiss[im]is nobilissimorum sculptoru[m] iconib[us] ab Arnoldo Freitagio Embricensi, latine explicatis, [ae]ri incisum"

See other formats


>^0 I* .7rs- "* :-< ■•« 
LIBRARY OF THE 

UNIVERSITY OF ILLINaS 

AT URBAN/rO-IAMPAIGN 096.1 
F884m 
R^BOCKROQV b MYTHOLOGIA 

E T H I C A^ { HOC £ST:5 ^{omtis viji&jopljiae P^ffo ^ 

Bulas prutis attrtbutas, trm 

cUtie, anwnitflunum ^vinJa?!.^ 

utn-in quo hutnanc vttc la- 

^rintfio dcmotifirato. virtu: 

tis Jemita mdcfierri^^ 

mis vr^cevtis^ veditt 

n^ejeijilv docef. 

<j4.rttfctoflf}" wRSjltmcnm Jii^jtxru 
icofu9> ah rzi4rrwliioJrnta^io Em 
"* iiame' ocvltcatis. tjtcttm :f . 
Aktverpi^, 

PiiilippoGallxo Chriftophorus Plantinus cxcudebat. M. D. LXXIX» \l\ 

CLARISSIMIS OPTIMISQVE 

VIRIS ABRAHAMO ORTELIO 
HISPANIARVM REGIS GEOGRAPHO, 
BT ANDREAE XIMENIO LVSITAKQ9 
ARNOLDVS FREITAGHIVS S. I>. 

V A M fit pra:crarum .Tnigmaticum il- 
lud philolophandigcnus, quo perfi- 
nuofa verborum inuolucra in vcrica- 
tis pcnctralia vcluti e tcncbris in lii- 
ccm ,ac caliginofa nube in lucidifH- 
mu '^pi^-o.u^ morcales dcducuntur, non 
ignoratis , viri ornatifsimi •, neoue hic locus portulac 
infinicaillanodoli fcrmonisvoluminaac doccndige- 
ncra pcrllringcrc. id prxfcnsnegotium cfHagitat, vc 
quantum vulgari prxftet, operis ingrelTu non tamdo- 
ceamus quam rnoncamusjnairLquofcrtiliorfcfclau- 
dum campus oflcrt,eo fufccptum opus minus laudan- 
dum ccnfco, quod vcndibili vino , vt aiunt ^ opus 
non fit hcdcra fufpcnfa. Vnum fane illud cft , & 
quidcm prxftantifsimum moralis philofophixgenus, 
quod pcr apologos mira cum dcIc<5lationc a vitiisad 
virtutcm, a praua viucndi confuctudinc ad tempcran- 
tiamatq^uc adco frugcmhomincm traducic:quamplu- 

* 2. chre 
chre autcm illud a fabulatorum vctuftifsimo cory- 
pharo AEfopo prasftitum fit , nullus eft qui igno- 
ret, & fi quis forfitan fit qui cius Mythologias non 
admodum magni facicndas effe exiftimct , is quas- 
fo in ipfius (criptiscxaminandis ingcnij acicm pau- 
lo diligentius intcndat jvideatquequam fcice, quani 
appofice j animantium , ftirpium , hominum, ani- 
matorum denique atque inanimatorum proprias ac 
peculiares affe6liones naturasq. inueftigct^quam non 
temci;/^ aut cafu rebus fcrmoncm attribuat^ quam rcli- 
giosc rerum a-vfATmSe^^ctv t^ ap^pvictvCiuc concentum ob- 
fcruct , quod vt vno atque altero cxcmplo patcfaciam 
(nam fingulapcrfcqui prolixi elTet commcntarij) quid 
potuit fingivenuftius atq-, adnaturam accommoda- 
tius, quam muftelx contra bafiliicum aftutia , vbi ad- 
mirandam rutxcontravcncna vimacpr^fentiflimum 
ttM^nrripiov nobisconfidcrandum rcliquit, in gallo au- 
tem gallinaceo generofiflimum ac ferocifsimum ani- 
mantium cantu fuo leoncm fugando occultam natura: 
operationem,incommuni morum rationcmulicrcu- 
lasauaritiam , gallinam.aurca oua parientem fccantis, 
quod hic fexus viris fit,cum fuo eciam farpedifpendio, 
adrem attcntior. De fabularum autcm acfimilicudi- 
num (res enim propc eadcmcft)dignitate nulla eft 
controuerfia, quandoipfc mcdiator Dei&hominum, 
Dcus & homo Chriftus, protcruam Iuda:orum pcr- 
uicaciara^ gentilium perfidiam , vulgi ftupidiqitcm, 

Pha- Pharifxorum faftum ac contumaciam contudcric, 
pcrfrcgcrit , crudieric , docucric parabolis & cxcm^ 
plis . quid ? quod acnigmacis tortuofisquc quxftio- 
nibus diuina myfteria vulgo propofucric, ncquc ad 
facrofantfla adyca qucmquam pra^tcr cos qui a ccr- 
rcnis fordibus mcnccm defpumaranc , admiferic : par- 
tim rcrum arduarum ma^nitudinc terrcri infirmos 
infinuans ac gradibus quibufdam ad cxlcftis fapicn- 
tix apiccm dcduccndos : partim laccnccm quandam 
in hoc inftitucndi crcncrc delicefccrecner^iam acin- 
crcdibilcm volupcaccm fitam cfle.Nam cumperan- 
fradlus dui homincm dccineac , id candcm cfScic, 
vt rcbus c media vitsc confuctudine ac quotidianis 
adionibus peritis,quodminimcpcrfuadcri anrcapo- 
tuerat , nunc vltro arripiac , amplc<flacur , &: quod 
abfurdumquandoquc vidcbatur, exparadoxo popu- 
larc poftea ac fufpiciendum vcnerandumquc rcddac: 
adeo cacca cahginc in hunc carccrcm dccurbati no- 
ftri func animi , ica vokiptatum ac corporis cocno 
immcrfi , vt huiufmodi conuinci ar<Tumentis ^c- 
ftiant, vc horum dodrina rationiobccmperare ma- 
Jinc , quam abftradis a fcnfuum iudiciorcbus . quod 
igicur ca morahs philofophix cradcnda: cum omni 
hominum gcncri, cum vcl maximcvulgo via fit cx^ 
pcdirifsima , ncquc minus quam apophthcgmaca, 
Chr«x, fcnccntix, quorum laudi nullus vmquam 
fapicns dccraxit, virium habcat, cx his abunde H- 

* 3 qucc. qiKt . Eapropter optimi viri , cum hic fabularum 
non ytfopicarum modo , fed quorumcumque qux 
hadcnus haberi potuere,hbellus non ita multoan- 
te e Belgico in Gallicum idioma vernaculo vtrif- 
que carmine tranflatus fit, vefl:ro hortacu , qiiiStoas 
veceri ac virtutum fcholx impense fauetis, eum La- 
tio donandum cenfui , xquabiU ac plano ^nec non 
a poecarum legibus vindicato fermonc , cum pluri- 
bus de cauf^is tum hifce pocifsimum , quod folutam' 
orationem a pkiribus quam numeris a(lrid:am legi 
in confedo fit, quoniam eapleriquemagisdelcd:en- 
tur , quam carmine , cum facilius maior le(5lorum 
pars eam alTequatur . prrcterea vt omnium non arti- 
ficum modoliberahorum catui ,piclorum dico,fcuI- 
ptorum, architedlorum , & fimilium hunclibellum, 
quo nihil ineo genere,vel ipforum iudicio, hacle- 
nus prodiit elaboracius , commendaciorem reddere- 
mus , verumeciara iis nacionibus cius faceremus co* 
piam ,ac muta qo^ein eofuntanimanria redderemus 
vocalia , qui neutrum ift:arum linguarum , quibus 
hadlenus edicusefl: , cailenc . quod nos pociflimum 
Latinas hn^uae beneficio confecucuros non ambi- 
gimus . Id etfi pro voto meo nondum confccutus 
fim , erunt tamen qui meam operam, conacum ,ac 
fubfeciuas horas non afpernabuncur , fi qui fugilla- 
uerint, erithocmihicum mulciscommune, non pro- 
bari omnibus : vobis autcmob veterem confuctudine 

atquc atquc amicitiam nodlcs mcas Atuaticas dcdicoconfc- 
croquc: has virtutiscultorcs Socraticoamorc fouctc, 
illis^cmilu aiMercurio longo pollliminio ad Muflis 
rcdcunti indulgctc. non minus vobis hx fabulx quam 
diuini Platonis matura diuinaqucphilofophia,Socra- 
ticx indudioncs , Pythagora: abltriifa rcconditaquc 
inuolucra, Epi6tcti pra:ccpta ,Ccbct is humana: vitx 
labyrinthi fabulofac cthiccs do£lrinx pcrfimilis , aut 
dcniquc ipfa hiftoria vita: magiftra, vtilitatis com- 
modiquc adfcrcnt. ncquc cnim diffidcndum cft fo- 
rc hanc -^fopicam philofophiam optimam vitx in- 
flitucnda: magiftram , cuius audor fapicntiflimus 
quandoqucSoIoncm.monucrit ,cum rcgibus««x^?a^ 
^e/>fa loqucndum clTc, ncquc cum morum nobis Ic- 
gcsfcrrcvcrccundabimur; qucm Grxcixtantumlu- 
mcn ac fupcrbifsimarum Athcnarum Icgiflatorpru- 
dcntifsimus moncntcm audirc non faftidiuit. non mi- 
nusfortafsiscx harumfabularum Ic<flionc, dum fi- 
niul oculos dc animum pafcitis,profc6luriquam A- 
madifij commcntis, Ariofti poematis, atquc id gc- 
nusinnumcris fcriptis. fub quibus Iibcntcr fatcmut 
tccla cflcquamplurima, quxadcommuncmvitam, 
politicam adminiftrationcm , aulicas tcchnas , rcm 
militarcm , non parum lucis adfcrunt. Spcramus au- 
tcm & Latinx lingux candidatis ob rci varictatcm, 
ac multipliccs didlionum nomcnclaturas , qux hic 
pcrpctuo, raro alibi ,occurrunt, hoc opufculum ncc 

ingra- ingnttim , ncc inutile futurnm . Valete & pcrgi- 
te, vt facitis ,veftram vterque Spartam exornarc. 
Antverpiai annoreftitutaefalutis cId. I3. LXXix* 
Nonislunij» I N 2 o I t V M. LmJe (fui cun^las exofns conteris artesy 
Sf tibi quid noflrt difplicet ingenijs 

Sodes carpe , doce , ddhimus pofthac meliora» 
Carpere nil artis^fed meltora dare. 

Vulnere frondefctt virtm, rubigme ferrurgk 
Qofitrahitnr^reCie cote nift polias. HEXASTICHON LIBRI 

AD LECTOREM. 

Paruac molis eram Phrygio diftante magiftro 
Mulcorumfaftusgranclior inde opibus 

iifopus.quondam monftrofo corpore nanus, 

"' GibbofuSjlabco^mcntefcd ineenua. 

<irinsme Graiocontexilitance cothurno: 
NuncScytha, nunc Afer , nunc terit 
Aufonia: ^ 

iril 

A AVRIGyE ET EQ^VI 

F A B V L A. 

'EQyys (^mdamf^hmi^m dominoppme 
hahitmjta njt ch inediiiftrigofm ptc mme cofeHm 
mte Qphu4§^ miferpi^m tegeret mimamyin difficile 
. quendam alto^cxno demerfum locu dedmtnry 
cvnde cufe ex^licare neqmret, a tetrico ac iracun- 
domrigpt immmiter n)a^t4^Uhptt : quare mtilta 
fecnm mgemifcens, cu loci diffcultatem (Sr herift- 
hi plu6 operis imponentis ijmmferedo effet 5 incu- 
faret inclementiam y mptgis mpigis^ fth excmdcr 
fcente e(fsdario(^ (juifeminecU mifrid nullo doloris 
affeSiu tmgehiitur) tmpulfm fuftigntm^ hoc de- 
mum foUtij loco exhftlaturm mimnm , mdire 
cogitur : Dehes tu cyero hinc te, hodie extricare^ 
mt extrempt u me experiri. 

Qv A DR AT in ^nf^o^opH; fabula , qui veluti hira- 
dines adeo grauibus fubditorum fanguinem exadio- 
nibuscliciunc^vt prxter cutcm atqueofla faluimifel- 
lis nihil fit. 

Into- IiUorcrabilis cxadtionum 
facuitia. 
Itc ergo ^ operammi , fale^ non dahuntHr cx^j- 
biSy^ reddetu confuetHm nnmerHm Utcram. 
Exod.$,ii. A t LEO^ LEONIS ET VVLPIS. 

C V M omnm mimmtmmgmcrftjco regia 
intcr CfL digmtate^r^fklgcmy grmijemorho op^ 
frejjiim fimMsjftdjlat^ dieadejfe ifipffet,^uo de 
im^crij negotiis cognojcerety -pMdtHm^fe mortm 
^ofleris regnS rehncj^^cret^ ohfeci^amttir omnm fic 
fr^JiiPJto die frecj^^entia ftdregiftm comitiorum 
nomine conHom . Sola ^hI^s aflti relic^nmfti^e^ 
rms^ itheuntinm cuejligia in^uluere contem^U^ 
tpt^regis PLJ^ernatdim^ermm n)efmetmM incon-' 
Jiderfttptm cultimorUtemeritftteminceJfens ^ Na 
^os eJHsJn^mtyinfm^ ac yer) eo ^tto af^peHami" 
ni dign^ nominey hejli^ , (jttA adregiacommem- 
tium ^efttgipt non diligentim examinetis 5 me^ 
minijfe (^uif^e o^ortnerctt ingreffm ^mm^lnri" 
mas^rediiJJenuUftm. 

CoMMENDAT pracfens fabula corum pruden- 
tiam^qui maturoconulio lcnocinatem improbi prin- 
cipis tyrannidem, quamiferaplebecula ,heunimium 
facile,irretitur, efiFugiuiit, cosque vitant caffes quibus 
captifuntplurimi. 

Pru- Prudentia cx alieno pcriculo. 
ATfutm ruidcns mnlum ahfcondim cltifarmU 
tranlcHntcsfHJlinHCYHnt di/pcndia. 
ProHcrb. 27, 12. 

A 3 QVER- QVERCVS ET VLMI. 

dine confeijHit^^r fjHirom (S»^ <rutmi*ffw^lay,i^tii m 
crmnto citiond^m c^ucYcm conjilio <rUifm confir- 
mmdi o^cJfMicndi cmjpt relicjiias omncs arbo- 
res exurparet emlleret^molejie non modofHgge- 
rerety '^ijerHmetiam-^rAgnmtihmfmitidiciora- ■. 
tionih^Mc^ue argHmentis prftadere conaretHr^ '' 
longH demnm im^ortHnitate clementi(?.regis^diH 
njlmiatrocespreces difimHlmtis ad iyacHndifi 
-^roHocctt ^dtientiams cumc^.percontmti regi^ec- 
qmdfihi reli^His exci/is arhorih. contra tempjlH' 
tum tnrhinnm^ <rvimfmundHm cenfdt^confH- 
fisnihilfHggereretygrmtfimis ei re^uindigmi» 
tionis necis^ interminatis p^nis ^ft cvlii in fojie- 
rnm negotiHmfMefferety h reli^Harnm arhorum 
conJortiocHmelminat. 

Qy E R c V s principi popularis demcrcndsB bcnc- 
iioleniias viam commonftrac,docccque qualis ipfius in 
fubdicos debeacefreaffe6bus,VcvideIicccfccund^ & ad- 
uerfx fuorum forcunac condoleac & communicec. 

Prin- Principatus fubditorum falutc 
confirmatus. --^IBj^Pjl 
In mHltitndtmfofHli dignitits regis : ^' in^M* 
cUate^khis ignommipt^rimi^is. 

A 4 LEO- LEONIS ET ASINI.; 

L E ogftUi cHmmntis{ftmt mim hmccjfcin- 
tcr iUfi ctnmmtift ncttura AgrU S\:j^mmy)raoce 
ftttonittufnga cctpcfit ^ ^tiodfors fipt^idm c^nid'^ 
a^finmftigA cmjfet non intcllcBft coj^icftttis^fihi ip/t 
ca ctttribmt ftclconcminjciji^itHr . lco tmtof^atio 
emcnfo, ^tgftUi cmtum nozmplim audirct, Cft^ 
formidinc mimtihhcrptffet JSkrdoniccrides con- 
ttcrf^ts^ in ftfinH irrmth c[He cumnjngtti/om difccr- 
pcrctyhis <rvcrbisfloliditPttis ftrguit: tJftJjftyficcim 
lcone ftfino <uifi conjlcrnftrifcjc^i^ftcgft coniiccrc 
dcmcns mtumfts? Intttilitihcxe^lojttb mcis ho- 
dic difcc cvngmhm ^olidtim cffc tcmcrario cjttod^ 
mftt dfciptiltimJejcLJ in ccrtftmcn cum mftgirfro 
committcrc\ mt ftrrogmti ^ttftdftmprAfitmpiO' 
ndj (^Mcc^tiftmfnis im^ftr <^irihm mdcrc. 

.. \V.; P R Af T. E R Qjr A M qiio^ fabale cpCQiT^^'^um dus 
fcciim adferat,b,Qc ctU)Cil,at^cxaihr^Velan cx- 

trcmo: cne,natLi rse fiix dotimi^ lioh c'Bilt1def ati^Valium 
fc audcrevenditare^ etiamhisqu^muhistenominib. 
cxcellunt^quam rcuera fis. 

Vis Vis potcntioris tcm^r^laccffita. 
v^ Non litiges cum mmmetotente^ nefovtemidas 

.v:;inmfinti6ilHi44. Eccfef)i,i. 

Noli rejiftcre contra^fmemfotentis , nec coneris 

contra iHnmflnaij. Ecc/ef 4,32. 

A 5 HO- lO 

HO.NIJNIS MORTEM / 

ACCERSENTIS. 

DECREPiTiE Atatisfenex ingenti c\Mm 
bftiHUhatfnrcinAonere , ^ ^jjijt mohfiia defati- 
gatm 5 fHccumht^ ac mortem e cvcHtgio arceftty 
fjHA cum ^ocmtem exaudiijfet acpne effet , te^ 
Itim^ mm in eum coUimarct'^ Age, inmityO mors 
non ideo te accim<n;tmihi njttam mimcrcs yfei 
cvtahlatafarcina lahoris partem toUeres aciti- 
neristddiHmlemres. - 

FiT ita plerumquc, vtcum^rauius aliquodnobis 
imrnt^et malum , priftinx obliri cafamitaris ^ pra:fen- 
tem^duion animoferaraus moleftiam : adeoquenul- 
lus {ititacShfe<5bi a^atc,qui feanrvum non putetCvt in- 
quit Ciccrb^poflcyiuer«i aiid^:& hoc, qui non ctiam 
velit vcl in maximis vitf ^rumnis perpctuo vitam tra- 
duccrc^xiftentenatura itafui follicita confcruatricc. 

. i r: Virx Vitacacrumnofi fidum tae4ium. II i M l 
:« »^t^f^,^^P^J|| Mclior e/i mors (jmm ^ita amara:(^ remics 
Atcrna (jukm Itingmr pr^cacrms. 
FccIcfiOyi?' 
McUor cjl canU casHHs lconc mortMo. Ecclcf.p,^* 

BA. ,:^A^SIL.I:SiCl,-^r?' ;M V. 

S T E L AE. 

O P A c A M ^horridnmy rc/eprihm^cooper- 
tamfpdmcjkm immmisac trficmentmbajilifcki 
inhpihitaHs-^ 'Midm^ contrci 'rclii^^^fi' mimmtiit 
txcuhum-Ymujielam cjUfldpimitiXta mtrti ^m^ 
tidiepaficn^m infidiose ohfcrmhM, f^^vM^ egre- 
diehpLtur^vt eam ahripcr/t 'ificramlp rnmfore 
atimdo/^ compotem/Hmptilchfe interim mufe- 
m hojiis improhos conatm irritos rcddcfei,ac im- 
potentem nocedi lihidineprHdentia fnfijlHderet. 
Impmidin^ enim fnis n^unitctiiYrm^ecum hoflis 
juhit 5 hmdignarpt rutA rftmkfcnlofeftmcontra 
cvenenfi prAJentipmftm fiittnt ejje mtidotum ) 
^m corpori circumdfito hojlemfcpm remoratf^ 
fuerfLt 5 inpojlcrumjefacile eius cvenem ^im a* 
moUtUYfm. -^^.^^x 

M o N E T infirmiorcm fabuUjVtcauteac prudenter 
contraforciorem fecbmmiiiiiat, fuaqueconfiliainfti- 
tuat,cogitetq. non ta viribus quam prudcntiaeius ma- 
chinationes conucUendas ac peflumdandas cile, 

Con- Confilio & viribus munita 
defenfio. n 
Bjfijlite diabolo,iSr fugicth ^ohis. Jacok 4, 7. 
7« ommbus [Hmcntcs jcutum fdei, in c^iiopfitU 
omnift tcla net^mfimiigncft cxtingucYc. 
E^hcfCyi6. 

si. 14 

SIUIM E T P R O L I V M. 

Gemellos cum fimm hahcret fxtm , 
hos dt[j>ari rationc cducahat , it(i <rut tcncrrmc 
comflc£lcrctHr altcrum , dtcrimfihi ^ita mcn- 
disjcatcrc pcrpctno caidcrctur ^hmc fm dimo- 
uchftt conjortio , illam adcofihi domcfiicc coniHn- 
Eicc^Hc conmmrc <rvolch(tt , <^t afm mmc^mm 
dijccdcrc lpitcrc^citcrctm\ nuUnm dcnic^Hc^ <rvt in 
njniucrfum dicam^ inc^m yita nmum dcprchcn- 
dchfiftjahat itai^uc impunc , in orhcmfc cacrfat, 
mllum^ infolcntiAgcnmi coargmtc ncminc^pr^- 
tcrmittit^ (po ^t ^rvtcoxUluxct :patcrfors infor- 
tunio natifupcrucnies , ingcnti^ luSiu omnia co^ 
^lcns^fuhUtii in <vlnm itu ar^c co^lc5iiturflrin- 
git^ ^ <rut mim(^m } coc^igio cxhdarct ^fimiolo 
infmo umorc ncccm^ttcfihi mizrorcm concilims. 

CoMPETiT in cos apologus parentes, quica^co 
ac infelici amoie fuosliberos profequuntur, nimia fua 
erga eos indulgentia, fibiadextremum masrorem , ip- 
fis exitium confcifcentcs. 

Infa- IJ Infanusparentum ergapro 
les amor. 
QHifarctt^irg^ , oditfilifimfkHm ; (jHi mtcm 

diliqjtillnm^inflmter crtidit. Proucrbj]yi^. 

Co^fiifiof^atris eji dcfilio indifci^lmnto ifilia m- 

tcm in dcminorcUioncfict. Ecclcf. 22, 3- 

LEO- LEONIS Et Eqyi. 

A M P L o ^fitenti^ cam^ofetmtlicm qtiidA 
lcoeijHiimcon[picatU4^ yctcratom accmvit y ac fe 
mcdicHm^rofcffmfmm cc^m o^cYcim ojfcrtyftdiH- 
tnrtimfeinc^tiicns^fi c^Hofors morho cor^orisyc 
cvitio lnhorct ,nitm fc^rdfenti^imfi contra omnii^ 
morhortm mdorum^gcncrctdomirc^ofita re-^ 
mcditthfihcre : ftt ei^tim lconina ^crfHtipL dcp^e- 
hcnfft 3 O^^ortmcj ait^ftdcs opfttij^. medicortimy 
6^ comodiim tcmihi^fiterJL^ollomifit ^fcti- 
Uptim^ nfim^oflcriortimpdHm ftltcrtim htens 
exedit njomicfi , iUcD medicfts ^oJitiUt mmmy 
ille tufim ofe cfflagitat , illi ohfccro mptUgma ^^- 
flicftto . Leo dumfe njulnm confidcrftturufimu- 
Uns ttd^ojieriorft e^ui ftt^licurct , itfi^ fth co cftlce 
ptitur , <rut communifcnfu fuft fede turhftto ftt- 
tonitminterrftm corrueret. 

F E R E fic vt qui de aliis circumuenieiidis ac fup- 
plantadis fatagunt^fimili aut maiori aftu illufi fu§ frau- 
dis talionem reportec, & quod in parocmia cft, In lcro- 
bcm incidant^quam alccri effodcrunt. 

Dolus Dolusprudenti aftu elufus. X7 
'ilMdioYit [Hnt njulmra diligentis, qHamfrapf' 

Aulenta ofmU odientvs. Proucrb. 27, 6. 
^n omltsfHts UchrymatHr immim:(crfiinHene^ 
rit tem^Hs , nonfatiabitHr [mgHine. 
Ecclef 12., 16. 

B VVL. i8 

VVLPIS ET GRVIS. 

VvLPi Gmem inmtanti, frmdium iffa 
comiixfraticumqfie cvemffet.piilsei Imce a^pnU 
tnrx iUfi cum- ob rojiri longittidinem ^ruixdumft- 
mem ex-^aropftde refimo^Heretyfalsea^ulpeirri- 
dettir.grus hmc tmieferens ignominifim^fmi- 
lifirophft ^ulpem lncii^cfttiirft, raictpm imutnt^ 
ftc e^tiltim cHcurhitA infufum m^ejd infert^rogptt^ 
nefms dedigneturguflare dupssfibienim cfts wt 
lienem curftret -pr^jertim farutm : ipfa detn ro^ 
firoimmi^o Uuiefufcitur^atejtieop^aris dupibus 
fuam ingiumem farcit . Vulpm dcin cauiUata^ 
ytfercufum placuerit^ interrogat:Vulpes cverofi 
rcSie traHatam mnuit , proprii^ delt^i pcrcita 
confcientia , artem arte elue/endam efe , ac malo 
nodomalum effe (^UArendum cuneum fatcturi 
necmedefuturosquteum decipiant yC^ui in dtci- 
picndis aliis omnefuumfiudiumxoUocat^ cumfj' 
co^imtarumfiena fint omnia . 

Fraus Fraus fraude compenfata. 19 »■■» . — ►-»- - »t 11 ii^i".i:n ' rU 
mtdckdet illfifores, &- mmfHctis dAhitgrntifi. 

Froucrb.3,]^. 
Ojii af^rchcndit(apcntC5 in asttitiit corum, ^ 
confdmm ^rmorHm dip^at. loh. s^i^. 

B 1 PA. zo 

PAVONIS ET LVSCI- 

N I AE. 

D V L c E M quandofj Lujcmm cmttim^ci- 
uoadmiras cum mdirct attetiiu^ei Amnhtm.cU 
Nfitnrfi p^tibdfihi tmtum bcneficiHm i^m pACA' 
terk mihm oh "^lmmrum ^emfiatem condeco- 
rari conHeniffetinon im^crtitpi ejfet^ex^ofiuUtM 
^roHida Naturpi^fmm ei njicipm ingratitfidine 
exprohrms ,fe cmtus ifiim acmelodid rvice dio 
nohilifimo c^mdam munere dotutum regerit^ ac 
initjue p^dmodum ftgere^ cunecfud Lufciniafr^' 
rogutiuA inuideutynec^ue dotih.uddit^^ uSiumfi^ 
hi prpetuo pigcndum fore ,fi ex cumj^ue -^rAjcri" 
po ftc fententiptnou^ (fuotidie rehusforms, in- 
ducendA effent, 

Praesentis fabulx inftitutum efl , receptfs a 
Deo fumiiio naturxopifice bcncficiiSjquemlibetmo- 
•nerecontcntum edbjncque id cuiiofius anquirere, cur 
aliaaliisdonaindulta finr. 

Natu- II Naturx beneficx iniufta & ingrata 
criminatio. 
Sm moYesfmc aumtiayConUnti ^TAf^ntihm. B i OVIS OVIS, LVPI^ ET GANIS. 

Qjv^iE ^ermttiTfaffiit omhm ciilH^is difcor" 
dia cum in atrox c[mndo(^m cxarfij]et heutim, 
fttqne ouesftih ttitifimo rohtifiipmortim canum 
fTAfidio degeretyfuis dijfifi<roirthm luyi^acem pe- 
tmt, ohfides^fuam otiihtd^foholem^^oUicentHr , (l 
cvicifiimfihi canes concederentHr. accepant con» 
ditionem exprtesfraHdis otiicHU^ atcfp eitffcemo^ 
di <rvtrini^ue pax legihpi^fiahilitHrine ^uod altera * 
'^ars alteri piHata^Hhlica^ <rvi damnnm detj 
fiqtiidficpi^fat ah njlla ^artinm , ea ex legHl^r^' 
firipto noxam luat . Vhi luprHm catnli (Hccre- 
uifientyi^fi in oHesJnp in canes irrHHnt^tncamu^ 
gregem^iolatafidcimmaniter dfgkhut difcer- 
^untc^HeD. 

Cavet noshiclbcus^nehofti tcmcre credamus, 
nequc remere dc .cius fide nobis quicquam promirra- 
mus qui fallere confueuir, verum cum Crerenfe Creti- 
fandum,&5 quod facrimoneccodices, amico reconci- 
liaroneutiquam effe fidendum.. 

iNn Innocentia facile decc -ita. M 
KoncredasimmifO mo inAicYmmsficutmim 

ArftmentHm ^rHginat necjuitia^ tUim \ &^ p 

humiliatH6 cvadat curuus , adiice animH tuu, 

(cr cujiodi te ab illo. Ecclef 12, lO, 1 1 . 

B 4 LEO- LEONIS ET GLIRIS. 

L E o nefcio c^m fortum mt )t <rvcmtoYihm 
adpLHni 5 mt dmforte cum iyi rete incidij[et , ac 
frujlra ^el mftximis Uhorihmjefe explic^re co- 
npttm y mptgis magifciHe irretiretm 5 cumcj^H^ 
necmicc^uum firennm Ipihormety^rAfentis ^ericH- 
licuicinitfttem ^ehementerformidms , horren- 
dnm rugit: ^uo clftmoregbsy c^HemJihi quondam 
heneficio deuinxerctt , excitatm murrit^ ^^^^-^^ 
arrodensfiU leonem liherat ^ ftcferpetufimfihi. 
leonis opm operum^j concilioct, 

S AE P E N V M E Ro accidit,vt tenuiores ac humilio- 
rcs vel maximas etiam rortisliominibus gratificandiac 
beneficij rependendi occafioncm nancifcantur- quo fic 
vtnullius arroganter arpernanda fit conditio, neque 
quifquam ita vilis au t abieclus eft , qui non quandoq; 
iiobis vfui elTe poflit. . 

Benc*. Beneficij reddendineminipracre- 
ptaoccafio.; M 
Si hcfJcfeccYis[citocmfeccriSy<a^entgratift> in ho- 
m tnis multa . Bcnefdc iujlo^ <Sr inucnies r^ 
trihutioncm masnam. Ecclcfi 2, i , 2 . 

B 5 AQ^VI- i6 

AQ^VILONIS, PHOEBI ET 

V I A T O R I S. 

C V M A^mlom de <^mhu6 Thoeho ceYta- 
menmeunte^ fms^ ^jtYoc^e extreme defrddi- 
cmte, intmtHm lis incra^mt , ^t cum em diri- 
mendiZ arhitrum eleSlmi effenty experimento nj- 
terplm rairihm poUeret jexplorarent ^ cviatorem 
jlfttmnt ctii c^mpentilftm detraheret^ is ^iBoria 
pdmamrcportaret , Hunctrimu nimhoftisBo' 
Yepi4 ingenti proceUa adoritur , tmttim^ ahel^ 
njtjuo imfetti ^iatori weflem ctdimaty njt ma- 
gis etifim mfigis^ eum tnuolmt. atjolttftjtio rft^-- 
diorptm iuhftre %p\umpptngit , <rot Ucernftm ^fim 
im^fttienttfi } ^e^igioptjecviator fthiiceret. 

EoRVM commendatap6logusvtilemoperam,qui 
ratione potius ac comitate quam violentia in fuam a- 
lios faciunt condefcendcre fententiam • ducienim vo- 
Iunt,noncogi homines. 

MO- Moderata vis impotenti violen- 
tiapotior. *7 
Non auia dommawHr fdei. 2. Cor.i, 24. 
Fa^nsfum infirmis infirmm ^ wtinfirmos Ificri- 
facmm.i.Cor.py22. CICA- i8 

C I C A D ^ A C F O R M I C i^; 

L o c V s T A dum hiems a^ptcret }i formi- 
coifli^em cmendicmsyrogat njti ex ftceruis kfcL^ 
:ConoefisJmm egefiatem lemt.formica mtem ne- 
gleSitmnoemf^imi temtoris ei memoriftm refri- 
cms, defidtft, otio, cmtilems^ cum in tritico de- 
geret truduSiu^^flutem exprohuty tum^ in^uiesy 
(Tventuri tcL> tcm^oris m^cmimfJcD o^ortebut, 
cum omnium rerum uhunduntiu ufflucres y di- 
fcCJ nunchuc ege^ute ^ c^uitem^ori non Uhcrfit, 
nec^ue occufioni jcruit ^jedluxu ^oluptutequcU 
diffluity mifrum qumdoifue acomnium rerum 
indigentem moritmum effe.uc mugno nimis im" 
mff^turfi^Juu huiufmodi gfiudift com^ftrfiturum.. 

Temporis elTe pretiofiflrimam iaduraiii vfu- 
ramque honeftidimam docet fabulofa narratio, occa- 
fioni icaquedandam effeoperam,neque itaindulgen- 
dum efle genio^ vc in profpera fortuna aduerfe atque in 
mediis gaudiis ludus imminencisobliuifcamur. 

Con- Contraria induftriae ac dcfidise 
pra^mia. i^ 
Troftcr frigus figer (trarc noluit : mcndicabit 

crgp AHfttdJ, &r non Aahitnr iUi. 

Froutrk 20, j^. 

LV- LVPI ET GRVIS. 

LvP vs chn ah ojfe dcglutito ^ropmodum 
firmgnUretury mtiltorum ope imj>torata,ortiem 
demtim ^tilchris fid tllHd eximerJMm fromifU 
johcitfJ : perfmf/igrtis coUnm Itipno rithii indit, 
ei^^egpttture oi extrahit. cu^fromijfftof^cijfra^ 
miapo^tiUret^hoc a lup rejfojum rtfert: Adeo^ 
ne es tu hehes^ cat tecum non conftderes .fotuiffe 
me tihi, cum itigtilo coUtiminfertum haheres, <rvi- 
tam adimerei attamen tmmifertU6ppercerim? 
0hi igittir , mihig^ id accepum hahe , t^tiod cjtiftm 
adimeretihiptHerftmfvitcim haheas. 

Beneficivm difce tum pcfTime collocatum, 
cum in ingratum confertur ; ncque alias vmquamtibi 
oleum operamque vcrius perirc, quamin huiufinodi 
hominum genus profufa. 

Fceda Focda ingratitudinis labcs. 
IngYdti enim fdes tmc^mm hyhernalis glacies 
tahefcet, ^^ dijpenet tan^mm a^cMjff^ema- 
cua. Sa^,i(i^29. 

FRA. 5^ 

FRAXINI ET ARVN- 

D I N I S. 

D V M Fraxinm avrogmti tjuod^fajlu (^re^ 
ta ArHndinCjfmm in ulnm extoUcret rolpur, 
Armdinis^fexfiofa imbecillitati nimium inftiU 
taret ,(e tempjlatthtis raentorum^ ac turhinmn 
im^etui refiftedis nfttum , eum <rvelminimct uura 
conc^Hufjpiri inc^uiens^ cf^cris c^uidptm ac ingens ex- 
oritur tjpho, Iruxinum^imis reuulfumflir^i- 
bmfrofiernit: Arundo Fraxini ruinucontem- 
'^lfita 5 Qmm tutct^ aitjnterdum ^iliori/t^fr- 
md^ <rviresfuntfurori<raiolenti^£ cedere! 

I N s A N A M faftus Fraxini virium ac roboris oftcn- 
tationem edocet, fuoqueexemplo demonftrat poten- 
tiatemerenitentium vanitatem vtplurimum eludi. 

Su- / Supcrbifaftus collifus. H W^r 
Di[jierjit fHperhos mente cordisfm . De^oftiitpO' 
tcntes defede ^ exaltmit hnmdes. 

LtiCAl^ Sl,S2. 

C OPI. 34 

OPILIONIS FALSO S./EPIVS 

CONTRA LVPOS OPEM 
IMPLORANTIS. 

V E R s- 1 P E L L I s qHid^Opilw fiMdis do^ 

M? '^^fiEP^ PiYtifcx y dumgregemf^fccrct, men- 

ticndi (jti^dpLm libidinc nuUpi, ncccfitatcruflico- 

Yum ftcfociovHm contralu^os opm im^lorfircLj 

confmmrdP, c^mdcum ah cofcttium cffetcrchrim^ 

ac <uafir ^eteratoris omnihm inmtmffet mi" 

mtUy coeprecim inpo^erum clamoremfioccifm^ 

re: mcidit nomtiltofofly wt egrege Ita^m (^mdftm 

omm raprct^ ofilio iam no fer iocumfvt antcfty 

fed cvt ^rAfens^ofltiUhdt nece^itmy ttd^riflinam 

njocifermdi confmtudinem conmrftu yjtirdft a 

ftiis , (^uortim nct^uit^uam amdtum ttccerfchaty 

mrcU mditur ifii§^ mcndftcij ouis iaBura luit 

^oenm, . 

C VM mendacis illiid fic proemiiim , vt veritatem 
dicenti credarnemo • manifeftameaadit^pvobrofam 
efic menciendicanfuctudinem ac perniciofam, 

Men^. Mendacis poena in vcris deroga- 
ta fides« 35 
Sufim ejl Toommpmii mcnddcij , &•* pjlca im- 
^ichitpir os cim calcnlo* Proaerb. 20, 1 7. 

C 1 LVPI 3« 

LVPI ET SCROF-^. 

L V P V s Scrofftm foetam <rvicinam/^^firtm 
rcfciem mifuas conticrjm artes hmcadit^ &^ ob^ 
lietricmdi pirtemfmuUns , eifnamoffert opera, 
illa l^pindfrmdis non ignara^ pmcis ftmhftgihtu 
fuptfe oprpL egcrcD negaty hancfihtftltterfcrjeh* 
cere coUocftre : at ipfe partm dcp^ormdo injims, 
Scrofi renmtiatione hmd fmCe permoHctnr ^ 
fHPcm^ operUm etimm offerre im^tidentim <rvel in 
ntitricmdi mmere.rep^ljkmpajfmin <rono,mti- 
ttirScrofa Itipi importm^tate excmdefcensy Fa- 
cej/ehinc^ait, ccjcl ex ^ngtiihm (Sr pelle te Itipnm 
infidiettorem effe cognotii. 

Ex TR E M AE cuiufdam vefania! efle docec Scrofas 
iii fuis tutandis prudentia^improbis hominibus ac ve- 
tcri jjafricie extritis, fuam falutem crcdcre,atquc in co- 
rtfm tutela acquiefcere^jqui coomnes animi ncruos in- 
tcndunt,vt proximi foriui^as ac falutem in extrcmum 
difcrimen adducant. Fidx amicitisc nonfidendum. 37 
Howd cjtiihUndi<fiHU§^fermonihm loi^mwr (h 

mcoJHOy rete ex^anUtt grcfibns cius. 

Froncrh.zQ^ S* 

C j MV- 3« 
MVLIERCVLAE CVIVSDAM ET G A L L I N AE. G A L L I N A M mtilkr c^m^ptm mrcufibi 
motidk ommparicntcm , magmmfeim domm 
fu^ (Sr rcifm^iftrispkimcnj MutAc hac i^fu, 
m^idinc ^rudcntiam occ^cmtc , (^mdomjc/ite* 
rctyprniciofamftbimimo opnioncm comi^iP.ni" 
mipt^l^c ImriillcBt^ , cum <rvbcriQrcm^rou^ntu 
fpcrarct^wcntrcmfccutyUclatcntcm ouorum thc^ 
fmriiex^lorat\cvt^fc,j^e 6^ conici iJlim (Srplu- 
. riumfrujiratum mimaducrtcrct ^ c^camfuum 
(Srprmpitcm muritiam accufftt, 

Ita plerumq- fit vccumniraia opu cupidicatein- 
fatiabilis auaritix charybdis celluare incipiat, & ea que 
adfunt perdat^& iis defticuarur quae quotidiana rerum 
vfura ccrto importabac ; neq^ dc muliercula dumtaxac 
nairacur fabula , fcd cum de omnium hominuni gene- 
rc , tum vel maxi me mcrcatoribus , quibus nil penfi 
eft lucradi ftudio tcmcre fuas fortunas acpccunias forti 
credere,neque prius acquicfccre^quam bis rervc folum 
vcrtant,animamquc omnibus debeant. 

-Nimiai Nimia habendicupido perdita. ^9 
Auam nofi inrfhhHur pcunm&^ (pi mat di^ 
mtia^yfrHSltim non capietex cis. 

^ C 4 MV- 4<> 

U V L M. 

M V L A cjtionditm dum opme mtidi[?ime- 
(mepptfcerctHTy nec^ue rvllis ^rumnls Ifiborihpisye 
cuti Ciitcrct iumcntftpcmcrctur ^tr mc^milioris 
njit^ ctc otijpcrtdfa, gcnmfmm poMos^ odiofct 
^uoiidie contcntioncici5ifins , cx nohilipmafc e- 
Morum indolc-^rognutamy-^ciUfrAy curfui^ at^y • 
idgenus excrcitmidoncum cffc. diSiitahfit , neque 
tum inqlorid nyit£ mancipmdumi ^uo fit ,^t 
poft longusJApm^ rcitcrpitus qucrmonisi^ tmp- 
traret y wti efiahuloin carccrcs atc^uchi^^odro- 
mumfuA njirtutis ac ^crnicitfitis cxc^lum edi^ 
turu emittercturiwbi cumgencrofif^imorU ec^uO" 
rum currcndi -^critiftm con^iccrct , nftturAfuiz 
tftrditfite pic fiu^idttftte ftgnitfc , Hcm^ fiit , iam 
me cgoex njictu (S^ imrti ufinft ^rofeminfitftm 
con^icio. 

Vsv s & expcrientia.quemque quid poflic admo- 
jajcntj euidcntiflimisquerationiDus quantic fint cuiuf- 
que vires, Sc quo fe extendant,raanifeftuiii faciunt. 

Pro- Proditus ex opere artifex. 4^ 
Qui dicitfe noffe cHm , 6- mmAatd tm non m- 
ftodity mtndaxefl, (S- in hoc cveritas non eji. 

i.hm.1,4* 
* C 5 VER- VERVECIS ET LVPI. 

Ad cavlam ^roprms lu^m ommt 
teUe conteBm, (mmroevHeci operam defert ^ ro^ 
gfit^<rotfeciim m frpxh/mm longemimipm^ 
nemm exj^atiet, at <rvfruexfe tta (^mdem aditti^ 
rHmfmp afferit^fi lupm iffe non om ejfet^P[m ru- 
traji^ue imhelles ufcrftrum inmrii^ ac rapMitatc 
tutaripojfet ,gmifm tali re^onfo luj^m^ detofitis 
omnis exuuits.Smn etjuide lupm , in^uit 5 uge cv- 
nu fcdjilmm contendmim,Vtdelicet teifjam op- 
feriehar,ait <rueruexy noui enlm etifcmnu qutnpi>m 
Jis : nunc tujolm in muUm rem uhi , ego mca oh^ 
feruuho cmlumdomc uliumnmcijcctr comitcm: 
Jut mihifit hoc tem^cre njeltmtiUum didiciJJcD 
lupum pUem non mimum muturcLJ-, 

It a nouiim non eftouina pelle contecflos inter in- 
nocentes quamplurimos ac rapaciflimos lupoSj cruen- 
tasquedegere feras. 

Res Res exfuperficic noniudicandae. 45 
Attenditc afilfisfrofhetfs,qm cveniunt ddcoos 
in cvcjiimcntis omHm , intrinfcctu mcmjunt 
k^i ra^accs. (iSXdatth. 7y ts. 44 

BVBVLCI IDOLVM SVVM 

CONPRIN G ENTIS. 

BvBVLCvs pjuida idoloUtra Codrofm- 
prtor, ckm fidDetimfmm tutcUrem cm lignd 
in UrctriojtpLtHPim colebat, indies confugerety^re- 
cihm^ inffmter pttigftret^ ne^Hefmftetatiseffe-' 
Bum njUumjrullumt^e cu^eljcret , <vi^us tm- 
demidoli^ertinucm , impMientiA frenptlptxms 
fifciaprtundit^ atciueinf^crfito^efutifcentis piluo 
delitejcetem mri thefmrumproducit, ucfuo ido^ 
lo injultas , Bgrrgte te ejje maltgnum operA^retiu 
eji^ cfui <vi cjuhmfponfe^prtujum quam integru, 
conuicimti cjmm rogmti benefacere mdueris. 

Qy A N D o qy I D E M per vim extortum beneficiu 
niillam mereaturgratiam, adnitendum cuilibeteft,vc 
vltronea fpontancaque libcralitate bene faccrc con- 
fuefcat. 

Ex- Extortum beneficium. 45 
l^amfi commortui (Hmus^ ^ conHitiemm f fa* 
jlinehimm^ (^ core^nahimmfi negaficrimtUy 

(Sr ille negahit nos. 2. Timotk 2,11. 

VVL- 46 

VVLPIS AC FELIVM. 

V V L P E s cumfclihus itprffuicns^mififo* 
Untiquadam oftcntationc calkditatcm ati^uclJ 
M^utMmultis nominihui laudahat:fiiium <vera 
cvfqucadco dtprimchaty<rutin ^ili/^imu duabus 
fotipmurcbuscarum^fum conjjftcrc affcrcrrti 
cvnumj^tioddclicatioriidominurum laitiddc^ 
fcruircnt : altcrum.tjuod murihusinftdiarcnutn 
dum hizc czjtrincf^ catroucrfia agttarrtur , ita ta- 
mcn <i/t cuulps murium (^ia imfroha infiHa- 
tionc contaminarctjCommuncsfibi hoftcscams a 
tcrgo immincrc con^iciunthfclcsfiibito confccnfa 
arhorc canum lamatum cjfugtunt -, ^ulffs ntdli 
cvidcnscfugfjlocumcapta] HcUyiumftolidaftt, 
in^uit y inanisiaSlantia , tum iUudftalidifimum 
czjitupcrarc cos quinoftrAruinaautftsturi junt 
autfucrcJ^cSlatorcs. 

Fa BVL A irriforcs alienseqj vitxfuggiHatorcspcr- 
ftringit , vulpisd; cxemplo ignominiose cos fubindc, 
quiin aliis cauillandis voiuptatcm capiunt,vitam fini- 
re,ac maximicosquos anteafprcuerant,tum facerc,cu 
fc iifdcm innodatos vident laqucis , quos ifti pcrrupc- 
runt,comraonftrat. 

Vk-. Virtus verbis non re oftentata. 47 
SHprhiam numi^uam m tno [cnfH , mt m tno 

cverbo dominm^cYmittcuiin i^fa enim initiS 

fampfit omnis terditio. Tok 4, 14. 

SER. 4« 

SERPENTIS ET INCVDIS. 

S E R P E N s Imudi infenfm cum cam amh^ 
edcrc conarctm , qtiftnto cam rodtt acrtmy tmto 
Jihi ipfi nocct mftgis : du-m enim non <ruidct ^ fra- 
pmptionis fafcino cxcdcata^ fcfcrri dmiticm de- 
titimfragilitate cmoUire nonpffcyatci^ tdcm W- 
oriri hoflem cmm frujira Uceftti je <rultioncm 
emfirtimfhcrftre njires^comicUcre, dchcat.fro- 
p^iisfc incmtHm dentihtu dcfiittiit , ftti^tie huiuf 
modi fth inctide rej^onjtim rcfcrtiO tnfftnc nimiu^ 
licet Arei ttiidentcs effcnt ftc capti ^tihmfirmifi^ 
mc imtinSti y nihd tftmen contrft innfttftmmthi 
foliditfttcm dHriticm^-profeSlnri cjfcnt. 

Reprehendit corum dementiam fabula qui 
cum nuUis propemodumaucperquamexiguisviribus 
pr^didfunt,cum iis congrediuntur quorum vires tan- 
ta: funt , vt vcl fortiflimos afpcrnari ac peflundarc 
queant. Arrogans difcipuliprse- 
fumptio. 4^ 
Eooftim hftis.ciHcmtuperfeiiuerti . DarHmeH 
tibi contrapmHlumcalcttrarclj^ 
A^or.p, 5. 

D DVO- 50 

DVORVM CAMMARORVM. 

D V M foemm cmuY (ex eorumgemre (^nos 
cammaros Plimm indigetat ) diftm c^timdi^m 
mtmdi rMionem c^mm i^Hci a nfttura (S^ mci' 
ternct edmatione imhutM erat^docere conctretHYy . 
frijcam^^ ctc rctrogradam weltiti indeccrptm ca' 
lumnicirettiry miHritt(cL> reprehendi qtiod hmd 
alitirnatare didicijpty rcgerit, '^(trattimfefidi^ 
ter a matre^ exem^Io natandi ratimem edocen* 
teJtnfirHPLttiry moremgcyere , nmccum^ptrens a 
feipft^ dt^ideat, acfcM6 nntet i^tmm [e natpire o/e- 
lit.nmdi artis rtidimetfi dinnde fihi hmriendfk 
difcendfi^ effCJ . 

I N I QJ7 1 cenfores ac ariftarchi, qiii cum in alioi u 
moribns carpendisac perftringcndis lyncei finr^in pro- 
priis talpis caeciores exiftnnt,notancur, iifdemque vitiis 
contaminatiflimi fnnt, quornm nomine repiehendunc 
alios, paucique qni veteris ilhid poeta^ norunt , 
Turft ejt doSiortcum culpa redarguit ipjitm* 

Do. Dodrinaexemplo dincntanca. 5« 
Qjiiergo diudoces;teipftim non doces ,' qmpr^ 
dicas nonJHYmdHm,jiiraYi$. ^m. 2, 21. D 1 LEPO- J4 

LEPORIS AC TESTVDINIS. 

L E P V s mm tefttidim de cveloeit^te ae pr- 
niciiMtpAum contcndem ^lmm ci t^rdttatcm 
corpyis^^ molem exprohatytmpriHm^Jlhi in ei^ 
YmdicM: TeftHdo lcporufaftji cotcmto.ne prscin^ 
dicPLtisfententikin eim^oteftfttem demnirct\ re 
explorari rogat^ ac admrjfiriHm in ccrtpinie^ro- 
uocptty ne^^^e alitcr ci (jukmfi <rvi5iafit hmc lan^ 
demfmm^hbertfttcm cejjmfil teftpttur . dieslo-^ 
m^ certptminis ptf^ignmtur: contendit njtcrc^ue 
adp/izftitutptmmetftm 5 teftudototam diemno- 
£iem^ cmt^grptdiendolepre qui tem^oris nulU^ 
hubitft ratione ^nicofte ctirft^facile eoprmnturH 
JJerahfitimteuertit^ctc^ftlmptmprdript. 

Vsvs fabuIiEeftjInomni virxadlionisquegencre 
afliduitatemquamplurimum poffe , cundaqueardua 
induflriaacdiligentiademum fuperari, ac lentefefti- 
nando , quod monet ille , plus effici quam prxmatura ^ 
properatione. 

Natu-» Naturaafliduitatc fupcrata. 5J 
NefcUis qtibdij qui infladwcurmnt, omnes ^m- 

dcm cHYYunt :Jcd <runiis acci^tt brmium .Jic 

curritc <rvt ccmtrchcndatls. i . Cor. 9 ^ ^4^ 

D j COR- V^ ^^ CORVIET OVIS. 

^YohoYHm dipmilmfnt ingenm^ neijiicD e^dem 
mditiiz YPitio^ mintcr i^fos qmdem, in eo tftmen 
cvno optim} inter ipfis conemfiit, (jnod honis mdt 
ferpet^h ^elint . Sic innocens ahomnibmfempr 
imptittir otucnU. Hmc c^umdot^-, cornm in dor- 
ftim admlms cHmimmmiter admco rofirold^ 
ninret , de inmriafecHm onis ita expofffilat^ <vt 
in fe ^tiidemdicftt inermem ^ imbcUcm fmir^, 
non perinde mfurum in cme , qnemfors fnon^ 
flrftbat ^ wires ftios periclitari : at coruta nileo 
motH6ynopfe-^roh}tjHidfacifi4^, rej^ondet. 

Frvstra contra cos qucrimonias inftituimus 
ac noftrum ius pra^tendimus , qui ex aliena calamitatc 
ac aerumnis voluptatcm capelTunt. 

Infa- Infamis incrmium oppugnatio. J5 
ViJud &^pupillo mnocehitis. Si Upritis eos^wo^ 

cijerahutHr adme,&^ego ftudmcUmoremeo^ 

ru:(Sr indigmhiturffiror meu6,percutii^ yos 

gladio,^ erunt wxores wefir£ <viduA^&'f* 

lij ^e^fri pupilli. Exod. 22^ 2S. 

^^ D 4 VVL- 5« 

VVLPIS ET APIVM. 

actilcU ita^mgcritur <rut crnentata extevvM to- 
tft afpareret^ ah alia o^md^m ^t^lpe ^vti ajeeas 
injeSlas ahigeret ftdmonettir : ipfajihi fftrtim tti- 
ttim idconfditim ^ideriafferit , t^HodahptSiisfh- 
ttiris crtioris^flenis^ recetes ac famehcA PtdtioU- 
turdifint^ mtilto^grmitis qmm qttihtn iftmfm" 
gmne d0ent m <rventer y i^HodreltfjHHm in cor^o- 
re eft^exftiSltir^iJint. 

Vetvs prouerbium eft naturiE cfiaracSeribus cu- 
iufuisanimo infculptum ,Eduobusmalis minus ma*- 
lum fcmpcr efle eligendumv 

Mino*- Minoris mali e duobus cauta 
eledio. 57 
Sed mclm eji mthi ahf^ oJ>ere mcidcre in mmm 
rocjiras^cimmpccarein conJ^cUH Domini. 
Danicl 13,2}, 

D 5 AQ.Vf- AQjyiLAE ET VVLPIS. 

V V L P I c^uoniipim Ac^Ailct infidmta , catu^ 
losrapt , cit/^uc in altampilHolans adfuum de^ 
fcrt mdum^ id fors <vulpes interuemens conjpica" 
ta^cnm tunc cjuidem nil diud ob p^olium r^ptu^ 
^uam aera minu (pejiihm^ com^lere fofjet , cilt} 
mentiiUataminiuriam infigens, occpifione^in^ 
dtSiji pAfohtayardentem arhori in ^uct Ac^uih 
niduUta evat JwJ^onensfmm y^uUos ac^uilinos^ 
mpLtre nec^uic^uam ad eoru clamorem uduolmte 
fic nimium jero optulmte yfumofla^mmct^fuf 
focat^idfuo malo docens Ac^uihm, cjuodiffa mi^ 
nimc mteanorat , <vindi£iA nemini p^s.clufcirm 
ejfe^iam. 

CoMMONEFACiT hic locus vcl minimos /^pc- 
numero vltionis occafioncm nancifci,idcoquctcmere 
violandum cfTc nemincm. 

Pcri- Pcriculofus aliorum contcmptus. S9 
Quimuriam fmt^recipirt idqaod imauegefit^ 
6^ nor$ ejl^erfomram mepio apadDefim. 

Colojf, }y2i. 

AUU Co 

< AMlC:ORVM DVORVM 

E T V R S I. 

A M I c o R V M far iter ingrejfHmydiiwa' 
riis collociiiiis <rvi£. udinm lemrent ,f(?rte ingent^ 
^hi<^rJHm ohmam occurrentem hmdmpigno a 
fe interflitioformidine^crcullicernentesylogo de-^ 
lihermdi fpatw exclHJi ^ ftjeinmcem ^iatoresfe^ 
^armttirfcmdit hic arhoremyille in terram con- 
fcftim mortmmfe fimulms (nptm a cfidmerihm 
fthjiinere cvrfis ^rotritum eJi)trormt:cm cii<ur' 
fm immoto humi ^roctimhenti (t^propncjtia[fct^ 
mortmim ratm.fmm iter^rofec^mtnricjuareex 
arhorefocins con^e^a , chm extra tcrictilH cnn^ 
Baejfemimftdtierteret^ptdamicii reuerftiSy Qjiid 
ei in mrem <rvrfmftifHrrftffct mqnirit : Hoc efty 
tnqnity <nut tmjimiles ptmicosfHger^, eorHm^ftt^ 
fpe^am amicitipim haherem , qtitfectmda tmtti 
foftHnf^ftmicttiAiHracolunt. 

A M I c vs ccrtus in re incerta ccrnitur. 

Fu- Fucatce amicitiae nota. 61 't^^'%^.,^ 

m-::^ 
OmnU amim diccty Et ego amicitiam copulam: 
fcd ejl amicpcsjolo nomincLj amicus. 
Ecclef i7i I. 

ASl. 6t 

ASINI ET CATELLI. 

C VM cfttcllumhero.ahhUndientcm,c;iri{m- 

i^m conommc cjfc mimftdmrtijjct Afmni^ cx^it 

jccHm inipiiin <raitafortcpcnitim introJ^c£ia, cmc- 

ritari^ catcUtim in otio (Sr dclicm njincrc ^fcpU- 

gts racrhcrihusc^HC tundi , hnic dominum hlmdi^ 

riyiffnm^^icif^im dominofH^m igitPir rnditate 

incujms , cmdem herdisgratiji dcmcrcd^, <viam 

ingrc\fm , c^ua non ita ^ridcm njfum cmcm nji- 

dcrat y imonditis hlandiiiis VHdcns ^^rimorihiu 

hcrHmfcdihmJcpideJciliccta^^lmdcns^conctititi 

<rundc a Jcrtiis citato gradn accnrrcntihm infi- 

gmtcr ftijligatm dmo cnidnm rultico ad lahorcs 

tmuncv^atm dimnditm^^ 

In fidionem ac hypocrifln comparata efl: fabula, 
hortaturquenosafini infortunium rede incedcndum 
cnTe, neciueavitacftationetemcreadaliam cuiminus 
fufficimus,defled:cndum cflc, 

Nc- Negleda Spartc. 
'Etinflicnshcfno in eos in quo ernt flAmoniHm 

fcfimHw, &r domincttmamhoYtim , inHf$lmt 

contra cos , ita cyt nHdi (^ ruHlncYPiti cffuge* 

rentdcdomoilla. A£l.i9^i6.A£l.8ji9. 

LV- 64 

LVPI ET AGNI. 

E X E o D E M dam hipm agnm^ riHnlofors 
bihcretyhicex inferiori^ille exfupcriori laticis^ca- 
turigine fitim reflmgmhmt:Agno<^ifo turhari 
Jihi ah eo pLMPtm coeno^prmijccri im^rohm infi- 
diator ac helluo cmilifttur^ pitc^ue his <^elfimihh. 
^gn^m wocihm adoritnr \ Teetfi tmrmfmffes^ 
m ectm njmp^mmfrorupturtimfmfemdm^^ 
neutlc^mm exiflimfijfem. at agnm mdtfm hojiis 
p'oh} coqnitft,formidinepimmufcrccilcnte^dHm 
je modefle excufire conatnr y his pdoco^^erhi^re- 
^fmitm : ItmcL^ ia£lahundemihipatris tuiper 
omnia fmilis mdes rej^onfmc ? etikmne njerhtir' 
lum mies hifcere? non imfune hocfcres ,fed dahis 
mjk^ro ijia tm mdftcm cxjelmortcUhodic ^j^- 
ncts.. • - 

C A L V M N I A T o R V M malignam notat nocendi 
libidiiicm , qiii quauis atqueadeonullaoccafioneca- 
ptara,ex infontium mcribus, malitia^ quxftum faciur: 
ncquc alias magis in finum gaudent,quam cum bono- 
rum vitam, famam,ac fonunas in difcrimcn addu- 
xcrint. 

Affc- Affedataimproborumnocendi 
malitia. ^5 
Vnde^rinceps <Sr fatra^t (^uArehctnt occctfiomm 
^t inmnirent Dmieli ex Utere regni. 
DmieL6,4. FV- FVRIS ET CANIS. 

F V R cjjiiipim effra^is no5lti forihm cmi do- 
mefiico excHbmti^mem obiictt ^ fiefcAdes expi^ 
Imtemproderet: ett it\e\m minime muncris obli- 
tU4ynec^mijHamfihi mc^mcio os obtnraripatittirj 
fedUtrfttu cUmoribtii^^fHrisfrodtta-^r^fentia, 
domefiicosexcitat , i^lum^ effratloremgrmtter 
his<roerbis increpptt: Toto ptberrocs cdojlpigttiofe 
cacrbero , fi me njtthtfite ctc commodo ille£iH exi- 
ftimationis me^ iaiitiram tuo celttto crimincU 
ftibttHrtim exifttma^ , mit me lucellt cttpditfttcU 
famamfidem^ <^endem hftbere Mtnmfis. 

Deterret a flagitiofa proditionis ac infidelica- 
tis infamia feruos ,dum incorrupri fidiflimi animan- 
tium canis in herilibus rebus tucandis conftanciam de- 
pingic , quocxemplo iureomnes permoucri debent,vt 
% caftcacque inuiolace fidei facrarcruenc : quandoneque 

-^ a^ud eos e quorum vfu cft prodicio eiufcemodi homi- 

num genus vmquam beneaudiat. 

Ger- Germance fidelitatis in proprij conv 
modi afpernatione,exemplum. (>i 
Si cTfubifcriiU4 ^fit tibi ([mfi mimtt tHH : ^HPifi 
frmcmfic cum trtt^a. Ecclcf jj , } o. 

E 2. CA. CANIS INVIDI ET BOVIS. 

V I L L A T I C V s (^udctm cmis in tnmie^ 
nifiimo cftiodam pmto cvolmatti^ UtmtHy mtH" 
tione ati^ue id genm aliis ohle^iamentis genio in- 
dtilgens,wt bouem eo^ft>jltim^rocedentem ceYne-^ 
ret y PLrcere i^ftim intemprmtipttilmtia atc^ue 
infolentia^h^ftfiti confueto impns^e conttttir : bos 
im^ortmtim cmem comiter com^ellms , nefibi 
[ho mre <ratentifmptt inmrmm , mt u^ujIh ex- 
cltidat ob[ecrut^ cmn quod nec^uefuo hd dftps pa- 
luto conuenimti tum cj^uodmhilineufufcuu ipfe 
iuris ohtinet^t : utfrtiliru cum iniur o rutionum 
momentu ulfernmtiy hos contendit\num etfifoe- 
num [uis nonjeruircj ^fihm minime infictetur^ 
hmd mediocrem tumenftbi ohleclutionem ^UO" 
lu^thtem^ ufferre. ^ 

V s Q^ E A D E o Heprauata plurimorum Iiominum 
funt ingenia, vcquibus ipfi frui bonis nequeant, ea a- 
liorum vfibus inuideant, malintque omniapelTundarc 
quam alienae cgeftati permittere. 

w£ftuans Aftuans inuidiae noccndilibido. 6p 
Ri^rjus comemtUmfHm omnes lahres homi- 
nHm,(cr inmjirm miniftpiucrtiHtere inm- 
diA^roximi. 'Ecclef^,^, 

E 3 EQVI 10 

E Q_ V I E T A S I N I. 

I N G E N T i farcina> omflm Afmm , 6- ecfHi 
^nkfect^m iterf^cientis^^abalum hmulms ctim 
onenfficctimheret , ec^m mxilium im^lorat 5 ^m 
mllffi pifini miferatione motm^ otioac ^olHftHa- 
ri^e^ita commodis Ufciuiens ^ ad comitisfreces 
ohfmdefcits exf^imt onere ene5ius etfmm, iddum 
agafo conf^icitygrmiter admodumptulcofdien-* 
tiJ^ ei^uojuccenjens^ c^ui^Pirtem Uhoris inffufci' 
^ere recufftrat^ iijdem c^uihui mteft ufmum , one- 
Yihm^^emit^aic tUgis emollttumjuo maximo do- 
cet incommodo immiti fertt^te defofita , pietatis 
ac mmfuettidini^ ajfe£lu diorum miferiis S^ ^ 
rumnic condolefcercU. 

NoN iniuiiaiftorum hominum miferiis infulta- 
tur,quivfqueadeofecunclafortunain(olercunt,vt non 
dico proximi calamitatibus non moueantur,(ecl iis etia 
opitulari renuant,qui proipforum falute vitccque com- 
modisjKiaximos labores exantlarunt. 

lu- luflum immifericordias prxmium. 7^ 
Anlmci im^ij defidernt mp^lum, non mifcYthitwr 

troximo jpio. Froticrh. 21,10. 
Altcr altcrm oncra portatc : iSrJic adim^lchitis 

lcp-cm Chriifi. Galat. 6^ 2. 
^ E 4 COR- ^'' CORVr ET VVLPIS. 

V V L P E s jui femfcr Jlmilis ckm religio^ 
fum dticfit ^ mmorpim aegeneri^re morihm^ {m^ 
de^ habet MemfmfraHdibm im^etPtt, nec^ue eo^ 
dem (^Ho iffd , imfrobitatis iHreferfufis , parcit: 
itame corHum ofimicafifrH^Hm rofirogejim- 
temac ftrboriinfidentem aHm conJJ^icit, Imdftrc 
etiam tttc^Heetieimi-ffm flnmHSy dignHm^^-prA- 
dicareJlfylHejlre eim ingeniHmflHmitrHm cm^ 
dorifmendm iUnd aJfentfitione)refponderet , cm 
obfe^uiHm reli^H^mes pr^Jient] cjHemfibietif^m 
regem eligmt: c[Uft> Imde corumgefiens dHcro- 
cirCy^rueluti commendmtis applmdens encomio^ 
incipit , frvm^feipfim titillms , cujetfrHflum ex 
ore caderepermittit: ^Hod dein k ^ulpe hoc wi- 
delicet <ruenmte <rvt HJfentattone epnlum elicereti 
excipitur. 

AssENTATORVM cx fuiit artcs^ vt verborum 
lenociniislaudumac popularis aura^ cupidorum ho- 
miiium mentes incantando,opcs ac facultates , vel de- 
rifa demum ipforum dcmentia^deglutiant. 

Dam- Damnofa incautis afTcntatio. 73 
micof(io,reU ex^amttgrcpbui cim. E 5 RA- 74 

RANAE AC MVRIS. 

Q^ V A L 1 s intev rmpLs mures^ helh (ijtiod 
^cYuetHflo Homerico carmwcU nohilttatMmefl) 
tem^orc c^^mndamfuit contcntlo , non dtpmilis 
rchm intcr ipfos comfojitis ( dijcordift etmm inter 
amicos glijccnte)rm^ muri^ dmHUtiofrAt.rma 
etenimptfitiifitgina^ qturendd , itixtt^ littm oh- 
errms dMm mnrem conf^icit <rveteris fmidtfitis 
recordptt(ty<vltionis adefje tem^pu ratct.fim^ri ni- 
hilfHl^icmtcmmHfitdnm ftd^rmdiHm inmtat^ 
fiHhUtHm^ hnmcrispr acfHf^ JHhHc^iurHmfcD 
pUicitH , dnmin medtiscjfit wndis excntit Jnh- 
mcrgit^:at mftximofiio mdo wcteris inimicitiA 
refricms mem.orifim, dum ahhofie relH^imtcD 
hftnd itftfftcile expdirtpofi[cty<^HltHri ftdnolmti 
wtertpeprAdA fit. 

H A B ET ca in hominum morib. affabulatio cncr- 
^iam,vcimprobos dcmonftret rariflimevclnumqua 
luppliciumcuadere: nam quodaitHorarius, Raroan- 
teccdcntcm fcclcftum dcfcruit pcdc pocna claudo : ita 
& mus cxfolcti propcmodum delidli , & rana prasfen- 
tis muricidij luicpoenas. 

Pra:- Pracdahoftium ex amicorum 
difcordia. 75 
OmmYeqnHm infeipp^m diuifum , defolahitur^ 
^ domtisfuprct domum cudct. 
Luc. II, 17, 

RA- 76 

i II A N ^ A C |B O VI S. 

G V M firs opmii ijumdftm in pLmxnifimo 
prato hoHcm rmd conf^iccrct^ tcc^mditffi tmtiU 
locor^orcfityhoucintcrim injigmmolc^ cornutft 
frontc,fHprhispftlcarihm ornfitu oflcntftntc^citic- 
ritHr: fLchoui fi^^rofinc^mns.-^rop^ia humihtftte 
cfLlmmtfi>yCufc\u^crhfi> cfUftduirftcundift cxilicns 
n)ltrft njircs^ houu mftgnitudim Ac^ufirc confttfi^ 
fittoUcrctymcdift crc^ut^ iliis^ficjanguinc humo 
af^crfo , difcit docct^ non cjfc hoc ftltcrius ruirtute 
amuUrifuii conditionis ac <ruiriu ohhtumy fLrro- 
gmtcr criflus crigcrc. ut^ o^ortum hac u ridcntc 
houc rc^rchcnfioncprflringttur: Ccdo mijcrft cur 
tihi frdtflitiflct mihi corporcfuijjc ACjUf^lcm?fcilicct 
ignorfihfi6 p[Uf^mplurimos tihi ^crfcrcndosfutJfcD 
Ifihorcs ficmolcflipLs^Mc^uih.tCJnfiturfi cor^oris 
exigui hcncfcio caindicftuit, 

IsoppiDo omniucalculisfelixcenfenduseftjfua 
qui viuitfortecontentus; tantoq-eft bcatiorinhumili 
vita^ genere,quam in faftigio rerum collocatus^quanto 
pauciorib.rebusindiget, quantoq^ eius vcntcrminus, 
vtinquitille,quam altcrius capir. 

Pra:- Prxpoflera &: inutilis arrogantia. 77 
SH^srhum fequitur hfimi/itaSy(Sr hHmilcm j^iri- 

tHfufctpetgloria, Proticrh. 29^ 25 . 
THhHwiliaffifmt njHlncratnm, Fjftlm. 88 yU. 

CRE- 78 

CERVI SEIPSVM IN FONTE 

CONTVENTIS. 

C E R V V s cor^orc mcmhrk^ infontu kti- 
cc attentitu confideratis ^pdes plm qmmpar e- 
rat <ruitHpriis mdcdiSiis^ inccfit , cornihm om- 
nc dccm Imdcm^ attyihmt^ hoc <vnico rvcntifld' 
tis M magmficcntu ornftmcnto glorifttur y igna^ 
rm ecmidcm adhm ^md pdcsj^ojfcnt^ (jHPintum 
cornm ohcffcnt > nam cU-^cr ^atcntcs camifos-^e- 
dnm hcncficio wcnatQrnm manm effugerct y at^ 
ad^virgulta non multopo/i ^c^rcs^fcrucnirct, 
his cormhm irrctitur^ ac canihmfit^rs^dtt^ u ^ui- 
hm Imiatmfr^po^crmjum Imdcs incujms.p- 
dcs aui fc totics mtcct fcrmrmty roitHprfiffe 
ingcmifu^UudaJf^^emfiolidc hofcc ramos, qui IJu^e fihi intcritus mor^^mffci extitijfcnt. 

P L E R I s Q^ E omnibus fingulari quadamnatu- 
XX deprauatione hoc virium innatum eft , vt fpretis iis 
qux quammaxime nobis vfui funr,vltr6 perniciofa 
accerfamus , faftuquc ac fuperbia tumidi nobifipfis ca- 
lamitatum omnium fcneftram aperiamus. 

Stul- Stulta laudisacvituperijpcr- 
mutatio. 10 
Arroga>ntm tua dccffit tcD , &*[ufcrbia cordis 

ttit. Icrem. 49, j6. 
VdiCjm dicitis malfimhmm&^ bommmfiltim. 
Ejai£s^2o. 

co- 8o 

COLVMBARVM ET ACCI- 

P 1 T R I S. 

C V M Miltm mfUcfthile contrft cohmhm 
hcUum fttpjfu imx^iMes inimicitiiu f^fccl^ijpty 
[cnti cnim potefi glutonihm ra^^mhm^ cum i^ho- 
ciMm nifi commodi cmljfi conHenire?)nec^ue cvl- 
lis njmt^uam induciis locufaceret , diuturna ho- 
fiis (tfjliBione cvi£l/x, columhiz , ducha^ryhdim eui- 
tftre conmtur^ in Scyllampioresg^fco^ulos inci- 
dunt: accifitrisemmopmim^loranty qu^ ipfs 
fr^fidto contrfi Adilui imfetum effet \ atque ftdeo 
regem htmcfihi etiftm de^o{cunt . ffimelicus iUcj 
conditionem ftccepftt^imterium^ ttu in innoccn- 
tes exercet y wtnonmptgisfoetuit^uum mfttrthus 
^ftrceretyfed (cr has 6^ tHos deuorftret. 

I N tyrannos principes , rcgiamq_.impotenre domi- 
nandi libidinern , qui pro libitu violata fide feipfos le- 
gibus fpluetcSjOmne truculentiajgenusin (ubditos de- 
fignant , paru illud artendetcs quod fandiflime ab Im- 
peratorcdi6lumcftlib.6. C.tit.deteftam.Licet lex im- 
perij iurisfolcmnibus Impcratorcm folucritjnihilta- 
me tam proprium impcrij cft,quam legib.viucrerqua- 
proptertyrannorum contra tyrannos folicitanda non 
funt auxilia. 

Ty. Si Tyrannorum foUicitatumauxilium. 
Erce confidHfti^cr hacHlum amndineHm confrct- 
Siiim ifttim ^fupcr Aegjpttim : cnifi innixm 
fturit homoy intrtihtt in mmum em , (Srper^ 
forahit eamific Pharao rex Aegypiomnihtu 
qtii confdunt in eo. ffaia 36,6. 

F CER. 8r 

CERVI ET EQJ/I. 

C E R V I cttam odio eciutu.fedimpfinrpitiom 
melim^^romcritm ^ njt^otec^m dolomdoage- 
ret y colmnhii nil mdi Dmc^Anm comminifcmti- 
hmjnummo mxilio accerjito^fihi exitium^cirftt^ 
^oUicitmfe homini^of nauatam operS ^uacum^ 
in re ohjecuturum : conditionemnjrgente e^uo^ 
itfthomo mi^it ^fije jefforemfrena^ calcpiript^ ^ 
idgenm c^ua pfd deheliadum ceruu neceffaripi^^n- 
dehuntur , '^ati non recuft 5 ^ftffurum je hac (S^ 
^lur/^,modd cerum rainmturye^um mnuit,homa- 
igitur ei^uo confcenfo ceruuminlequitur, teloc^ue 
(lernit : pttc^ueoheam remfummu dhec^uo Imdm 
hm afectm hlmde compeHatur^ rogutur^ <njti fe ^ 
dimittcit\ merumtmtum ahef.rot. lihertate con- 
fec^uatur y mtfeamicis cverhis redimat^ wtho-- 
mmis. etiam<rvolupati^fuhmifo in alterimfer" 
niciem coRo iugo, feruire coftthtsjntolermdis op- 
ris ^rejf44,<rvitu adextrewu drumnosl finierit. 

I V s T A M illi Ncmefin expeni3tur,ac digni runtjqui 
maleperennc^qui vtaliorum vitain diicrimenadducu, , 
riirpi feipros atqucignominiofxferuitutiaddicunr. Inquietumalienae felicitatis odium. 83 
LftcHm a^crmt (S- cjfodit cum : (Sr wcidit info- 
HCftm (^mmfccit . ComcrtctHr dolor cim in 
cft^Ht ciu6:<cr in njcrticcm i^fm inimitfcs cim 
dcfccndct. Pfalm. 7, 16, 17. 

F t VVL- VVLPIS ET HIRCI. 

V N A Hircm ftt^Hc V^lps AJlumte fiti njc- 
hementer^re^iy in ciflerni^m (pmdam defilimt: 
m hirm^roclim c^mdem defcenfif , afcenjt^ non 
itidem ^(^tiefmli confiderptto.^vereri fe int^uit, nc 
ihi c-.rpfit(ir^ mfixime^ hoc Uhorfirc p^mnampd- 
Siofe ex hoc lococxpedi^^t : ^nem nJtilpes hono m- 
* het effe mimoh eHPtdcndifc cuim'^ iitm mimo con- 
ce^ijfeft-^rior i^fa ^e futco ptfcendiffet. monet igittir 
hircmn njt mteriorih.pedihm contm mtmmC' 
rcEiii y citptc^ modic} inclinatoJcfiUfihi <uiccm 
pheat . id cahihircm fecijfet , ac cvHlps cifernA 
marginem^ extra omneprictilum cqnfiittitftyoh^ 
tineretyhirci hls ^erhis tPtxat inconfidermtittm: 
Si tmtft menti tti£ prtidetitt , cj^tiot harhiC fic meto 
pliyinefjet, hmdtm^temer^Jcrohem ^ egrediendi 
ratione nonpramcditftttiy ingrefjm ejjes, 

Prvdentis eft irarcnimantecedentia&conie- 
qiicntia pcnderarc, ne inconfiderata tcmcrirateindiC. 
crimen vcniat. 

Falla- Fallacis credulitatis cxitium. h 
Qjiicko cYcditJleuU cordc cjl.iSr minorahitar. 

Ecclef.iPj^. 

AhomtKfitio Domini ejl omnis illufor. 

FroHcrb.i,)^. 

F \ LEO- LEONIS ET VRSI. 

Le o omne (jHPidrti^edumgenHi (inhiicenim 
ij^ftim tenere im^eriHm nemini incognitum efl)ad 
helltim cftiodmimo<rverjfthftt , injirH^um^mct- 
ttim^ ejfe itijferat: hic ^-vrfm cumfors duorum a - 
Jini (Sr leporis memtnijfet, ectjHidhic-^midtfimPti 
mimmtium contret hojiem^rAJiftre^ mtijieoh 
injignem flH^iditPttem hello cvfni effe ^offent ? ftfi" 
num c^idem ptit leo dtim incondife rtidit , mihtu 
metnm inctiffuYHmiemdemfortftfis <rvim cfuam 
"^orcigrHnnitH contra elephmtos ohtinent) ptt le^ 
-porem oh fmgHlaremfHftm celeritpttem fednm^ 
fernicittitem^ f^eculHtoris otchemerodromifimHl 
finSiHrHmopim} mnnere yrerHm^ ^h^ inbello 
gererentur^ ftdfuos nuntios HUftturum. 

ViGiLANTis Rcipubl.adminiflratoris cil fubdi- 
torumfuorum itahabereexplorataingcnia vit^quera- 
tionemcognitam, vt nullius vel viliflimiinutilcm pu- 
blicis commodis patiatur cfle operam. 

Vrili. Vtilitas Reipublicae e fingulis 
membris. S7 
Scd fnulto magU ([UA cvidentur mmhra cof- 
-^oyU injirmiora e[fe,meJfariorafuHt. 

l.Cor. 12,22. 

F 4 MV- MVRIS ET NITEDVLAE. 

M V s qtiidpi^m a Nitedtda ((^gre^i muri hoc 
nominis ejf)imitattis , acfrtig/tlipijfirum ferculo 
excepm^pnHpens ^meam comitfttem henem- 
lentiit com^enjftre y nitedti^lam njicif^tmintiitftti 
atc[mctimmtirea;d domcfttras- eptilt^ propcrtKt> 
limen trmfgreffa yf^lendidnm q^titderertim om* 
nitim dftptim^ a^ptiratt^mtnHenit^ n^ertim <rut 
inter contiiumdtim crehrius a ftieropenariii in^ 
gredienteftisgfttiditiinterttirharetury adea^ <?- 
p^tir^ illa daps redderenttir injifida , muri his 
cuerhisfe non mitgno^ere intempfiitio hoccontii-' 
uio deleSlari decUrftP^ Qumto^incjuiens^mecum 
acfecure mihi <x)iHere efiiiicundim^ quhm in hac 
tmtfL rerum uhundmtipt formuiolofis delkiis P R 1 V A T A M cwrisquc folutam vita,pi>blicx mul- 
to & fecuriorcm 6c amcenrorerh c^ monct fabula-tc- 
nucmquc mcnrimriitenti/cgiisque dapibus,frugalcm 
f ulgi viftam multo cfle fxpcaumcio fapidiorcm. 

Dcli- S5 Delicix pcriculofas^fecura frugalitas. 
StntinteamfequitHT , quftfi bos dptSim nd ^i£li' 
m(tm,&*qunfiagntu lafmiettSy &^igmrms 
atibdad cvinmUjlHlttii trahatur. 
TroHerb.7^7,2. 90 

AVCVPIS ET TVRTVRIS. 

Indvstrivs (^mdptm mcep nuUi arte 
^HafecHndm , cumfors miumno in armdineto^ 
mcti^ij fmendi cmffa delitefceret , rfira^ teten- 
diffet turdis(<rvt incjHit itle)edficibti6 retmnec^tLJ 
turturi , <^tfity lucri cn^idine, minm (^mm reli- 
^m infidifttur mihms eum^fHit^Hhdote in retift 
tUexijfet 5 a colnhro ex arundinetofrorHmpte 1$- 
thfili morfHfmcmtur ^ frizfentis^ mali memoris 
occHpfttomcHpe,, e cftp tHrtur elfihitmwf^ hifce 
<ruerhis molms infHltftt: Vere nHncffttHe qiiod 
tmto fiftu ac molimine nojir^00ifocentia ac in- 
tegritftti inftdifttm.jis yffires fcelBrihm tnis dtis 
<rvltorihmpxnfis re^endiSy eptndem^ in tei-ffci ex- 
prierenecemy^Hf^mnohism^litmfHeras. 

R A T I o N I confentanenm eft y vt li-elerum fuoru 
ac crudelitatis talionem recipiant, onaniumq^ ope de- 
ftituantur,quibus male aliis facere volupc eft» 

^-'-■' Infi. Infidiaeiniidiatori infidiofsec 5?! 
tJon affliget Domwusfame mirm infli, Qr infi^ 

Am tmpiorfim efurut, FroHcrk /o, 5. 

MON- ^^MONTIS PARTVRIENTIS, 

M o N s (jmd(im maxima accoUru nc ^r^- 
tcrmntmm admirpitknejehiic illm^ commcms^ 
cmam-^lmimos wiMorcsfiUt , ciiios rei nomtatc 
fid(e ^idendmn excit. imi^ confertA turhA auU 
di^ime cmorfum hic a(siduu6 motm cmfurui ejjety 
exj^e£lmtiyVucefite hmcfro^er},in^uit, qumdo" 
cmtdem iumipcmfariturmjum . quo montis mu- 
gitu non modo hominihus^jcd 5^ tcUure, <vti cuc- 
Yifimile cfi^^erterrita, dumhorrcndumultijtiod 
monjlmm opperirmtur ^ murem cnititur , cun- 
Bos^fummu mteti formidine^inJfiUti ulicfiiidex- 
J^eamtcsM rijum rejoluit. '^ 

T V M rcde parturire monres Jicimus , cum thrafb- 
nica ingcnia plcnis buccis , fpreris corcmtisq- aliis glo- 
hose dc fc multci iaf^itare ^ reipfa vcro non modo nul- 
las laude dignas- adlioncsedcre/edtalcsctiam cjuibus 
fc omnib. dcridcndos propincnt,ccrnimus. 

FaU Falfx rerum vmbrae. 93 
Vidi im^iumfH^eYexakatHm, Qr clcmtHm ficut 

cc^Yos Lihafji. EttYmfim j (S- cccc non cY(tt\ 

6^ (jHAfiHi cHm,&^ non cjl inHcntm locm cim. 

Fjalm.3(^^3S, j^. 

PA- PAVONIS RELIQVARVM ALITVM 

REGIS ELIGENDI. 

N E A V I B V s ^mm non deejfe regem (juen- 
ijHPtm tm^i c[mdftm mfcitmf(igmt,jollicM in eo 
deligedo deliherfttionem hijcefptbulis ptjfm. Com- 
itiis indiclis^cum de diuerfts confultptrent , ctc^pt- 
uonis mftgnifcenimm decm^^ ^ennarum conjide- 
rptret , in evM ^me eleSiiomomniilJtijfragiis con- 
fenfum eji : ium^ rcgia dignitfttis ftpce confecutm 
hmddahieftiifjet , nift joltuficm relip^ttorurogpt^ 
tionibt^s ohfijiens , kki^ttijtifet ^f t^tiid ^hhoftbtts 
priculiimminerety ijHdhftmfrp-^tignpttore ajtt^ 
r^c efenth ne^ enimept rerufftcie idoneumfore-^pt- 
tionerei ftdminijlfmda. y ctti ff^ennftrt^^m ^entt- 
Jifttedempts^ nihil (^mdrege{cuivt6 e^pHnirc mpt- 
los ptc remunerptre bonosjdignu ptdjttynjti cjnine^ 
cvirihtts niti^ojfetine^ militPtrisfcietia cognitione. 

F o R M A M rcgiam,fi corporis folam dimenfioncm 
atq- analogia confidercs , exigua acpasne nullain prin- 
cipclande dignamenre,nifi vircutum decuscumulusq^. 
accedant,pauonis elegantia picus conuicit. 

Rc- Rcgis ac magiftratus officium. 95 
Vd tihi tcrrft^ cuiui rcx ^ucr clf. Ecclcf. i oj6. 

Bcata tcrrtt cmm rcx nohilts cjl. Ecclcf. jo , i ?• 

BO- B O V I S A C V 1 T V L AE. 

B o V E M hahms njilliciis fic witHlam.J^lcn^ 
diilehmc otioic^faginfibftt ; tUtim ftgvicoUtione 
ftc quotidifinisUhorihiis itftluhigehfit , ^t fihdo- 
minicdeYcendofdio exercitio egeretnullo iftdhdc 
ei inftiltftre cyittiU Iftjfo ftc dcffttigfito domnm .a 
Uhorihredetinti conftfctierftt^ fi^i5io dftndo ftffli- 
Bionemy drumnofHm, ^ti n)cre erftt, non citrfi 
fftfiiditimiPjCjtiecomfellfindo, at houe ^mlofo/i 
diti hene^ffiginfitftm ^itulftm mfi5iftndftm ftd 
cftrniflcinftm dedtici njidente^ftiftmcondittomm 
trtitinftt y^^rumnofftm felicitfttem njehementer 
IftHdftf-icJJehftnc Ifthorihm ohnoxi^ niJttam^ mHl- 
tis nominihHS^ njitnU a^olHpH/tri^fr^fredftmy 
indicftt yea^^Hefeipfiimratione in foflernm con^ 
folfttnr. 

V I T V L AE nos exitus horcatur , rariilime fieri , vt 
voluptas mxrorem fecum non trahat; cumque in bo- 
norum ac malorum fine ac fcUcitatc iudicanda tam fa- 
cile cxcutiamusj nulhus nos dcbere apparenti beatita- 
ti inuiderc. 

Dam- \ Damnofa & infelix feiicitas. V 
Qm ofcrmr tcrrfimjiiamyf/ttmhiturp»mhui: 
ffi fnacmjeBatftr otium^rc^lchitm ege^itte. 
Frouerh.2S, li^, 

G BV- BVTEONIS ET CORNICIS: 

B V T E o cum oTfrmm in littore maru re^e^ 
riffet 5 njehementcr^ in eo fipriendo Uhovaret, 
nei^ue cjpticcjUfimpOjiceret , n;idpns id cornimla 
commodumfihihic dicjuidfm, raifi^cpLllidUcom^ 
menta confiliHm BHteonem ftccedit^ monet <^t in 
(dtumfuhmkt yofrcHm^ infaxtim dic^Hodde-- 
Uhi-^crmittfit yitPt>fore wtptrci tUfHm, commu 
ni^tft tefift^fMite ufcrifftm . Buteo dohim non oU 
fptcienSifedffimimfMfu^pditfLYi confilium ftrhi" 
trfttm\^ dumhftc 0priendi ofirei rfttpne ^tico^ 
nf^rettiTy cornix fidtiolftns , deUhens ol^tyetim ho-^ 
Ittmd^ cjue tfim mi^e exj^^oiftrftt^ exci^it, ctc Bt^ 
teomj^raript. 

I N fraudulcntis in pofterum confiliis facilcm nimis 
auxcm^ra:bentcs, ac nimium iGuiter credentes, qnibus 
hoc plerumc]uc vfii venire folcr, vc facilitace fuadeci- 
piantur,- . 

Frau- Fraudulentum confilium. 9r 
ConfilU importim f-mdHlcntft. TroHcrh 72, 5* 
RaPin^j mcditf^Uir mcns HlorHm , ^frmUcs 
iabia^ illcrHm lojHHntur. Proncrh. 24, 2. 

G 1, AQVI- XOO 

AQJ/IL^ ET CORVI. 

D V M ^ conferto o^imptrum oumgrege fer- 
tili Utipmog^ mj}0^a(centc agnw A ^mlo' corre- 
ttuin aerpi molms [ujlollercty af^j idfors corum 
extroxima arhore ccrncret.^^r^fumpuoftt (^uud^ 
cvirium juarum ^dmipt p^imum ui^uilms, rft" 
fmt0tis exem^lum um^exm^ finguifiml cuiuf 
dam urietis dorfo inuolans ydum ultim congues 
mti defixiffety nec^m im^robo conatuiforttinafa^ 
mffet 5 frufrafe iduttentftffe edoSius cui im^ur ef 
fetymolmdi fihi facultute adempa^ ahopliona 
captur i dignm qHifuamgrmijuplicio ^iolen^ 
tum tcmeritpttem indobfat. 

Vltra vireshihil cuiquam atrcntandnmcft; ac 
meminilTe oporcct eos qui prxcipitiaudacia quiduifi 
aggrediuntur/cip/os fuaque omniaperdere: atqucvt 
fapientifsimi Epideti (ententiam fuperiorib. connc6Va. 
fiquam perfonam quq vircstuas fuperetinducrisrtum- 
eani; indccore gcrcs : tum cam quam fuftinere pofles,. 
ncgligcs.. 

VcU Vtilis fuiipfius notitia. lOB 
Altiorci te m qtijifi^ri^ , &-fortiora tc nc JcrfftM^ 
ttafiierU. Ecclej. 3, 22. 

G } GAL* GALLI GALLINACEI GEMMAM 

INVENIENTIS. 

G A L L V s gpillmficem-p^htdu injiimto (jtU' 
vitUsy -^vetioft^imuforte ammmt^eimemt-.c^uem 
cUm vojlvo alt^tioties finfmjjet , necju^e collum ex 
eo aiije commodum ^evmmpttuvu titfcevet , rat- 
tote c^uemneccommintieve ^ necinfuum ulimo- 
niptm conuevteveplfet , iniiignubudus eum ufJeY- 
nuvi^ tvitici^caelfiliginis gvmum ei longemte- 
fevveincipt. Ecc^uis^flomachmtev inc^uiens, hu- 
imgemmdt wfmtctiv tUu efi movtdthm in fvetio? 
cuveimcmf^ <rvltimastevvus tmto cumfevicu- 
lo ex^lovmt ? mihi fme "'num pnitm , cfuotijuot 
eum tmtifmunt^defi-^iunt , necj\ <roident c^um- 
tum cvnicumfvumenti mt ptdoveifeminisgvU' 
num iflifvaflet, 

C V M rabulalippis & tonforib. fit notiflima , nequc 
vlla alia qux vulgo fit familiariorjiniiandum eft , nul- 
lius minus vfum perfentifcere homines: quot enim 
quotidicreperireeftjquinonquiduis temeraria qaada 
ignorantia calumnientur ac vilipcndanr, eoq^ doceant 
populari fermone tritnm hanc fententiam efle verilli- 
mam,Scientianon habet oforem nifi ignorantem: ne- 
quehallucinatum poetam cum diceret, 
Ignoti mlla cttfido. Igno- Ignoratas opum vfus. lOJ 
Quidprodell fltdto hahen dmtiaSy ckmfa^icn^ 

tiftm cmm nonfofit? Proticrb. 1 7, /^. 

G 4 APRI t04 

APRI ET AStNI. 

A p E R c^Hondptm Afmo tpirkitatcm ctt^m 
[omnohntmm ohuBms , ^idcYifihi mt co natS^ 
cot inkiflmriis plc intcrfxtida citdmcn^ rait^ 
dcgat jndignum (^mcum rciic^msmimmtihm 
conmrfctm , mt cjticm adjuos ctiam homo cz/- 
fmjicet cvilifimos^adhihcatjpropriam mitcm ^- 
gilttpi>tcm ac^ircsinmdiojpt^ Imdc dccantftt , fto 
ct^rftictiftmfcrnicitpttisjpccimcn cdit: afnuiglo- 
riofptm pi^ri oflcntntioncmypttt^m immodtcpislm' 
dcs nmfcms,Bftmihiyini^Hitjpdum agilitatc o^ 
j^m non cfiycmm ruit^y ^titH^Jnfdip^turncmo. 

Dis ciM\rs eos vc plurimum multis rationibus 
cfle felicioresj iecuriusque vitam traducere-; qui vel ob 
animi tarditatem doli expertes funt, vel quod publicas 
fundipnes ac Reipubl. adminiftranda^ munia eiura- 
rinc j non magiioperc popularem aniam confedantur, 
his, quibiis vberem natura ingcnij fagacitatcm con- 
donauit. 

Stoli- Stolida ac inutilis prsefumptio. 105 
QHidnohis^rofHitfHferhm?mt dmitmrHm ia- 

ilmtift midcontnltt nohi^? Sap. s> s. 

^ G 5 DVEL- io6 

DVELLI VOLVCRVM, Q.VA- 

DRVPEDVM q^ E. 

C V M mter a^ereas urrejires£ heflmgrme 
ipondamprictilofifmam^ heUum ^ mt depo- 
mceriornm m im^crij fnihm ^ropagmdis , aut 
damni inimidyc ah alterHtra fartium alteri //- 
lat(i{incerttim enim adhuc efl^ ac <^etufifite ohli- 
terutum 3 c^Uin fuerint difcordi^ heUi^feminu) 
exarflfetj <-veJpertilio cvolucrugeneri tamquam 
dchiliori metuensydiu mcep^ciHfidrufedih.jede" 
muadiunxitKverufn mihus <rvi5ioriftm fortmu 
Ju^feditmte jfugum ^nu cu c^uadrupdihm cu- 
pfit <^ef^ertilio^ati^ex eo oh infidchtate fuam^ 
non auja ad aues remeare, intcrdiuprfettib de- 
litefcitiac no3u makfihiconjciaieuolat. 

In fceleftosac improbosproditores, quos vtinatn 
etiam hoc tempore.pudor ac criminum.confcicntia 
cxomniumoculiseximeret,obiter& in mercenarios 
illos homines,quinuIla xquitatishabitaratione,dua- 
rumconcrouerfarum partium hanc tuendam fufcipiijt 
cui fortunam magis comitcm , quam duccm virtutem 
fore fperant. 

Infi- Infidelitatis comcs infamia. 107 
,-» ^- f ^j^ Qjiinon efl mecHyContra mefl:&' c^uinon con- 

^egatmecHm^f^argtt, Matth. 1 2, 30. 

Omnis qfiimate (mt , oditlmm. lom. 5, 20, 

RA- io8 
RANARVM ET REGIS EA- 

R V N D E M, 

An AKCUiJE mm Democratkim^udJ 
cnm illiid ccrtb mjim pt>j[cmr(irc ^dtcrutrm ccr- 
tum c^ '^pcrt^fi rmce , rcgcmfihi a Icfic^oJiuU" 
hat.illc rogmtit^m crchris ^rccihm ac mportmi- 
tatcfatigattiiy mnmt , truncum^ } cdo in mare 
dcturhat: quicum rcgiis mjjiciis atquc magmfi'' 
ccntia rcgni guhcrnMula Jujccfijjct , modcr^ti^ 
acindulgcntis rcgispcrfonam^ra Jcfcrrct-^ rma 
nouidt^uc infigni hummitatc conjjicuircgisfa'' 
cie contcmpUtAynonJe tdcm rcgem c^ui cxmimis 
Jitpopojcijfc munt : acpjccntihm ultum^ ardc/tm 
ipjorum rcgni ^fucftti mtca ac trmquilli , depo^ 
pulfitorcm^oh ingrmtudincmy mittit luptcr. 

Qjv A N T V M Reipubl. iiiterfit optimos haberc 
principes , quantoque fint rcgnis vfiif , dz quam ex ad- 
uerfo fanguinarij &crudelcsgrauiruina^,exliacliquec 
fabula,qua^& fcruilem corum taxatanimu, qui mo- 
derara popularis imperij dulcedine ( vti olim Ifraeliti- 
ca gens ludicum adminiftratione^ perta^fi^ monar- cham ac regem fibiefflagitant. P(r- Poenapopuliob faftiditum bo- 
num principem. lO^ 
Qjdregnftrefmthomimm hypoeritdm ^ropter 
^tccatapo^fili.. foh 34, so. IXO 

LVPI ET CAPRiE. 

Pabvlatvm CaprO' fthms , ohjeratis 
forihm fapell^fmommiat, nc ctii pulfmti o^iu 
-^pttefmat: iiforsin infidiis Utcns Itipm ignpirct 
mpLtrcmdicrat y vpitm idoncam cim pthfntipim 
fpif^ nci^mtidifort . \ ^cfttgio ad cptpilcj^roperpft^ 
ofium ^ulJptt^intromittifcpofHUt : Cdpclipt ptf^- 
tcmmatcrni mmdatinonohiita , cumpcrfcnc- 
jlrptm ccquis cffct ptnt c^uid wcUct-pcrcontPiretPm 
matvis hypocritPt fcrjonptm indmt ^ cufcrcfcin'- 
tromittiAilptfc cuic^ptpim ptfcrttirptm ncgpttit^piin^ 
conficttim mpttri fmholiiprofcrat. itifmjcqtii' 
dcm ctti6 ohiitpim Piit^ (tt <^t intrcpd} pipcriptt in- 
(lat. cptplipt ptlimidptii monjlriftij^icpt^tajdcntide 
^crnegpttyPiddit^ ^tiod iBus dtimtPtxptt dptt^is 
jfra/tdio pfferircD pof^it ^pic defiitiitptmf fjmhoio 
modHmfimtd pi^cricndi ohiitam effc* 

H A V D facilefalliturqiii legum prgfcriptis morcm 
gcrit.atque obtemperat. 

Tu- Tuta filiorum erga parentcs 
obedientia. III 
Honcra^atrem tHum &^ matrem iuam^ njtfis 
longAum^H^cr terram, Exodi 20, /2. 

AlienHm non (equptntHr [ ^Hta oues] Qdftigiunt 

Hheo:f[Hia non nouerunt njocem alienorum. 

lom. 10,5. 

CA- III 

CANIS AB VMBRA DECEPTI. 

I N c E D E N s pv^ontem cmk , mc-pij^cr- 
nmdtimmordkm orc cm'msfr^jiiimgeflmsy cU 
mmrem^Ho\olh r^diis ftdmodHm coUuccntiMm 
in (nmnc rumhrnm cerneret^ eJJcD (^mdmpLgnum 
ratm , dimij[fi carne , mid^e eponte in a^mm id 
(juodappftrebftt afprehenfHrm defility acjerojioli' 
dm opmo eptdo amijfo fe decepnm cont^ueritur: 
nemininefortum (pidem ftiam idHurftm im^ 
ptttms yfedcMAfitA mftritiA ftcceptnm referens^ 
(^tiodtftli trmdiopripiatm ejfet, 

MvLTo fatius cft pauciflimacertoacindubitate 
poflidere , quam plurimorum inccrto ac ancipiti cafui 
obnoxiorum fpe,quibus frueris bonis , ea dcfererc , fc- 
raque damni perpefli posnitenda , amiflam fortunam 
ac priftina commoda coUaudare. 

Stul- Stulta certi pro incerto com- 
mutatio. "5 
AHdYvu non mpkhitur pcunia : (S^ quiamfit 
dimtia^yfrH^Hm non ca^iet cx cis. 

Ecclcf.Si^* 

H LI- U4 

LIGNATORIS ET SYLV^. 

A s c I A M Ligmtor c^ndpim dejliMm 
mmt^hrio intimcrat: cmnfm cvfibtu aciommo» 
dittHriufylmm contintio aditJignH dio^mdi^tioil, 
ti imungcret , cmcndjcft^tt^rta . ohfecrmtcniiyltist 
mdity <voti^rcddit com^otcmfvnico c^oA^ctc^ 
hftt Itgnolihcrdttcr commtinicato y ignara intc^ 
rim im^rohtim <ruUm mimotcxcrc fratidcs, aut 
cverfptrc dolos ftih fcliorc yfticpttfi^ hlMat^^frontcx 
infcrto dcinfccuri mmuhrio cocluti fhrcncfi^cr'- 
ctttu ftd ncmm rcptertitur^ ftttjuc cxigtio tcmforis 
fj^utio csfis am^HtMtsciticL> ^niucrfis arhorihus 
ftimmum ci <ruaffitatcm indticit. 

Inconsiderantiae non modo fcd & furori 
cxrremoperfimile eft^holli arma fuppcdirare , quibus 
innollram ruarpcrnicicm: atqucpraepoftcroobfcquc- 
di gratificandiquc aliis affcdtu nofmctipfosperdcrc. 

Sup- Suppeditata hofti artna. "5 
Bmefrc huMth 6- non dederis imfw 5 -^rohihcD 

panes illi darc, ncin i^fis^otcntior tcfit, nptm 

du^Ucia mdti inucnics in omnibm honis quA- 

cumcmc fcccris illi. Ecclcf 1 2, s • 

H X GRA- tt6 

GRACVLI PAVONVM SE PLV- 

MIS EXORNANTIS, 

Gracvlvs inuentis in dtimcto c^mdkm 
tmonH^lHmis^ itafe dcmu^^pLUonis nom^ (S* 
AignitPitem confuutUYtim eximmat ^Ji jm eiu 
pennii inferaijfet. ne^fegniter id cjHodanimocon^ 
ce^erat reipfit exequt conatpty^^ulchre etufihi a^n- 
git uffuit^^ut^ mdpiculu ImturftmfeprfonatH 
'^mones(perms , eorum ingerit confortio : ut ipfi 
hunc cfuifrmde infuumnomen ucficietate irrC" 
ferttt , ^el ex fafiu at^ arrogmtiu infilit^ con- 
ditiom cognitum^fuis ^uilibet ^lumis repet/tise 
fiio cum ignominia exturbmt contuhernio.gra- 
culus adfuos reuerfus tmtis exciptur dicteriis, 
cjumtis ab illis fuerat explofus , ^uod^ana cjuide 
^rAfumpione hisfe^rAtulifiet^eorum autemfefo- 
dalitio Hg^egajfct^ quoYum confuetudine indir 
gnuscrat. 

1 N laudis ac glorix immodicos affcdatorcs , qui vel 
cumignominia aliunde mutuacquo fuamvanicatem 
aliis vendicent. 

Fa- Faftus cx alicnis opibus. 117 
Quid fUitem hahcs tjuod non mepfli ? Si enim 
acce^ifliy^Hidgloriaris quajinon meperis? 
I. Corintk 4^ 7. 

H 3 CER. iiS 

CERVI ET BOVM. 

C E R V V M cmes tn^emti ckm in cxiYcmtt 
adigercnt ^ftahultim iUe capept hotim , coYum^^ 
frpplc )C contri^ cmnm r^hiem ttiteUm imflorftt. 
ciii hot4^m cijiidftm ttaptentirel^odet : Aiitemi- 
jertim^^idcn (^tikmtthi dehdes eltgtu cuindtces? 
attamen cum tn extremft det^entt^mftt , rcconde 
iein hocfxno-^ nos te chieSiis corporihtis c^umttim 
lict^erit occtdtithimtujngrcdittir intercfi mptgtftcr 
ftfthtiU jttc ccrtitimfttidtose inticftigfttttm mHltis 
cvcrhcrihids cmoUit cnecett^. 

T V M vere poteft dici ad rcftim rediifle res^cum ca- 
lamicofieorum qui ad extrema redaclifuntjnequemi- 
noriquamnoSjCalamirate obruuntur,opem implora- 
mus , adeoqueeftdeplojatorum infortunataconditio, 
vtquamuis di.u feipfosfulcireac fuftciKarc conencur, 
adextremum tamen mifcrix fuccumbanc, nequeeca- 
lamitatis ^urgiceela6tari polHnc. 

Dc- Deploratum acdefpcratum 
auxilium. 119 
T/ dixerunt: Non ruMit Dominus. 

Pfalm. P3j 7. 
Intelligite infipentes infopalo : Quifinxit ocu- 
Uim^non confiderat? 

H 4 LEO- 110 

LEONIS PRyEDAM ASSECLIS 

VENATIONIS DISPERTIENTIS. 

L E o fptmdim m wefligfitovc mm ^ lu^o ao 
cuulp fid^emtionem^^roficifcitunei^ cerniM fit 
p^diHy (jue c^mdrifftrifim hac codfimili (neijtiid 
eifdso p(ff,ng(^m%s)orpLtionefociisdimdit: VejlrU 
nemo efiyfoddes , c^Aifihi (rgeneroMimi &^ iure 
c^terorU mimitntitim re£is leonis cuirttites ex- 
^lorMm nonhi^heat , mti^uiei tdtis dotiht^ ^r^- 
dito^ratrekcfHis longointermllofr^fiet, merccde 
digno inmdepct: ijuocircaciiin expedttione ^rimm 
fpierim'^r^di& dimfa^ mihi^rim^^arte <rvendico: 
dter^ propter mimipr^Jimtid : tertta ^Tjelcc/e- 
flro itidiciocorporis rairih. dehetur : q^uartd^tiod 
mmori <rvos comtti j^r^dam cofeMtttusfim : c^md 
relic^umn ef)^<^efirii fitindpifriA^rs.miHm. 

M V L T A didiinularc , multaq^tolerareeos necefle 
efl:,quiin principii verfanturauliSjneq; hostantu,verii- 
etiam tenuiorisfortunasihomineSjqui ditioriicofuetu- 
dine vtuntur^vtappofite admonuilfe videaturpoeta, 
Pauper agat cautCyCaueat maledicerepauperi 
Mt^ltaque dimtibus nonpatiendaferet. Inxqualium infidafocietas. III 
TondtufH^cyfe iolht^ qui homftiorife commmi- 
cat. Et dttiori te ne (ocitisfiieris . Quidcom- 
mHnicahit C($cfi^btii ftdoUam? Ecclej. i5>i,}. 

H 5 I.V. III 

LVPI ET OVIS. 

O VI diem dicitlH^tuJitem.^^dehiti nomine 
intendit: iUfi contmftio inve rafa indehitifefe ex - 
ceptione tmtm . Itte conteflat:^ ftd tefiiHm Mum 
^-: confkgit hfm : cmem igitnr , miltiam , wtiltti- 
rem^ eodem omnes ra^mtatis cmterio intifiosy 
contra ouiculpimfiihornftt . itct illi contra mifeM 
dicmt tefiimoniu , <rDt non modo itipo dehercfer-- 
fidimentirentur^ (rvertimetitim dignpim ejfefro' 
ntintienty (jtiA omnifupi fortuna ^ptcultmhtu ac 
pffefione dettirhettiriftcmorteetiam dehitu Imt. 
illpi crtidelem acprtmctcemfotentioru wim for- 
midmsynec^uic^H^dfe defenderecontita, atroci ca-- 
lumnlmttmn iudicio o^^rimitur. 

I N I Q^ o R V M iudiciim infignis contra innocen- 
tes malitia ac corruptae fentcntiae hac fabula perftrin- 
guntur j quanta item fitpfeudomartyrij feu falfi tcfti- 
monij contra innocentium bona^opes ac vitam Jeniq. 
ipfam vis,innuitur. 

Inno- Innocentia iniquo iudicio opprcfla. »M 
Nonfncics c^uodimqHumcJl yficc iniujre indicft- 
his. Non confidcrcs ^crfonam paupcris , ncc 
honorcs ruHltHm^otcnm . iHfle iudicaproxi- 
motHo. LcHit.iPy 15. 114 

LEPORVM PANICO TERJ^ORn 

P E R C 1 T O R V M. 

Leporrs^ denfif^imo i^Piodam nemorcL> 
mpLximpL cai wentornm tempjiatHm^ nqitato^ 
fuhitoterrorecommoti dmn dipigerent ^fit <ut 
attonitis incerta fi4gft fdmtihmjeje '^film ranls 
fcfLtens oprreV-idcjtinm eAforie mptximo nnmero 
ftdjokm a^ricpiturdi egreffa , in littore confederUt: 
fitle^oriimino^inpito ctduentH exterrit<& inaipM 
jefe ahdmt,(pod dnm conjpicerent lefores^(Sn%as 
mpiiori impetfi i^mm ipfi mteO'^ diffugerCj mi- 
madmrterenty ex timore fef coliigmt , fumpk^ 
ammis.fi^ptmusnumgrpidtim^inc^munt.c^iimclo 
hic etipim mimmtipi effe comprimm cjus, noftri 
metiifiigpim cpi-pimt. 

I N timidos & meticulofos milites qui abiedam 
haftam acparmam tunc refumunt^ cum noftem terga 
obuertere videntj tum maxime ftrenui vbi fe extra per 
riculum conftitutos effe ccrto fciunt. 

Infa- Infamis audacia. «^; 
KoliU timere eos qai occidHnt cor^m^mimt m* 

tem nontojjmt occidere:[ed^otiu^ timete eum 

am toteji Sr animam (Sr cor^ui prdcre in 

pchcnnam. ^SMfitth. i o, 28. 

^ . VVL- ii6 

VVLPIS ET VVAE RACE- 

M O R V M. 

V V L PE s delitefcentihiisfuh famfinis mct- 
tmrimamm wmmm rf^cemts rvifis^ loci ferti- 
Ittatem amoenitatemMe njhi ca enptfcehmtHY 
mirnm in modum coept comendare, tta njt pro- 
pmodtim ad earnm ImdHm cfimHltim accede^ 
re nil poffet. ftt cum in decer^edis limdiorihHspra^ 
ftmtiorthm^ admodHmUhoraret , necc^uicc^HH 
de ect indnHript rehqm fecijjet , nonfatis mte^ro 
ruoto conatm fHccederent ^jed irritamfuamfore 
opram exprientifi> difceret , c^Htu modbfHmmo 
dejiderio cimhimr^t , immcitHrm iam ^srejles^ 
cahimnifitHryJHa^m^ in enfolitHdine (c^ho nomi- 
ne njinetnm ^cY indigncctionemnominat) agre^ 
ftes confe5lmdo ^nm , mdeinJHmtam incre^at 
indHflriftm. 

NoT AT corumvafriticmfabula^quicumeacon- 
fequi nequcat quibus maximo laborc acindefenb ftu- 
dio incubuerunt , occafione e quauis recaptata,falfa 
quadam calumnia afpergunt. 

Fida Fida cius quod habcri ncquit 
recufatio. 1^7 
Vatumjlatm inflicat iramjuam:qm autm dif' 
fimHht imtiriamy callidtis efl. 
FroHcrh.iZyi6. 

SI- S I M 1 1 E T F E L I S. 

Balanites (fic enim TlinimgrmdiorU 

mjlmearumgenm nomin^t ) cocum ^rmisftip- 

pfmjfe notaratfimim : ^uas cum fercf^pide hene 

tojlas a^peterety ne^eximedi modum inmniret\ 

cftttiltim felis negotio deftinat,eimpde mteriori 

arrepo ca(lmem ex ignep^ofert , iHa affm ^vim 

prjentifcens cumfimio expjlulans , ade^ojibi at- 

ijHefimio tcneram ejfecutem afferit yideo^ exfeip 

jodehere fe capre exemflu inf^rmitatis alterim. 

fimimpucis eimcperelas eltidens^fe quidem non 

ire, re^odetjnfitias, habere pdfens ali^uiddiffi- 

cultatis negotium^ cAterumfe non dehere eum la- 

horem qtiiminimmjit omnium,detreSiare^ cjuod 

inicjuumfit otios^ cjuen^uam <rviuercD. 

Callidi ac fimulatoris fimij pcrfimiles funt, 
qui in grauiflimis periculis priuatcX vtilitatiscauflaa- 
liorum vel cum extrem^ vita: difcrimine pulchris per- 
fuafionibus indudorum opera vtuntur,nepiliquidem 
alienam iadluram facientes , dummodo ipfi extra for- 
tunaealeam conititutifint^ atquecxalicno damnolu- 
crum faciant. 

Lu- Lucrum aliena iniuria partum. iip 
Hiftint incpulis (m, macuUy cmumtes f!ne tU 

more,jemctt^(os^ajcemcs^nubes ftne ucfua c^uA 

h r^cntis circumfcrumur. Bpftok lud^ 1 2 . 

1 EQVI E Q^V I E T A S I N I. 

E Qv I N V s pl/m ftpduis (jHidem ftc quoti" 
dimis UhoYihm iph ?mti tamm ac clmenti do- 
mino exeYcitPttm yfuftm dc^lorahftt conditionem^ 
necfHe ep {^HicPjHftmfHo imicio ^rumnojim mtH- 
mpihpt>t. c[m cum eim ptmmnm^ opinio ^ehemeter 
exptgitpiret , <^it<z^ rpttioneptfperiorem redderety 
incidttfortmto in ohfoletum quendptm ptjinu^ cui 
quptmuis-^rMer <roenuF^pttem cor^oris^ deprdi- 
tum roigorem ipfit atpts oneri effet 3 cptrrucA nihi- 
lominm pidmodU onuft<z ptntilenpt imfofitPt iun- 
£l0ydurm agufoinfidehut, njerherihm^immptni' 
ter 'propellehptt,(^uo conffe^ojupt (S^ fifiniforteco- 
^MPttPt , itPi }^efiigioomnemcx ptnimo molejliu 
deponit^ wtfimul fe confuetis lpihorihm(sr mole- 
fliis liherptffe njiAeretur yPtc fptciltm inpofierum 
fuptm conditionemferret. 

H AV D mediocre miferiarumeftfolamen, focium 
non modo haberepocnarum , verumetiam nobifipfis 
grauiiis vidercfubindeprcmi alios.. 

Lc- Lcuior calamitas ob maiorcm 
proximi* m 
Chrifttufajfus ejipro nohu, rvobU rcUntiHcns cx- 
em^Jumynjt fcijHamm racfiigi(t cim. 

l.Fct.l,2l. 

l * fER- IJfc 

FERRARII FABRI ET CANIS. 

O P E R o s I s fic catmm Uhorihm fahcr ^m- 
dafcrrarmparclac diiriur cvi^iians , ita <^t 
nudofmc 6- ac^mfHftcntftrcturyCatcUnmJktim 
dffmfcccrfit , <rvt ftatis horis intcrdia ^rmdmm 
coenam^^ofttilptrct. ipfc tmdcm ingrmcjcetis <e- 
tatis oncrcj^cthoru npdmtatc^ tcnui cuiHus ^arji- 
monm im^aticntiorfitBm^ \m his <ucrhis cmcm 
adoritm : Ego mcr^fum incxhmftis quotidfe la- 
horihm rot cviHacmco , cctrnc^ ac fmguinc ah- 
JttmtisjoU cHtc ojiihus^ cvcluti in crga/lulo mi- 
mctm infcliccm cxcrucio \tH otiojm indulgcs gcniOy 
^entrecHrms^ pingut omajo ohcjm cuadis, at ah 
ohloqHcntccmcnil ctliHdfcrt rcfjonftc^mm^ qni 
dcliciis ac cjnieti aJfHCHcrit , ea^ rationciHCHndif 
Jime te^m tradHcat, cnr is lcthorihm d^tatcm faU 
lcre dchcftt? T A L E eft glatonurn ac rurcoaum gcnus qui ex a- 
liorum fudoribus otiosc viucre nonerubcfcunr^illud- 
que perpetuo obganniant, 

Deasrjobis iMcotiafecit, 

Indi- Indignum cx alicno laborc otium. «5) 
Nam&-cumclpmM apnd ^os, hocdemncii^ 
bamu6 cvohis : i^Homamfi^is mn rutilt o^c- 

rari, ncc mandmt. 2. ihejf.3^ 10. 

I 5 VVL. VVLPIS GAVDAM WVTILAT^. 

D V M caiUici cmu^dfim ftpthHlnm roemtti^ 
rafors t^mppiim fnhirct yulpcs , ^^^, (c in mmi^ 
fcjltimfidco difcrime coniccijfct y njt cmdfijthin- 
fc(^mnti<roiUico rcfc^it.mctmgmdii^^ ohfviHm^ 
prictili mcmoridm 6^ tnjperfttamfahiteplcnifi' 
ma cUhcrcttir , adfti^i^o^^iptop monftrii gregfi^ 
lesreticrftt ^mttgnptmfe cvcntijlfttis partepcrdi- 
dijfc mimo <nucrjmsfoUm^ intcr rclicjHm fmgti'" 
IptriignominiA notpt tnjignitpt, a-ppctiijfc ait tepm 
^Ho cadfthtu infftmcfitgcfpLrc cpttidpis^ idco^fc 
fueim Ptm^HtPtjfe^ptc rclipjms ^t idefptxint^conft^^ 
lcrc, At <roHlpnpim'^tilpsfvmdeodormsy(jU(Z' 
dfim }grcgc itpt regcrit:Scilicct tiht id teps pt^^pc- 
tiit^c^tiottiocxeflodifcmt rclic^HAji tthi tflptcm^ 
dpt rccrcmritjttipi^ iUptsfHlchrpts natcs non iri qy/- 
fum in^oficrtim c^ti^ nmc omntu;^pttcnt ochUs. 

Ea est Iniinanxmetis fcelerataacdeprauatana- 
tura,V't in quaeamforcunamiferiam deturbauit, huic 
aueant omnes eife obnoxios. 

Confi- Confilium ob rcm priuatamim- 
pertitum. »35 
■•'^•■^--AfvJ 
Grmis ejl nohisctippn [ptita ti^ftm] adcvidendu-y 
fjHoniamdi^tmilisePfdiisa^ttaillimy S^im- 

mtitat^ltint <^i£ eins . Sftp, 2, 1 5 . 

I 4 HA. HALIi^ETl SEV FALCONIS ET 

A L I A R YM A V I V M. 

N A T A L E Mfmm diem cekhraturm Ha- 
lUetm^foUmem omnihm mihm diem edicitymft- 
ximls^-^recihm adeam omnesinmtat.nefrtiflrft 
feciffe ftimttim pic feftm inflruxiffcD dapes <rvllis 
cdmiiuis <roideatHr : ill^ <rvelfiti e -^rofkndo ^ho- 
dftmfomno hto nmcio excitat^, non modo Ha- 
liAeti liherditMem non affernmtHryfedfeetiam 
. fvre infigniter iudicmt ingratas ,ft yltro offeren- 
tis henejiciUhtimmitatemnoitm^lexarentHr , hc 
hcH nimiHm creduU ad iffim ades adHolmt^om' 
niffgmdijUtitiA^f^erpltesforeflenipmH. at ^er 
inft^nflum limen raixdum ingrejfm ferm raete- 
TPttor immmiter ad <^nHm omnes dilmifit^ 
difcer^itqHcD. 

VoLVPTATEs corporiscjne illccebras dolor indi- 
uiduus comes vt plurimum veluti vmbracorpus fe- 
quitunatque hac ipfa, vt ex Platone recitat CicerOjefca 
malorum homincs vcluti hamo pifccs capiuntur. 

McUi Melli mixta vcncna. m 
Se^Hlchrum^fUcns cjlgtittmcomm: lingtiisJHis 

dolos} agcbmt. Pfalm. 13, 3. 
QHorumos malcdi^ionc (B^ amaritHdim ple- 

mm eji : cueloces tedes cornm ad effmdcndii 

fmminem, Ffalm. 13,3- 

I 5 LEO- 138 

L EO NI S D EC RE PITI. 

Patrabat Leo c^mdam ^wenti acfio- 

rida dt^te ^mm^^lwimamaU, omnihm^ erat 

iniurim : (jufi> njit^ rmtione cumfihi decre^ito om- 

nium mimmtiu intiidiam odtft^ conflitjjet^ <rvi' 

nhus dejiitHto impine omnesinJHltahmt: neque 

fer} erat (jtiifc^m ^ni ei ctm^litds cvehti rcgi , cuti 

metu ijuondfcmfecermty chfet^uiuohcdientifim^ 

tr^flaret : qumctiamjm modo lutidentm , modo 

glaher de^ilis^ afmm , &\agre(ii cortore taurm, 

omni contnmehdi inmriarti^m/^ genercD aflicie- 

hmt.Quct rerum conditionecumfe njeter^com- 

pjare mpilitialic\m(ib cognofceret, Hei mejn^uit, 

infeliceyfepm} olim mets rehm conftilui t^uod tm- < 

t^ in me mtiltitudinis odipt concitarim , qtiod tot 

aduerftim me hofics mea crptdelitttte armmim. 

Meminerint viri principesjatque ij qui rerum 
potiuntur , vicibus ac mutationi fuam fortem edeob- 
noxiam^nihilque ^que valerc ad fuam potentia labefa- 
(Slandaquam impotcnte dominandi libidincjac fuar fi- 
deicr^ditos mctu in officio continere . 7^ri/;^a?6«P«iM«)D8?;^ 
€(p«/>e6po»' Tt^/Damti^a efle, &fortuna^rotam perpetuo verfa- 
nlem nuncadfummaimosfubuchere, nunc fummos 
ad ima deprimere. 

Odium Odium crudelitate demeritum. »39 
\ Qni U ruiderinty adte inclimhHntPtr ^ te^pyo- 
Jj^icient: Nfin^fiidifie eft ruir cjHicontHrbmit 
terramyCiHi concnf^it rempi? Ifaix i4> /^- 140 

HlRCl, AG NI ET LVPI. 

Dvu fe mutuo amkitU ^MYPtmmto hircm 
iSr agnm itcr <rvfm ingrep ob^rmxifjcnt , m a- 
m^oem^mo citiodam prato lapum offcndunt : Pjui 
cum <rvtripifyuc dipjtimdm focietatcm contcm" 
^Utm cf[ct,ac dulcitm ^crhorumlcnocinm agnS 
ab hircoahdmcrcconftretm^ HHncdcJcrCymt^mi 
fiii hircumy mea^jrmrc con[mtudinc 5 namfra- 
tcrc^mm (^mdgrmcm odorcm atcjHc mc^hitim 
cxhdms ommhm onerijiti cn cornntm eft oejlro^ 
^ercitm tc crudclitcr cjumdoipe enccmit , dum 
in cctm fcntentiam agno h^m hlmdirctur, aSiu^ 
tum^ initA amicittA mcmor, hircm accurritjupo-^ 
^m,a^0ge tc hinccumdis tmartihMtyCvclhoc- 
ce loco nohis imfroha^ tua aJlHtift , ac n)crhorum 
fmo ^mfcUis^^lm m minarum c^imm mcUis ha^ 
bcntyhmidtamfmite im^oni com^crics. 

1 N porcuis vcre nauigar,quiimproboruminanibus 
fufurriscontemris, bonorun^fcfe confortio pei^petuo 
adiungit, atquc is fibi dcmum quod e procellofomari 
ac tcmpeltatum falo elu6latus fiCjmaxima fyrti fupera- 
ca, in fida ftatione iadaritanchoras^cogratulari poteft, 

Soda- Sodalitiumcaute prudentcrquc 
deledum. 141 
Tili m ,y? te laSfaticrmt pccatorcs , nc accjuicfcas 

eis. Proucrb, i, 10. 
Cum rairo fan5io ajitdtm cflo , c^mmcum^ co^ 

gnoHcru ohfcruantcm timorcm Dci^ cum a^ 

nimacjljccmdiianima tm. Eccicf.B7^^s. 

MVS- 142' 

MVSCAE ET FORMICAE. 

T A c T A N T I [mm a^fid Formica^ mHfcA 
domkiliu<rvi5im^ Yfitiomm ita [plendtd&<^t re- 
ginmfere luxu fi^d(iiqHftret,dsmif[a ac htimili <uo^ 
ceformicajihi-^ro ^itAfujientatiom multosej/e 
exmtlmdosUbores rejfondet , mhil^metd aco- 
tiofa domimfci: mufa <uero elatis njerhismagis 
^rgcnsy equinAJinnlcm eam efje ruttum Yegerity 
cju^fit^erptHts iahorihmohnoxiai, acferhelle a 
formica ita YepUttur: At efi cmtna i!la tua igna 
uorum ^orcorii- fimillima^dum impidenter alio- 
Yumfudores ahfumis , nec cuiijua mortaliU com- 
modas . age <rvero catra amharum' wit^ rationu 
'^r^fiantiorfit , emntm i^fe docehit. Hiems^autb 
fo/i ^-vtriuft^ue altercationemappettt , qua mtifca 
egefiatemoritur , atformica econgejiis Aflate fe- 
minum accruis atc^ue annona indufriecurata^ 
frugalifei-^fam wtSiu nutrit. 

Qv VM inmorcalium vitactioacdefidianihilcur- 
pius fit , monct formicx fagax diligenria qucmque pro 
vita^fuxratione vel minimoctiam commerciohone- 
lle potius viclitaredebcrcjquamalorumfomiteigna- 
uia acegeftate perirc. 

lu- lucundum perperam prxlatum vtili. M5 
Vade adformmm opiger, 6- cofidera njm cmy 
(5- difcclaftcntm : ^tucum hon habcat dnce, 
ncc pr^ccptorcm, nccprimpcm.parat inA[la^ 
ttL> cthnm fihi , 6- congregcit inmejfe cfHod 
comedat. Proncrh, 6, ^. 

DRA. nj.4 

DRACONIS ET ELEPHANTIS. 

Dracones adeo -vpt^uS, ac in(olit& ma-^ 
gnittidim in Afrtcpt na^cimcmoYu trfidituefl^ 
njtccvtftmenctimeUfhmtis inire mdeant . ^^ 
hoc hellmrtiwgencre elc^hmto i^uidptm congrep 
jtis cum eUtntertmere conarettir^ miilti^lici nexti 
impltcitos fop/ites cmda innodat: ftt ele^ha^sjcD 
frohojcide ft dratcone Uherftt . mox ei drdco^inceU 
lum inmldt , rattufftmelicajmgHinis fti rcjiin' 
guendA tflptm ^ra cdteris locttm ejje^eridonetimi 
ptc\mguinis hmflujic etim conflit^ ^t nimio cjtit 
elictierttt crtiore targtdus inflfttus^ in tcrrfl^^rtor 
corrueret.fttijue ah ele^hmte , fmguinis exhmfii 
copitit (Srrueneni ptcrimonia dehtlitPttoMhete^ op- 
primeretur 5 dt^ue adeo plusfiht ipfidraco mali 
ponjcifceret qmm elephmtiintHlerut. 

Q^vAMvis tyranni fubdiroriim immaniter car- 
he ac fangiiine pafcantur , ipfi tamcn ad extremum 
multo acerbiori quam qua affecere alios, crudelitatc 
malepcrcLnt. 

lufta lufta tyrannorum punitio. us 
rHrucro DeH4 deduces eosin^HteHfnintcrittu. 

Viri [angHinHm (cr dolofi non dimidiahHnt 

dies JHos. Ffalm. S4y 24. 

K VRSl VRSI AC APVM. 

M E L rorfm ex akmvihm defdjltis cum 
fih ftphmfmgeretur, dolorisim^fttietia iritcm- 
d^e dnearipi emrtiP-iC^md dnm fmtynon^aticfir^ 
dii^Hot fi^^timfed omniuinfe pictileos comrtit , m 
multo Pjuidem c^mm antcit pmgitHrgrmiu4y at 
doloris njimfert lemm. Ac rofiro quidemyfuper- 
ciliiSymribm, oculis toto^ capite meu modufm- 
ciiSi<^t momentmeam <^olHppiteingentinimiu 
dolore comparaffepoffet dicere. Omnto^mt, mihi 
fmjfet frtiui&^ adpr^fensyijHoiU excruciory mpt" 
lumemtmdumfecurimj^rQnimcificuU 3 meane' 
^mtift ftc iniuriaproHocat/ipun5lionem tderujfe^ 
(^uum ^indiBa cupiditfttc tamgrmes mihi poc" 
nm confcifcercU. 

Qv A M V I s vindifte quandoque locus fi t(maxiine 
fi dij vltores noftras iniurias profequantur)pra^ftat ta- 
menperpetifubindequippiaquam nimis cfle advin- 
didam procliuem. 

Iiv- Infortunium fibi ipfi acccr- 
fiturn. M7 
Qm adtUiet emrrftn mifcricordiam eifu? 

EcclcL 18,^ 

K L COR- i4t 

CORVIET SCOR PIL 

C o R V V M fimilitcr <rvifj(irciA nimia ac 
immpttHYd cu^iAitasfyujiYPL , c^uifi jeYonimium^ 
iulium c^umdo^ doloYcm dtfmulmdum ejje^ do- 
cuit. NamcumfoYs a ScoYpione i£iu6 ejjet , utcmc 
cum imc^uioYi mimo doloremfeYYet , YuptujcoY- 
ponem injublimefujlollityiUutifoYs dpimni tdio^ 
nemYcdditUYUi, c^uidumitatge^ptYetUY^ tteYato 
coYuum tumgYuuiteY pungit^ njenenata^ cm" 
du fcYit 5 <rut lethcde ruirus ucyc^ toxici cvimper 
eiu6 memhYu difundcYet^ ^ ruitum ci udimcYct. 2S:£- Pericvlosvm cftvel improbopeiorem /eag- 
gredi: crcbroque fit, vt qui malum aliis machinantur, 
ioo parent capiti infidias , atque ab iis fupcrentiir quos 
fefupcraturos fperabaiit» . 

Pcr- Pcrniciofa vindidx cupiditas. H> 
Ne dicas, Quomodofecit mihiftcfmf^m ci : rei^ 
dam ^nicmcjucfccAndHm c^mjmm. 
FroHcrb.24yi.(), LVPI OVINAM PELLEM 

I N D V T I. 

O V I N A M Ipcpus^ dtim rvotmm mutfitiom 

form^mitat^r, ^ropifntnilutmpllem ^ oHmmfc 

gregi adimgit , ' m diu (jptidem otilionem Utuit^ 

ad^pajlum cum ouihm exiens , utp^ie u^aflioncL) 

ouis in morem udcmhm remeuns : (^uo u^u cn 

^lurimis ille dimrjls tem^orihmcvitum udemif 

fetiftcoplioni numerumfecudum minorempr* 

petuorecenfenti , ulipjuandmfmulutorim-^ofuiC- 

fet^ deteEict tmdem frmde i^fe ugnitm niljuisfce- 

lerMis urtihm^rofecit fverum eodem ha^hitu^uo 

fefellerut de urhorefulpenditur , ftc dignm omniu 

-^rdtereuntium calculis^qui-^rimo cvifu ouem ra^ 

tiy mox lu^um ugnofehmt) eoJupplic^genercUy 

cueluti cjui condignum o^erihm merced^e meruif 

fetyiudiciUur. 

PHALERATAac picfturata virtiite multi pr^diti 
funt,quos fi intus & in cute confideres,mortalium di- 
ccs fccIcratifTimos.quod hominum genus eo eft perni- 
ciofiuSjquo ferius deprehenditur,pluresqj honeftifpe- 
ciedecipir. 

Efru- E fruAu arbos cognita. «Ji 
Attcndite afalfis propheti^ qiii <rvemmt adrvos 
in cvejlmentis otiittm , intrinfecm mtemJHnt 
Ifipi rapaces. ^SMatth. 7y i s. 

K 4 LV- LVPI ET ERINACII. 

Qj V M lup'M qmd^.mf}w2:lica r.ihie Evh 
f^amm detiomre mid^mpcret, ^?c(^hc (pndeftde" 
rij pcrfcicf^di modt/m mtnjin^ cjtio.. htrfutisf^i^ 
nis toto corpore contrtt otyjnem <ruim ac hojlilem 
impetttm opime mtinittim ccrnerctj^meniretyit- 
lit^mc[met iUudat firo^ham commnijctttdr, njc- 
teres inimictti^ jopitas ejfe Pifferit.pMPttat omnia^ 
^ftcem mtem wiolare religiolumep^ rogare(cL> 
itatjue ^t armis depoftis^ crudelt Alftrte ptcheUi 
ftrtthiUy c^mrutranc^mUo ftcflorcntiimperijjifittu 
<rvfu6 nuUusftt 5 fuferjedcftty atc^uefme^a armct 
de^onat^ nec^tteje lu^um cjuinuHa nocendi hhidi" 
ne^[ed iuuandi fiudio eo accefferit, metuat.Brinct- 
ciuSj^uicauie metuendUpotiu6 quamj)r^fumtU0' 
se mdendum didicerat^ arma c^ha in nuUm jcLj 
prniciem , fedfuam ccntrafcarios tu^clamge- 
fiare ajferehaty deponere recufat. . 

Te c H N A R V M archite6i:is &: fraudiim ftrucffcori- 
biis haud facilcm elTeaurem accommodandam,Erina- 
cij prudenti monemur pertinacia, neque verborum le- 
. nociuiis ccmere.credendum- 

Sjprc -Spreta inimici lenocinantis fallacia. 153 
Sol?rijeJioU,&^ <vigilate^cjuia aJuerfarius raeficr 
dmbolus^ tamqptam ho ru^teju circmt , ms,' 
rms qucm dcmret. /. Fet, 5 , ^. 

K 5 SER- SERPENTIS ET ERINACII. 

P R E c A R I o afirfef^te Erimcm fer hie^ 
memcommorandi dmerjoriHm ohtincti atqneah 
eo in domefltcsconfuettidinept^dhihetur^ nullo i^fl 
eorptm commodorU denegatOyCjtiihm*fer^ens frue^ 
hatnr : fi^t erinacim indultifihigrnmpmo ptc dif 
ficillimo tem^ore heneficij immemor , dum fefe in 
glohum conuoluity atcfue in hmc modo 3 modo illa> 
inpurtem rotf^tyj^r/cteri^uu^uod imprtunm ud- 
modumfcYpcnti eflct ^jpinarum ucumine crehris 
^un^ionihui tenuem eimglahram^ cutemgru- 
uiter fauciat . Vnde fer^cns illum,ho[^italit(i^ 
tishencfcium ingruto coUatum ex^rohrmdo^ ro- 
gut^<uti indejecedcre , ulio^ commigrure <raelit. 
ut erinmm im^udenter in hus ^rorumpt ^o- 
cesiQumdo tu mectmp^^ifcntifim tolcrurcD ne- 
^uisyi^je hinc excedito, ituc^ue mutatolocofer^ens 
couBm huhitmdi iu6 cedit erinmo. 

In hochominu gcnus quodcucxtrcmo mancipa- 
tui addidnm fir , hcrile fibi tame^ncfcio quo faftu) im- 
perium vfurpat,ij vt plurimum intidunr,qui allcntan- 
tiaaliorum vcrba nimis facili aurecxcipiunt^arquein 
indignos bencficiaprofundunt. 

Im^ Improbi*confortij molefla 
confuetudo. ^55 
Nonomnemhominem indHmin domHmtHa: 
mnlu mimfHnt infidioi dolofi, lEcclef.i 1,31. CHA- CH AM^L EONTIS. e Ch AMiELEONTA am ^o^fci tYdiitHm 
efli adhac^atmtihmperpetuo octili^yacHtis^ cvn- 
gnlis ejje , f^ti^ne ad rerum fmgHlfiYHm ohicSlpL co- 
lorem mntare y<Srcum omnm x^^y-^'^^^ admit- 
tittgener(^y(olHm rHhrnm cmdidHm^ rej^nere. 

Edacivm parafitorumyVtepithetoHoratiano V- 
tar^anentatorumq^ idem propemodum eft ingenium, 
quicum nihilo vitam ducere videaniur,potentioru in- 
terim dcmos principumque aulas frcquentantes,vani- 
tatisacnouitatis auidorumauresconfidis rumoribus 
titillantjditioribusq-, nequiti^ fua^ fumos vendunt^atqj 
itatedaacfucatamendicitate fibi vidum quserirant, 
quashominum ad voluptatem loquentium faex^cuco- 
thurno iit verfatihor vclchamxleontemutabilior, iu- 
rccjd bonorum confortioexterminandaeft^.frontem e- 
nim cum perfricuerint , neque erubefcunt neque pal- 
lefcunt:dolendum tamen ciiprimis eft melioribus pr^- 
ceptisimbutos viros huiufmodi nugatores in dehciis 
habere , rudioribus enim qui ad omnia ca^cutiunt, & 
aulica airentatione anbetis aliquid indulgendum eft. 

Frau- Fraudulcnta: vitse inconftantia. 157 
Qui dicHfitimtio, iti[itii csimp^ledtccnt cis totti- 
Ih&^ dctcJiabuntHr cos trthns. 

Froiicrb.z^y'^.^. 

ARIE. 158 

ARIETIS ET TAVRL 

I N s I G N 1 s ■ (^Hidam in omum grege Aries 
cum wfiftiorihm cizterk cornihm ^ naturft muni'^ 
tus ej[et y adeoJHprhum ficjeuerum in reUc^uas o- 
msfthi impriu<ruindicpihut , n)t ^elfeorjum ub 
eofafceretur, autfihi fid^^ufcua wenienti^rimus 
Jemper trihuerent . i^Ufi ouium ergafe reucrentia 
mctu^^faSlm infolentior , cveleo^rocept <uefunA 
^rdfumpionls y rat fhi fromifcue refi^Ufi^fecora 
ohtempraturum autumaret. itacjue cvincentcD 
temcriffite -^rudentiftmy conj^e^umfors tfturum 
ad ^ugnamprouocat^u mo^rimo etium concur- 
ju humi^rojirfttm neci deditur. 

Ho M I N V M iTiaxima pars, eorum etiam qui nulla 
digniratis nota infigniti funt ^ fui fuarumq. viriuobli- 
ta^vbi fe minimaaiiqua repriEftarecaeteris vident^aut 
fundionem aliquam adepta eft^non modo a^qualibus 
intolerabilis exiftit, vcrumetiam faftu turgidamaxi- 
mo fuo damno potentiores aggrcditur. 

Tu- Tutafuiipfius notitia. J5> 
jirrogStitt tua dece^it te, (^fit^erhia cordis tni: 
qtti habititi in cduerm^etrA, (^ aHrehende- 
remteriialtitndinemcoUis. Lrem.^p, i6. 

GAL- i6o 

GALLINi^ ET PVLLORVM. 

Q^v A M ardmsfms tutmdifiudiumgaUi' 
mmttirfi^ingeherarit^ cnm Chriflite^fimopm^ 
tum cjuotidima experientia ex^loratii habemm. 
(^mre exiremA cmH^dftm ne^igentitn fmillimHm 
foret^hmtu adeo fecmdi mnmmtis ac^oUictts, 
matris in hoc mjthologmrHm theatro ohliuifi. 
Videtis (^umtd tUa diligentia^dum e rapaciti ac- 
ctpttrtimgenere tres alites fuUis infidimtes c/t- 
ueam' circumuolttmt y excuhet\ c^uueos firenntit 
a cmea ^ fimulfjetuum raptu arceptt : quuto^ 
fiudto fropri/z falutis ne^leHu tn canfimispignO' 
rihusjermndis <utattir, <rvt ept etiptm prdter ^eri 
-propemodum fidem ex tot njdidorum hofiium 
^nica wngulis fmcihm^ eripat. 

TypvM magiftratus gallin^ g^nc, fuoquecxcm- 
plo luce meridiana clarius oftedit, his quialiis pr^func 
cx officioincumbere,innocentiuanimas faculcatcsquc 
•contra prxdonum infultus tueri,eosquequiquacum- 
que ratione opprcfTi funt,erigerc. 

^ Tu- Tutckinnocentiae.' i^f 
« 

Difcite henefacerf, ^ttarite it*d$cium'yfi4buenitcL> 
of^ef[o,iudicatefufillo4ffmdHe ^iduam. 
If/ti* 1, 17. 

L AGRI- i6i 

AGRICOLjE ET MVRIS. 

B I B V L V s ifuidam AgvmU fcecmdk a 
fucro ajfuctus cdicihH6 y cumjoYs natdeccUhvft- 
rctydcLyao di^cntmfc^um^^VAfoYthmigncm U- 
mulcntus (IrHcrct , cvcntofupm modum [AHicnte 
domumfucccndit ; (^uu^ dum tnccndium dcp^fci^ 
tur^ njnh c^uic(juid in cfi mimWis crfit,nullo igne 
amolicntCiConcrcmfitur ,^rdtcr <vnicum murcm 
qui-^criculum cuftfcrftt , atqi cxtrfi domumcon- 
jiitutHsfugftm fidornahftt . hic igitur u minim} 
fcgni ftgricoU , njt c^ui ^rAfcnti dsimno ^crculfm^ 
cru^^ulftm fit^ chrictfttcm concoxcrat , c0pm m 
i^fuminccn/ium hftc cx^rohrfctione coiicitur:Ah 
ingrfite (jui mihi fipdum in dcliciis njiucnti fuifli 
comcsyficcineiftm ajjliSium dcfcrereconftris? 

- P Ro s P E R A ^c ftcuiT^a rcWm fiicie amiclria co- 
lunc omnes^rcbus autem .aduerfis ac defperatis ex con- 
fercotocamicorum numero vix;vnu reperias quiger- 
manam finceramcjueamicitiamreipfateftetur» atque 
heu nimlum vera illa eft poetx fentemia, 
Dum fuerisferix^multos numernbis amicos^ 
Tempora f»fuer'mt nubila,folHS eris. 

Ad- Aducrfis rebus probata amicitia. ^H 
EJl mm amicusfecHndnm temppufHHm,(Sr non 
fcrmanchitm dietrihHlationis. Ecclcf^, s. 
EMmtem fimicm^focim menJA^ Qr nontermH- 
nchit in dienece^ttatis. Ecclcf. 6,io. 

L 1 AV" 1^4 
AVCVPIS ET FRINGILL^. 

D V M Ance^s (jmdam Vftra^njt incjHit iUcy 
tetendijfet Yetidyturdis edmhm dolos^ ne^ hisfd^ 
liiyfed CHiuis mitimgenerij^ftrfft efca mtdim cve- 
Ihtiprada inhiaret, adnoknt dimrf^ ad^aJiHa' 
lites, ita <rat modo n^na^nonnHmijm dnA , inter- 
dumetipi^lHres^ c^ha tatmen eHnonAc^mrent nn^ 
meYH c^uem ipJiHS mcHpis cHpiditas mimo conce^ 
perat 5 ^HoJit <^t ch captura ac Uboreindign^ in- 
dicarentHr^ henepajiA ancHpii comendata negli^ 
gentiaiterHm amlarent: ipfemterimcrehrm ef 
cam fpargens dtim totu dieinmil^emagnAfra- 
d^ytereret^ damnofamfifam <rueltandem anari- 
ttam accHptnsyne nihdprofecijfe raideretnr , iHa^ 
bentem cafi rultimam wnicam capit FringiU 
lam^totiHs diei laboris^prAmiHm, 

In caccain auaromm ciipiditatem, qui cxiguo rei 
lucclto fpreto cum indomito liabcndi dcfiderio opum 
aceruos quajrat3& ^''"^ quod in manibus erat,& quod 
nancifcipoteranc amittunt, Scfruftra admaioraani- 
mumadiiciunt. 

Sprc- . Sprcti commodi fcra poenitcntia. X6S 
Memcnto credtorii tuiinilichus imentutii tu^^ 
antcquam ^emattem^ui affliilionii , <cr ap- 
propinqucnt anni de i^uihui dicas , non fnihi 
flaccm. Ecclef.12,1. 

L } RV- i66 

RVSTICI ET SATYRL 

R V s T I c V s dfimfatymm infylm (^mdA 
tngcnti rigentcmfrigore picfMe enetiiv/A offende" 
rct 5 commifmtionis piffeBu motU6, evm domum 
ftmm,njt memhra refomatfectim pihuucit. tttcfue 
cvt domum contendunt,fors ru^icmfrigoris mi- 
tigmdicaujfa cdorem mmihmmhelms aS^^ 
tyroyfenjltamen id non huhente,notaturt ^erum 
dum rultici tuguriumfuhiijfet, cdidA^ wtri^ue 
'^ultisfcuteUam mt fatinum(cj^uod<^eri efifmU' 
liuA ohfamem rufticnm) a-ffojitftmf^iritujimiii- 
ter exore ft^oitorefrigermtem cvidiffet , ex eode 
fonte contrarios ^rommmtes ejfeSius ii^mfri- 
mu>m ohftufefcens. 

Q V I gclidum vna,inquic, manu laticem,ignem aU 
terageftantj.omnino mini inpofterumfugiendifuntr 
nam cum amicitiam vultufimulent , animoimprobi- 
tatc ac impofturis te£to incaatis imponunt. 

Pal- Palliati ac vcrfatilis animi typus. «^7 
NumMidfom de eodemforamme tmafiat duU 

ce.Qr am.^r*4maf4am?NumiftifdpotefiJra^ 

tresmei,fict46cvHois facere^am <rvitU,fictu?Sio 

f^(§^jaljftdHlce^otefijacercaqHam,jacohi \ji. 

L 4 MV- MVRIS MAIORIS ET OSTREL 

M V s mmor ( ^uemglire^leri^ mtuwmf, 
fed (jmm re5i}, ip/i cviderint)eum Imtu domi ob-- 
joniis e^ua^nj^lendidififm ^iueret^ nec^ueei qm- 
quam adexquijitam eor^oris eurp^m dee(fet , da- 
mefiicft^faftidiens Imtitm peregrina fijeiima^ 
qtimt eupdift , acfors conchyliorHmorexiinHh 
tattu ad m(treproperftt , in ctiim littorc extem- 
fio hims ofireum conj^icit ^c^mdhimti miditft- 
te^ commodttm nimirumjtio ^dato edtilitim rci- 
ttujmmijfo capitee tefia eximercL> confttti6\ab (h 
ftreo idpr/entiJcenteyConftri£iis tefiis,qttad capcre^ 
decreuerett,ipfe extremoftio dtimno capitur^ 

C o M M o D A vhx ratio non cft tcmere cum incer- 
taatqueambiguapermutanda , cxpeditque mediocri 
fbrte contentum viuere,quam fplendidiorem ambien- 
io vtramque perdcre^atque tolerandb vitac ftatu abdi- 
-cato in euih intidere , qui non m(xl6 noftra? cupiditati 
flon fati^faciatyvcrumetiai^ cxitiofit: quod tum ctiam 
fitycum incauti a voluptatibus^quas ir^axinio ftudio ac- 
<^mfiui'iiius^capimut^ ' ..v... 

Exi- Exitiofa lautioris vkx appetentia. 169 
Adhnc carnes ermt in dcntthm eorum^nec defe^ 
cerat htii(4fcemodicihu6:(^ ecceftiror Domni 
comitfi^tm inpopulum , percuftt eiifluga mt^ 
gnuntmis. Num.ii,^^. 

L 5 ACiyi- AQJ^ILAE ET LIMACIS. 

L I M A X J^^ ctmconditionis prt^fm humite 
[ma^hicHpi^m^^ rvita continm cdmiisinccjfcns^ 
fid dtionmj^lcndidiorcm^ ftj^irat)(jtiamohrcm 
Ac^Hilam rogat ^tifc inJHhlimc atqtic dcrct chc^^ 
hatyfit diti m tcrrn ahic£itim rcpfifjc y tcmttu cp 
cvt tmdcmccocno cmergat. qHod^^tfacilm af 
fc^mttir yfrctiofipmnmgcmmftm dc^mUyfi Ivt^A 
ptitionifHffragcttiryfromittit . Iticrt^c a^tiiUh- 
mptcis prccibtu affcnjtim frdhct y cvngtilts^com^ 
frchcnfam in dttim ftifloUtt , nccitic conditionis 
ohlttft^gcmmam cxigit: cjHam dumlimnxfohcrc 
nec^mrct yfihcxcmdcfcntl ftqtiiU cvngulis con- 
ftrtBi44yfuo mdo dtfit poUiccri iddchcrc ncmincm 
cmpr^flmdo impn fit. 

. Apraecedentis fabula: fcnfu non mulcum 
prxrensabIiorrer,docctquippequaiT) tutum fitingenij 
fui ac natur^e dona qnemqueexcolere, neque altiora fc 
magnopere ambire^illudprarterea moncs, nc quid pol- 
liceare quod in tuapoteftatenon fic. » '^ 

In- Inconfidcrata pollicitatio. «71 
hfu^ermcuis rthm nolifcrtrtmmHhi^lkiter. 
Ecclff}y24. 

MIL- MILVI ET CyCVLI, 

C V c V L V M Milum (ftiodnjili ^trmiSfa- 
fiu njiSlitaYCtJordido^ ftlimento <rventref(irciret 
crehrimirrifHmy cotiiciis ctiam incefit^ <rvecordia 
tHfiUmimitcitem^ nonfrngdcm efje ^arftmo- 
niplyintendendos ejje in res ardaas ttnimi nerim, 
ati^iie cultrf^ <rvlres etiam alicfHid fHhinde mde^ 
dnm mftgnifico <verhorS app^rtttn demonffrats 
non effe tn rehm infimis acipiefcendtim : mdaces 
nam^HC afortuna adtmftri, repclli timidos . /r^- 
ctihu nihd hifce motta , intra ingenijfmje limites 
continct ycontempti^tmis cviMimis^fuis elcisco- 
tMminec^m mtiltopojl miluum^ cUpalumhisin- 
fidiureturiin caffes cviUici incidilfcy atc^ue ^efafigto 
turris cttitiJdurA rclic^tio ¥.tpmum mittmgeneri 
terrori hcflili^ ludilrio caueafu^enfum cuculus 
cernens, idom^mje c^lumm^toriiMtidcdi occa- 
jionem na5ium ratitSy Sttti-iin.fiit^ ^ti ego wer- 
m\ht^^ n^efcididiciffs, has pedicas ec^Atdt euuftfes. 

MlLVi cuculique exemplumacqucilliusignomi- 
nia fecurx nos cempcrancix vi6lusque frugalis admo- 
nenc. 

IRRI- Irriforis praemium irrifio. I7J 
Froper cra^itUm multi ohiermt; mi mte ds- 
tinens e^.ndiiciet <^itim. Ecclefsy, 34. 

MIL- M I L V I E T L V S C I N I AE. 

L V s c I N I A M malefHfidfi famc adaHm 
milum dtim rapret ^[Hf^kx iU^ rutfm mifertm 
innocmti imheUi^^^arcat ohfecrpit , ^oUicitPtfifA- 
uitm in clementisim conuerpt hoc tmtumfihi he- 
ne^cinm-^rs^^ety ferpetmje fore miluo ohje^uiis 
deuinSiam. ille lufcinid <rvoce rmhiem ftliipmttilii 
frenm^ecc^m igitur in refihi deferuire cveUetyper- 
contatur: mujicis nimrnmiUa modisy inquit, 
tum mres demulceho\ hmc mihi naturu indulft 
urtem-ynei^ue fdiitm caUco.at tuo.Piitymilumhsir' 
monico concentu mihifmulico o^m non efl • nam 
c)im<ventcr mrcsnonhuheat ^eo nonjedatury 
necjuejiimi mufic^ jed ohfonm mcdentur. 

R E L I c T I s Iiis qusE fcnfuum drgana nntum vo- 
luptate titillant, &: a nobistamquam hTrapo^aAzgw- 
ftanda fuiit, hxcfibiparareconucnitqux neceffarius 
rerumvfusefflagitat,atque hisita incumbendum,vt 
quse animum amcenitate fola perfundunt, nuUamquc 
autexiguam vitcxcomraunivtilitatem prxbent^in po- 
ftremis habeantur. 

Lv Indomitse famis barbarics. »75 N 
At illedmteu:No„heiftisqHidfeceyit Dmid 
^mndo cfuriit, (S- i^m cnm co crmt? 
Matth.12,3. 

RV- RV STICI ET COLVBRl 

C V M fors pih oferis domum hrumftli tm^o- 
rercHcrtcrct colonm , coluhrHm (^Hendam dgore 
fuhnimhm concYctumfcmincccm^ ^m ipjc itcr 
fdcichftty rcpcrit 5 quo ^uifo fimm cumhcncficijin 
ulios confcrcndi mcmoriaftihit , illafrdfrtim ta 
itiftft alicnA mifcrU occptjionc . htinc itftc^ucfuhU' 
tumfccHm domum dcfcrt^ uc luculcnto ignc rcfo- 
uct. ctt coluhcr igncm cptlorcm^prfcntijccnsy rc- 
tcnti infolcfit hcmficio.ncdum corrigitHYitotPtm-- 
cjuc domum pruftgfttm racncno omnipt inficit. 
Yufiicm rci indignitfttc ftc improhi coluhri mftli- 
tift iujlft irftprcitm^ wirmfHUm ftdhuc cuomcn- 
tcm ftfcift dtfindiP^ Hac mihi^ intjuicnsipro hcnc^ 
^cio^rdiftitorcpndisgrfttiftm? hicpctatis honos? 

OsTENDiT colubri nequitia ingratitudinis fcr- s 
ditatem ac turpitudinem ^ fatisque declarat , cum nihil ? 
fit fceleratius quam accepto beneficio maieficium re- 
pcndere , iuftas eam improbitatem poenas ac fupplicia » 
mancre. j 

Malc- Maleficio bcncficium compen. 
fatum. ffr 
QHiredditmakp-obonu, mnrecedctmdHm 
lic domo em. Frouerb. xj, n. 

M LEO- ^7« 

LEONIS ETHOMINIS. 

' D V M iter <rvm Leo atcjy howofaceret^collo^ 
cjHiis dimrjisy cati inter itincris comitesfit , te^tii 
ffillmt tAdinmL ^rofeSiionis lemnt . de ^ariis 
prro interfe colmuti j ^d eptm fortHtidinisj^ecH 
qttiz cor^m concernity atijh in neruorUyohore con- 
fiitHta ejly } familiari coHo^uio in difcepationem 
diUhmtur^ na ^terc^-ifuas cfumta^oterat ma-- 
xima commendpitione extollit^ires^ leo^ro inji- 
i(t mimigenerpfitfite fuas acriter^cirtes tueturs 
homofrp ingenjjfacultate defua Imde ntlrelitjui 
ficitj itineris^farte emenja, cupjortuito colum- , 
n£> heroicum cuiufdum ^iri cum leone coUuHm- 
tis eundem^ interim^etis fficinm infculpU offer- 
ret, intoleratimfefe iftSims hoc faEiptm comendft^ 
re, leonis <rvirtHte eleuffre occipt leo^pocedit co- 
troHcrJifi^njtgloriofumhomine eXAfluate hileleo 
difcer^eret^ffc calamit^foexem^lofuftrU wirium 
in mtfero (^ immodico iaSiatoreJpecimen ederet. 

In-Tempe STi VAM fuiipfius veditarionem alio- 
rumquc cotemtum fequitur vt plurimum graue dam- 
num auc ignominia. 

la- Ia<3;antla audori pcriculofa. »7? 
FccitfotcKtUm in hrachiofuo : Merfitfutcrhos 
: ftientecordiijui. LucA\,sr. 

M \ LEO- i8o 

LEONIS, VVLPIS ET ASINL 

Qv o N D A M inter Leoncm , Vulpm c37* 

Afmtim de ^emttone memdci conuenerat, ne^ 

Jegniter eam i^dminijlrahmtyftc fnis quilihetpptr- 

tihu6gnmiterfmges 3 cumfr^dftm ciffecutieffent 

o^imam itftrdm afellm (fuojlupdior eo^r^fum- 

tuofior^eum<rviritim diflribuendumfumityfri^ 

mum^fihi dfignfit^urtium . qua ufinimdmu 

fui^ negleSluexcan^efces leo, eu difcerftt^m ^uL 

pfortes dif^ertiendus trudit.eu ^eteri a/iutia uc 

^rafnti exemplo fk^u circumfpeSiior ^ minimft 

fihireferuatUyleoniu^ignut maximu. Cuiisfuh' 

ridensyCjuis te^ini^uitytftm cmtum reddidit^dtC" 

nu^in(^tiit,priculm<ruerit(t meufdemcum afino 

fuhirem^xnus. 

P R o c V L a louc atque fulmiiie vctus habet pro- 
uerbium , quo cum prxiens confentit locus :nam cum 
inicqualiura infidafitfocietas,tut6 eorum euitatur co- 
fuetudo.fereenim fit,vc periculofa fitopibus viribusq,. 
nobis diflimilium(fi prasfertim infignialiqua animifc- 
rocicate pra^diti fint)amigitia, 

Poe- Poenae formidinc conciliata virtus. i8i ■■^ 
^** \ > \i Qjfidcommumciibit cacitlm adotiam ? aumdo 
emmficolhjcrinty cotffringctitr. 
Ecclcf.ii,^. 

i j LEO- ifl 

LEONIS ET VVLPIS. 

t E o N E ^ longt ruifo rod^es in fiig^.mjeje 
comertit: iUrato hocconlhe^oftj^milomdmor, 
itm tfime^t comimu nondu accedere^rorfus m-- 
deret^ nem eim ^ngulvsfAerc-imetu tamen di^i^ 
muUt: ftt tertib eidem occurrens .formidine om^ 
ni depofitd , fefe in leonis familimtatejr^ ingerifj 
cvf^ueadeo eius in po^eru domeftica confmtudi^ 
ne yjuynjtgregulis huicf(tHft[ cmmferos <rvuhm 
mtect exhorrefehat ) ^ideretur . ftupuuUtim 
coulefcit inter ignotos c[uadam mimoru coniun- 
5lio: ncc^ue enim momento omnm §unt , nec mno 
euerfumefijlium, nec annuo imprij Romani 
muieflus jputio creuitymti^judemum mno con- 
ditu^mufuit. 

Qv A M o B R E M prlidentis cft magnatum (Ibi bc- 
neuolentiam pcdetentim dcmereri, longoque vfu coru 
fibi animos coriciliaie, amorcm cnim confuetudo ge~ 
nerat- Prudcns ac cauta conuerfatio. 18} 

rl^ Intmore, mcolatm ^epi tcmpare cofterfamim. 

I. Pct.1.17. 

Ch/trifmi,ohfecro rvos tamqmm niuenns (S» 

pre^nos,»hJlinete rvos a C(irnalth.defideriUy 

yumiUttint aditerfus mimam, conHcrfatione 

-eflra intergetes hdetes hont i .Vet,-L,n,xx. 

M 4 LEO- LEONIS, APRI ET VVLTVRIS. 

RoBVSTissiMi mtmalmm lco ^ d,- 
ter dtimfik in itimre in ditierja contcndmUs oo- 
currcrcnt^ lcop^imm afr^fcrocitcr inmditflrc' 
nnca^ cuco dcpngnatiiUc non^roHocati mt hccf 
Jiti<^iolcntiainfrcndeSi mimoffi ^irtutccimfc" 
Yociftm rctmdit.ffcSiahftt ^trinf^ confliElti ma- 
xima cH<ruohpfttc cxfroximpifdiciHpL ftrhorcD 
cvidturyfit mfiiori cu dcfidcrio cxitum o^^cricho' 
tur,^uturpimfcilicctf^crms in cfUftmcHmcjh^^firte 
cfidcrct filcfijihiiucro cftmfugnpim-^ij^uipp qui cx 
dtcfmflrftge -^rAdfim occtfi cftdmcris cojccutu- 
ruscffct : at wtro^i fufts pro a^irilipartcs dcfcn- 
dcntc^ longfi dimicationc dcffitigfiti lco(Sr fitpr 
-^ugnfi fihfi^untAtpic^-i n)ultur inmif^efclftBfitu^ 
^mo^ lif>i£icnu6 gmdio cxiliifjc cerncns^ ffimcli- 
cpimrpihicmmiiflusmolms piliotrmsfcrt. 

Fallvntvr fsepenumero qui obfcura acc^ca 
fpe incerta bona auidius prxftolantur.folaigitur fidu- 
ciain Deo,quinoftram fpcm(mod6 rationi confcnta- 
nea fit)non fallit, collocata,nihiI magnopcrc fpercmus, 
neforsfruftrati^magis quid metuamus. 

Im^ 1 Immaturum ac intcmpeftiuum 
gaudium. 185 
Spis hyfocritA ferihit. loh ^,15. 

OciU Mtcm impiorum dcfcicnty Qr cjfiigiSfcri^ 

bt ab cis,^lpcsillortim ahomimtw amm. 

fob 11,20. 

M 5 LV- }%6 \ 

LVPI ET VVLPIS. 

Qj[ EMADMODVM ho^oru amkithm 
ejfe perpetmm , nee bonu hono mde njelle Hfmcf^'^ 
cvirtHtis Mof legihm 6^ neeeptate eertipmtm 
eji^/ieimprohoriifmte e^erti.nyti^n^ mdi6 art- 
hm coierityat^ infirmofmdameto nitcittir.new 
tertetuo <njerueffe, malumdo non infdiari ^ut- 
tidic difcimm id (^nodfrAlens lup (Sr cvul^isi^- 
uidia re-^rAfentat, hu 7rQ7\VTf07ro(;nulli'f6 reiind- 
gentiaprejfum lupu infuo mtro delttefcentecou 
mniens^ ijuidjit in cmjju rogat c^uod domi ohj- 
bfccttyCur non interdumin a^gros excurrat?(ttpjie 
ah eo ftomuclmnti (^uod <n:julpin^mf'0udem ^/- 
fareret) re^ulfmi^^ajjkcoiono cuidu luftluflrtm 
p'odit\ t^ui eo accmrens lu^u conficitMu citatt ud 
mtrugri^du Uta^roperms , eius^roptuarif de- 
paf'itur:at ah mtro reuerfufempr c^uide^rfi- 
pelli6,uttamen minim^e tumfuum infortuniupr^z - 
fintifcensfk cmihus difcerptur, 

I N V I D I AE ipfillimum prxmium eft^ alienie feli- 
citatis inuidia pcrire. 

No- Noxia alicnae felicitatis inuidcntia. '87 
Vir c^uifeflimt ditnri , 6^ nliU imida, ignomt 

iiitbdegeft(u jftperumet ei, Prouerh.zs^ 22, 

VVL- 
t8S 

VVLPIS LEPORINAS CARNES 

COMMENDANTIS. 

C V M inleforfirmm cme ^nlps midiffety 

necjh ^UameUbendi cviamcerneret yftnxte jecU 

eccjuara^tione (tupl[ctffilHticon[iilere dtfcjuirit, 

cvfirifti^ animo a>gitmti ^rmjdfHgA opportmi-- 

tate , wiriu fMpttfc ^ducia,^md cvltimSe/i wi^ 

£iis,(Sr ^m tamqmm adjacram mchorpcm con- 

fugerejolent , arript, cmi^fitfkfflex , dedensfe 

eitu poteflati 5 caerkm ajtfe a cviSlore nuUo (dio 

qmm cor^oris Ijtro redempmU liqmdo mim- 

ftdmrterety oratorio fuco i^uem ipfft fors melius 

pYiidfitore cme nomrat^ eiprfmdct fum rudio- 

rcs ftgrc[liores^ ejfe cftrnes c^uum c^u&[uo fint flfi' 

clturApfdfito^Uprin/^^ effe delicftti^imfufepore^ 

h loge mofafito ipfe eufidity ata-j is cme infequente 

(^mdlongius ftheffet hoflis [fe ffiUith reuerfus^ftbi 

fu^ impoperat mfdifmmyC^uodfe innocente ftccu^ 

fpiffet,nihil^ero minuijn^uitillft^ tjui tdJfotius 

Imdmerim , cum tHfi6 meis delicfttiores effe CfiY^ 

nes dixerim. 

In liosquialiorumvicambonaq^ in difcrimen ad- 
dacunt^vtfe a pcriculo eximant. Infldiofa improborum criminatio. i8p 
Q^M qucdftouit loquitur , iudixiuffitia eft : mi 
mttim memitur, tefiii eflfrmdHlemm. 
Prouerb.i2,ij. 

tAV- 1^0 

T AVRI ET G LmiS. 

At i^rurathiciiHiJ^m/^mii cuTmroglm? 
midgrMtilo cUfidibm?cjtiid cum Ptmaricino Jm? 
qtiorjtim adco dipmilitt nohk ficnpt mimpinticf, 
cj^H^ Tityru6 iUe Virgilimtu pmtiis coponcre ma- 
gnafolcbtit^ hic ftliquidin mcdiU ajfcrfttur^hitud'' 
^tiptcjtium. niim i^tiAtmtam cxugitarc molebo^ 
tmty it^rcintcrrchcjtm mimmtcs diijHem hcu 
glis obtinct 5 illacnim robufiifcrocis^ tmri , {tiPis 
<rofciticptdco iptBatis ^ircs,<rut ommualiorHPtJpcr^ 
nptri widcrcttir , fcdcLj morfifmcipttOj mox in 
fHPtmf cmcrnpim abdit, tmro ncc^tiii^tiptm^fc in 
tutocoRocpito^ prfccjticnte-y doncc bilcmconcocjtiptt 
^tsL mtriforibmt^PLodob mgujltpi^mftihirc ncc^i^ 
bpit^rcliSio. 

P o s s E & obefle x:omcinpti(Timum, fi ingeniu vi- 
resq; ad nocendum intendat,innuit fabula, ideoq^.fra- 
gilemetiam non efle fioccifaciendum hoftem ^ hac fi- 
dione demonttratur. 

Con- Contcmptoris damno dcbUioris 
contemptas vircs. ipi 
Vm adwe, (Sr ddo carnes tuai (voktiBustA. 
li <Sr hefiiii terr*. i . Bjg, 17, 44. 

SI- SIMII ET VVLPIS. 

N V D I s Jkls clHmhm omnmm imputm io- 
cis ac fcommfttihm JimtHs^cHm qnojmm nudita- 
tem oprirct mjc^mm mtitmre^oj[ct , -^ofl longU 
dcmtim inmjligntiomm ^nl^cm infigni pto pilo-^ 
fa cmdfit^conj^icHtm , cvtjihi cim^nrtcmimpr- 
tiattir ohfccrat . idc^tiofmlim imptrct, ^tilp^ 
commifcrationcm momcitjdHfihmptif^imu "^ti^ 
tur rviiSy^na mditatls ojicntpttionc^dtcra njti^ 
littittls^^mm hinc ^Hlpscon^cctitHra cffct yfiJuA 
ptitioni fnjfrtigetHr , t^Hod nimirHm cxpdttior 
mnlto cttHaaf^rtc Hm^^HtHtttfHtHraJit . at <rutiU 
fcs tideimfrcccs ohfnrdcfcit , nct^ cim rationihm 
prfktidetHr , nHUtt in rcfihi impdimento cmdn 
cjfenfferens. 

Hoc hominumgenusvuIpinocftingeniOjCuictfi 
affluac quo bcnefaccre poilic cgeftate opprefliSjfordida 
nihilominus auaritie cfFafcinacum tergiucrfaiidi pcr- 
petuo anfam inuehic. 

Inc- Inopia nudi fublcuata. m 
^/^■ir '<^ ?»/"» hfr^fenti tempore wefirit ahunditnttiiiUorum 
tnopiat» fuffleat:cvt 6' iUorHm abundmtiti 

'^frAinopAfit [upplemetHm.^tfiitt &cim. 
2.Cor.i,i4, 

N LV- litof. IP4 
LVPI ET C^LATI CAPITIS 

H V M A N I. 

LvPV s mt fa5im homlmhm ptmilmriory- 
mt dindijtiid inneffigatiirm, n^ctmfm njcte^ 
ffttorio more^ cu Cftfh fiatHitrijcmHfda nohili^mi 
ejficimingrcderetHr y hnmanocapte itaafah^' 
mingenioseelaborato^ ^brutptad fe aUicerety- 
neduhomines ^ midif^ime dtiduftimmft^cti ad- 
miratione contepUto, in hdcdemU njerba ^rorU- 
pt: Stint in te mehercley ole-^iduccifHty c^Ham^ln^ 
rima c^hs, njniHerfos adtHm Imdes imdtHtrfor* 
ma elegms fiilchritHAd^ e dininH tpaddfpf^ 
metriaedHSiayPjHibusfacite omnia <^incis ^nnllH 
te arti^cis o^m ^tjuat: attamencu pr^fimtifima' 
ingenij dotdLJy c^Hce -^HlchritHdinis p^m^Ha^ars 
efly deflitHtafiSyhominemre^r^fcntans humani 
intenihiU^. 

Ex T E R i^\ lineamcntoru incorpore diKStus, for- 
mx,q^<Jecoracvenufl:asquafupremi nosartificis ma- 
nus ad miracurum vfqjjexornauir , nifi animus virture 
prudenriaq- exculcus^fir, n^emine nobilitanc rhxcenim 
immortalia funt , illa auc morboauc a^raceauc aliole- 
uiflimocafu marcefcunc acq;,icincercunr. Fallax vcnuftatis larua inanime 
corpus. 19% 
^ifmt omms hcmines , in fiihm non [uhc(l 

' fientitt Dci, 6- de his c^ha rvidentur hona non 

ptHcYutintcUigerecHcimefl, nc^o^crihm at^ 

^^'^detesyagnoHeriit (iHiscjctartifcx.Sfip. n,t. 

N 1 CER- CERVI ET OVIS, 

LiTE M Om Crmm p^Honilfim modij filu 
gmU nominefmehaty coYfim hp mm in iHdiciu 
cvocans.iffactfi obiniqm acfihiprfettio odioin- 
fidimtk itidicis infignemim^YohitPit^iH^afoYmi* 
dmefeYCPiifaejfet^ indehititamen deft4fione(tm- 
tfi enim tnnocenti^ ^is e^\<vt coYftmfmifimis 
etiamtyrmnis affli^o mimU addat) cotYa aBo^ 
re ^ti conata^refellitHYy ac dehitifolfitionis a Iti- 
^o readamnata^ iudicata^yadceYtU diefatkfa- 
cere iuhetm . \Ua ini^ni ifidtcis metftfe datfiYam 
modiptmfiiffilataj^ondetjfidicii^ maiorlfetii^ri- 
tatedeclinat . Ad diSiHmdiemcertitisfY&floeft,^ 
pomif^i folntionem fofltilat : at ftilclm ahoney^ 
c[tiod <^is mettis^ catija addixij/etf iSfidittiY. 

Q V I fuis opibus viribusque fifi humiliores infipi^ 
mioresquc opprimunt , lafpcniimero eorundem pru-^ 
dentiaacfagacitatc ,. nec immerito dccipiuntur , haudi 
cxiguafua cuminfamia*. ' 

Ero^-I PromiHa vi cxtorta. «*7 
O^^rohrittm necfnttm in homine tneniitmm,^ 

m orc indtJciplmatorHm afiidut erit. ' ' 

EccUj.Z0,2(S. 

N j CA- w 

CAPRAE ET LVPINI CATVLI. 

E c A P R I L I foUjipaJcms cYcdem Capra 
^HodcoYnibm mcdiocYitcY mHnitftcffety nei^mfc'^ 
ri dijHid mimmtis a cjtiofihi mpLgm^cYCJ mc" 
tHcnmm in njiciniis ejfc mttimaYct^ in cMHlum 
iHpnHmincidit'. isfHicommodicmjfacam njc- 
hemcnter ImdfiYCU, cihlmdiYicumpYn;imoh 
coYpris Hdhm imhecillitatcm mlfopt , ohteflm 
UemiiyhU artthHs cviajirata, njtfihi^herti ad- 
moHcat^ admodtmfcLJca-j^rino UHc dclcSimj 
c^HodfHo mnximo commodo 3 Cfcfr^ mtcm mini- 
moy ftt^ adconHllo damnoficripffety idrogatne 
fihi dcncgct.cftfrft comiter mnmt: fAfnis impo(lo- 
rUpatris,impoJlorifilio lacfrxhct: atfftSlHgrm- 
diorem iHpHm ^ercricHfra incipitj Htcjtic atrha- 
ne auod JhoJc faccrc CHmpricHlo inteUigehat^ in 
popertimrectiJftt,fHftmfeprnicicm alcre confide- 
rans. 

Insignis cuiufdaiTiprudenti^cft,kaininiiconc- 
ceflitate vrgcntc tonimodarc^.vttibiipfi non incom- 
modes. i Praeftitum callid^ inimicD 
bcncficium. «w 
Alti(timmodioh»het^eccittores, (S* impiisred' 
dct rvindi£i((m. EccleJ. 1 2, 7. 

N 4 fE. FEDIS; ET PVLLASTRiE. 

G A L L I N iE fulltim PidoYitmfclis^ ftcrafa- 
cihm <rangmhm immitmUY coYYcpu moYtem co- 
mcYmJJe ait. id improha dmhm ratiomhm docc^ 
re conattir.prioYi cjHodmpi^tYemJc acfoYorem ri- 
dcntem fm'dctdi$ not^j[et\ dtera, (iHodftiis im- 
torttinis noSiem clftmorihm omnibm infeft0.mo- 
lefictm^ reddcretiatillc <rvtfefBis Ptccommenti- 
tiis criminihm omratHm\, m^ defenjioni locH^m 
eJJe mimadtierteret , modefie cxcufmsy ncqnc ri- 
dere mpttrem necfmrum (^emcuiPtm , net^uc do^ 
lomalopipre <rvt ^tiietcm cmuj^mm intertfir" 
h^tyjed naturaliqtifidamfroj^enjione <rz;trcli^tia 
mimmtift omnin , hos aSimtdere refjondet . fit 
nullisfelis rutionum momentis admij^is imme- 
Ycntem <vcrmhm dentthm iugulat. 

CvM itaipvicxoflSciiscaj^itarchominesincipiutj, 
vtvtilehoneft^anrcponant, facilem akeriiis nocendi 
occafionciYi capcahf _. atque quod iurenequeunt, per 
vim & nefas experiuntur, . Quxfita ab improbo nocendi 
'^^T occafio. 101 
VcYhamfiOYHm infidmntuY fmgtiini: ositijich 

THm ItbcYftbit COS. PYOU^Yb. I2,d. 

N 5 DE- 101 

DECREPITAE FELIS ET MVRIVM. 

vmm ^cnpLtioni non mi^lim cjjet <rut olim , ido- 
ncpi^y comm^ <rvfp[HcMeocvcHij[cccrncrct mdft- 
cmmfvt fihi^ro^cmodu im^me injultaret, ati^ 
.adeofmm mgmcntarcnt jobolcmy^tfmeflo do*- 
mcflicos malo eXfigitfircnt,tfm^origlijccnti ^cri- 
ciflo occurrendum' ri^tft,wiribm ac corporis agili- 
tatcdejl^tutiSy^rudcntiumfapim frofmjjc animo 
rccoltty inflgnifc /Irophu in mailram abdit JocH 
.^fomno &* excuhiis &^ habitutioni (^^ muri' 
hm ca^iendts idoncum .p[uo dumfe crebrimmu- 
rcs confevrcnt , nil minm c^mmjclcm excubmte 
fufJicMtes, mt farinam aconito infc5ium,finguU 
afcleim^rudentes njcnpttione minime omnium 
Uboriofpty fed expditipmay capuntur. 

Ing EN lo poUetcuivimiiatura negauit, adeoq; 
media fuggerit prudens .neceflitas cum viribus deftir 
tuimur: videmusenim hicartis magiftrum neceffitate 
( qui pfittaco expediuit (umn^^Tpi, & philomelas do- 
cuitnoftra verba conari) dolum hunc contra mures 
fu^gefliflc. 

Im- Imbecillitas virium aftutia refarta. lOJ 
Ajlum ruidcns tnfdHm^ fihfcondim efliparmli 
tranjcmUs JHjiimcrimt dij^cndift. 
BromL 27,12. 104 

DECREPITI CANIS ET HERI. 

O B R V T V s fenio 6- decre^ua Atate cmk 

cum rcjerbcnhus crehrm mpdtaretm , ciHoi <rve^ 

natione mm:u ^rom^ie cjukm cHimcnis ac cye^ 

geto (tdhuc corpordJ ejjet , fingcretur^^rdteritos 

mnosflorentem^ imentam qm inprctio sitc^m 

exijiimsttione a^iid dominufnerat ,j^afilo altiusy 

fctimftif^irms , recolit , necjtie ohjcure fns. cala* 

mitatis cmjfam intelligens^ cum^fe (miusindtes 

trailari yideret, heri inclementiam deprecari co- 

natur, <verum ^tf indnes excutere culmos ftt" 

c^ueimmitis domini fiexurum mimumdiffide- 

ret^ tn has -^rorumpt Ither} woces : Nunc ccrno 

tui cau^a, nonmea mihiha5ienushenefa£iu ejje^ 

atc^ue hanccfuanuncpremoracerhitatem prafi- 

/^ opera talionem ac compenfaitionem efjCJ. 

Apologvs iniquos pcrftringit hcros, qui famu- 
lisfuis tamdiuhumanirervtuntur acvanafpela6lant, 
quamdiu laboribus operisqiic faciundis fufficiunc , nc 
pili quidcm facicntcs, vbi vcl morbo vcl corporis viri- 
bus vcl xtatc fratli ac dcbilitati ncminiamphus vfui 
fuuL 

VTI- Vtilitate circumfcriptus amor. 105 TT^ 
Itnonefirecord»mlo»s rex mifericordu am 
. fecfrat loiffdapaterillimfecHm. 
2-Paralip. 24y2z. 

GO- to6 

COLONI CVIVSDAM ET 

C A N V M. 

M A I o R I s <racYb cYHiielitiitU frAjkjfor^ 
mptmfcrtyfictiptm hiadcxitmm raiolenttir cjtii^ 
bm nojlram <ruitfim atefuefdutcm dehemm . cU" 
iiifmodi Hhdefi quodhoc locoprcenfhimm. Co" 
lonm cjHidamgrmi annomz difficultatehthcrnis 
menfwti6 adaSitis, itimcntftfna m^^at 3 nc ahiis 
cjuidcm ahjlinens i^tidi aruis cotedis alchat, c^Hstfc^ 
ritate cmespr[pe£t{iyin hunc attoniti modu eX" 
chmmt 3 Htii cunoster adeo in cos dejmiat hc" 
rm (^tii <vitd i^flnccejariptjii^pditmt , c^mddc" 
mptm nohisftittirii exifiimmm , mne cvt ettro^ 
cimin nos jtiftmcrtidclittitem cxerat?^t^inigitur 
rehm noftristemfori con^ulimmy cim^ftcerhitpttt 
hincfmffentcs eludimm? Qv I in fuos crudclis atque atrox exftitcrir, quis eu 
externis clcmeniem placabilemque futurum vmqua 
autumarit? authifce parciturumquibusnilexofficio 
debct? 

la- Inhumanitas in domcflicos. 107 
cruti(lUeft,etiampropi!tiiuos ahiicit. 
Vrotterh, 11,17. 

ASI- 
io8 
ASINI AC TRIVM DOMI- 

N O R V M. 

O L 1 T o R I [ermehat afmm ( dignior cmm 
omnes miferemtHr (^ukm c^mriiemt.c^Hoitame 
cvfit(ttit46 e(t) hiccujemeiahhero <rua^HUret,joiie 
continpiis ^recihm proalwfatigat: exmditmU' 
terariHm nanc/fcitHr, ^iui honnm afmHmfHh cli^ 
tellis c^HOtidie excarmficHtHm njcrherihm onera- 
hat.hnlc ille dtra imprecatm^cum \oHem HccHfare 
non mderet, iterato <rvitA mHtationem efflagitat^ 
actertiodomino cerdoni traditnr . ille demuad 
fmitiam nihilreliqHifacies , immanitatefHpra- 
hat relii^HOs.tHm afmns de^loratamJHamfortem 
fera mHtatiheripxnitentia deflet^ frimHm^ nj^ 
tri^pfieriorHm mnltis nominihmprAfert. 

I N homincs delicatulos^eos prcTfcrtim qui fuam a- 
liiscoguntur clocareoperam: qui cum vita: nonad- 
modum incommoda:,ob minimas moleftias impa- 
tientcs fuam crebroconditioncm pcrmutant, in pciorc 
pcrpctuoincidunt, eaque demumlaudantquse antea 
vicuperarant. 

- Per- Permutata e meliori in peiorem 
conditio. 10i> 
Vmmc^HcmciHc fmt njocmit Detujt^t ftmhn- 
lct\ <crfmtm omnihm Ecclefiis docco. 
Cor. 7, 1 7. 

O ASl tio 
ASINI,BOVIS,MVL^ ETCAMELI. 

S I M I L E s cumfmilihm fmUime^crmtfceri, 
at/^l eojdentillo negotio conmnire, cveteri cognitii 
eji ^dagio^idem^afmi.mHUy houis 6^ a^meli do^ 
cet hoc loco iperimonia , fnas enimfihi mHtm ca- 
hmitfttes recitmt , omniu mimmtiU Uhoriofif 
fima^fe inmcem confolmtur , non diunie ^etunt 
op^ (^tmmfe u^rajimtiorihm impetratura de^e- 
rant,u dehiliorihm nonpjfe certofiunt. Duhunc 
in moduud doloris joUmenforte fortuna feriutiy 
arumnofm^fiugris^fuhieiiS^ <^itudeflerent, im- 
-^udentior relic^uis dfinm confcenfa muU , At ego 
excufiSy inc^uityfetrcinis comodiorem in^oflerum 
aggrediar^t^t^ e hmulo ccfuesfiu, Camelm cuhom 
natur^fuA dptes dili^tim rimati.Quando alils, 
aiut^funSiionihmminm idonevfumm^ iure ^uihm 
fuftetamur ultmetu luhore acjudoreco^arumm. 

N E M o afinu magnopere admiretur, qui plurimos 
ex hominu genere fbrticus fic fracres,adc6 defidi^ iner- 
tixqj amateSjVt cuomnib. ihgenij adminiculis 4d ma- 
gnas res geredas deftituti fint, atq^ ad folos labores na- 
ti,fuiipfius obliti, omnes moleftias detre(Sat,menfasq; 
opiparas & lauta fercula fcdantur. 

Vi- Vidus laboriofi honeftiflima 
acquilitio. ut Om»eshi[puta artifices]in manihmfHisf^erftue' 
runt,(Sr cvnHfqmffy in artefmfptpens elt. 
Ecclef.BS^T^^i. 

SH^crfehm itiiicis nonfedchmt. Ecclef 3S,?7. 

O X CHI- CHIRONOxVII, SIMII ET CERCO- 

P I T H E C I. 

Chironomvs (^tiUfim ckm fimiu^ 
cerccptliecnm tvrrhicham Mia^faltatiomm ac 
iri^uiiorum gcner (^ docmfjCt fiicdidios inthcft' 
trptmj^eBmdos ^opdo cxhihct , cum iftm mira 
iUigeflicidfitionum ^varictfttc confcrtum homi- 
mm coronam ac turhs, ocidos fa^jccrent ,fors fi^ 
mim conf^icatm iuuenctdftm nuces ejinu ^rofc^ 
Ycntem ftt^^ enmlcfintcm , fui officij ftcfftltfttionis 
ohlitm^effufo curfu eo uduoUtyfnu^Jeuprmn^O' 
rio exfloratOy t^ufintumfthijfttisejjeiudicftbfttf ftu 
fcrti totHm^{ mulicrculft monJlrof/&fimi^ ftccejjii 
magno interim mctufcrcitft) thcfttrum cftchin^ 
m rifihm^ com^lctur. ' 

S I M I L E quod fimio iis vfu venire afToIet , qni qua 
tcnacitercombiberuntarteiTi,arqucinquafcdin cxcr- 
cuerunt, reli^lanaturasi-naJuntXeminadudumquefe- 
qui,omnibusque fefe ridendos propinare, non fatis at- 
tendentes quam fcite admonicum fit , Quam quifquc 
artcm nouic in ca fc cxcrccat. 

AR-1 Artis magiftra Natura. ^'3 
_ __ j„ _\.-^ -iX Si nmtarcfotcfl Aethio^s^cllem \Ham, ttHt far- 
dm a^f^rictatcsjua^: gt roos^otcritisbcmfa- 
ccrc/um didtccritis malHm. Icrcm. 13^2^. 

O 5 ADO- 1T4 

ADOLESCENTIS CVIVSDAM 

ET HIRVNDINIS. P R o D I G V s pftiidam adolefcens cUm ad 
mditatem^rofe omnift ^rodcgtjfet , nec^*^ prater 
cvnicam litcernam i^mct^mm reltcjHi haberetjoi^' 
mis[Mitift^mloffiMti^frugdlior,dgr}eUdi(pa^ 
diti cttflodith <raerii cvt^rimu (cr hacfe cftrere pof [^ 
fe exiflimitret iftd cveteres mores reuertitm^nctm 
htrmdinefors co[he5tft mdm artt^ex^flate inihi 
ejfe mgHrasy(oblittis eim c^od <ruulgi in ore efl^<ro^ 
n^hirundine cver nofacere) 6^ hftncdtuedit^ itft 
cvt^r^ter interuUm eim nuditatihihil obffaret. 
cverhm cum e^ocinflerfttofuositeruhiems ftculeos 
exeres ingentieitu cor^m algore ftdureretjiirun- 
dinemfeminmmfrigoris wi-con^iciens, Heu te, 
incjuityinfidftm , tu njtriuf^-^ dqlonscftuffftes , tui 
flilicet ifftmit^uodnimium citoinhfts oras euoU- 
ueris 5 meiforro, cjttod nimium crcduloAflftta 
fr^fftgiueris. 

M A T V R o confilio ac deliberatfonc qualibctin 
opus cft, nihilque cemerario animi raocu attentadui 

Pn Pr^ccps viciflitudinisfiducia. ^^ 
Qui reddit malafro honisy non reccdrt mahm 

dc domo cim. Fromb. 1 7, i J . 

O 4 CER^ (3ERVI TEMVLENTL 

E B R I o s V s (juonAam cemmjonga wide" 
Itcct id itjHCtHdme confecutm <njt coino ejjet de-- 
ditm\fHmJepti(itmuinguYgitvihcit cum qehiatli' 
ter amicosherm exciperet . hoc igitur cum conui- 
mfejltim die figente,fectindos flurimos ftio more 
cxficcurdt cdtces,mero^ mente ptdimente cjfufim 
jolito omnid pragerey ehrioru more infuls} etc in- 
cpnditl <uocifer(tri^ hucMuc^Je momrey&^c^uod 
ommuimportuntj?, erftt.julire.itu^j^ intruncum 
^ imfngens fsedo Uffu crus confringit y ac deco5iu> 
crupuluprijfi^ inteperanti^ odio, mero fthiurptto 
^t fthfi^emim, folo^ in pjlcrum IjmfMptufitim 
re^inguit. 

Vi N I vfus caiite moderareq; acWiibendusitantifper 
cnim BaccJius abbladicur ,ducQnfcrtim ingeftus me- 
tcm e fua rcdedeairbct ^. vbi veri ccrebru euicerit,me- 
braqj ligaric,yritepat«o« reiinqucns aculeos acriter pun- 
git, quarecuramrpiflimaatqucvtrrque hominis parti 
fit pcriculoliflima ebrictas, longe ab ea Jfapiens abhor- 
rcbic. 

Ebric- Ebrietatis comitcsjpcccatum, 
ciamnum,ignominia. iJ7 •* I 
lEhrietatis mimojitas^ imfrHdentii offenfio^ mh- 
norans cairtHtem icrfaciens caulnera. 

Ecclej.31,39. 

O 5 AV. tl8 

AVCVPIS ET PERDICIS. 

A B mcup captaperdix de[m ptgtfdtite ^^- 
rita^ cvti ^uajoli in£[miei[ermrety dmittife at^ 
me mitA lihrtati refiitmy dijeriejlmnl acjnppli" 
citer rogfttyfnfigmmfmgeneris miUcopam (fa- 
m^perjida at^ exijiimationis ohlita ) in rettpi^fe 
pUeSlHrampUicita^ftcferl percupidnm ctmplio^ 
ris Iticri mcnfe infmmfententiampertraxerpLt^ 
nifeciiprpndiJfet^citiAamicisejfetprfidft^ijtifitm^ 
ditinjtile ejfetffidehofiifermttirftm^ at^h incerti 
J^e certPt dimittedft no effe^ndignpihmd^ itaqtiei 
Adeon es im^tidensyinc[Ptity^t libertatemfetere 
mdem c^hpi, tei^fam indignam reddidiJli^ijHoda* 
lios in hoc difcrimen ctddticere non dnhitm a t^tio 
tti (^tictmmfiximl fthhorres^cft^ altis tendis retifi 
qmhu6 i^Jk irretiri nolles?te igitur egohodie oh in- 
fignem iUftm mimitm nec^mtifim itifio Jitpplicio 
ac mortis foenpt mtilEiptho. 

Inf AMis morsac yltimum fupplicium genuina 
proditionis merces cft. 

Pro- ^ Proditioinproditoriscaputrc- 
dundans. 
Stfofides micum, in mttttionefoftdc enm, &- 
nefacili crcdas ci. EcclcJ. c^ 7. GAI- IIO 

GALLORVM G ALLIN ACEORVM 

ET PERDICIS. 

P E R D I C E M rtijltcfa emp^mm domH de- 
tHliJfet^gftUinfirio cugdlisg^Mtmtceis inditdit, illi 
ignot^ dtte , inmdta intcr ignotos at^ dipmiles 
innctto c^uodam omntbm erroreghjcente , roFfrls 
pnftint ac mde contundut : if^a ^eteris hberta- 
tk recordata^ ^itA^ in careMis ac njirgtiltis ahf 
que ^^Uoc^Hond^^metH trtidtidA^gratiiterfociQrii 
frincipio ferre iniurim loci^ftj^tialloreh fttjeipjam 
confoUri confrmpttiori^ effe mimo,<rvhife infer- 
Hittite fd/repamnece^ttpitis durtfinio telofare- 
dnm effe ttttentitis ^mlo cofderaret, ne^ iffis in- 
terfegallts eiufdegcneris mihtu cmcnire^ ledcre- 
hritu dimicure , accrtiettttos }pugna dtfcedere no- 
tuffet^debere rcpitans ^cfm conftdere hof^it^^cre- 
grinm contumelim^ c\Hibu^fthii^fisfpimtlipires in- 
itirij effent. 

Ex Hoc noslococonfolabimiirfi fapiecifliiTiicn- 
iufda viri paiilo altius animo defixerimus (entecia^nos 
no rcipfa fed ininri^ opinione I^di,faciliusq; improbo- 
ru mores tolcrabim js,fi ab eorii caliiniis vcl a:que im- 
probos , nedubonos , liberos eflepoflccogitauerimus. 

In. Iniuria violenta fruftra culpata. ILI ^lt0t~W'\ wTr.- 
Qmndofedcris <rvt comcdas ctim frmi^e y dili- 
gcntcY fittcndc i^ui afpofitptfint ante fmcm 

tHam, VroHcrb. 2}, i. 

AGRI- 111 

AGRICOLi^ ET CICONIAE. 

E X A G R o fimmo Uhore acfidore cpime 
mltooonfito^ ruheremtriticeamj^erfthat mepm 
rHJiicHs: at herhefcentes frtiges tmtft mferum ac 
grm copft detoniiehiity^t tnrhulentfim ftlic^uam 
tempfiatem illorum damna Acjumre dixijjes. ^ui- 
hus^ipftrmfrulirft conntm e(ts terriculis mertere) 
tendit agricoU retia^ac cafu inuoUntem capit ci- 
coniam. ilUfretafua innocentiu^errorefe eo deU- 
tamyCjuietem e <rvolatu defatigutam capereyneque 
cvtfuasfruges demeteret ihi confedtffe afferens^ ro- 
gat <rvti fedimittat . ille lihertatemfe ei non modo 
reflttuturum ahnuit, poficjuam infuos caffes inci- 
deritynjerumetiam adinflar relic^uarH c^uit tan- 
tamfihi ^uotidie damni afferrenty morte multa- 
turum. 

Improborvm fugienda c{Ie ciconix cxcmplo f 
monemurcontubernia, nc fors cii iis deprchcnfi ,alic- 
na: improbitatis cogamur poenas luere, 

Bo.) Boni punitio ob malorumcon- 
fortium. ^H 
MifericordU iSr <vcritai U non deferat , circfin^ 

da casgtsmri tuo, &- defcrihcintahlis cor- 

distui. PromL^y}. 

OVIS %i4 

OVIS ET LVPI. O V I c V L A M infecutm luj^m^ ckm in ex- 

Pvemafro^emodnm adegiJlety-frAfenti perieiilo ei 

fernicitate coneilimte^ confet^Hi nonj^oterfit: i^je 

nihilofegnimeiinJiJiemy<rvnmfj mgit: yallatam 

i^fftfefrmde confhiciensyac <ruix dnm ruffiam ef- 

fligiHmfpttere , in^roximtim qtioddftmftcellfim 

fe recipt, idh^m (rvidensy^leno cHrfti , ominfecti' 

tm^ in emdem locum irruit , ^rddafe induhitfito 

ndimHm mtfimms . atnimiamiditatlsirrita 

f^efdfmycum om^ftrfitH deci^HlHgaHderet , feip- 

fnm in <rvincHlft condvt : nf^m cum tmto impetH 

infficellHm irrneret^ incmtmHtergofihiomHm 

occlHdtt, ffc iftm^ro^rijpricHli^raCentifiprcitmi 

fth oHe omnino fthftnet. 

C o M P A R A T A eft in inexplebilem illorum fame 
fabula^quibus cum fatis non fitinnocentes degluberc, 
nifi ipfos etiam totos degluriant,iifdcm capiutur com- 
pcdibus^quas infontium pedibus coUocarant, 

Vafri- Vafrities ab innoccntia illufa. t^S 
Ipfe atitem cotcmpUhatHr eam tmtusyfcire ojo- 
lens cvtrum fro/peru iterfmm fectjfet DeHSy 
anrm, Gen.24.z1. 

P 10- ii6 

lOVIS ET HYDRI. 

E P V L V M j^lendidi^.fm^mmjlaudigm 

jymfofitim Inpter Yelit^Ho deorucoetHi flruxerfit: 

id diiammmtiii^ refcirent , adje cdejiiu e^ulmU 

ap^ftr(ttii[^e5if^re exiflimmtici^\uafmgtdi donpt- 

riO' ftc munerti^ conmuij cohoneftmdi ^gratict- 

nimi decUrmdi cmffpc in mediU ctdferunt\nec^m 

fno deerfit natrix ojjicio^ciiroJHm Aiilefmm^ur- 

pureofuo colore omnium pr¥fringente oculos fo- 

ui Op, Max\ oferret^diuinA ergftfe indigmttio^ 

ni6 ign(tra,ferunt enimy ^t primu cora foue conh 

pHruifety&' donu 6^ muneris uuBorecotempa^ 

cumYelic^uorugratophcido^ mimo numen UC' 

ceppirit.pdum^ in deoru co^tu foueedifferuipy a 

fcelejiis non ej/e capieda munera, ^uod^audis do- 

li^jintobnoxia. 

P E c c A T o R E s - vt ait rcriptura,no exaudit Deus, 
neq^ impioru delcdtatur munenb. qui no vid:imas auc 
holocaufta/edcontrituachumiliatumcorpoftulat.id 
pra^fcntiflimi inter angues veneni ac profligatiilinix 
raalicix hydri cxemplo docet apologus. Sccleratorum repudiafa mUncra. ii7 

Dit ahi^mofecHHdum datum em, <Srm hono 
oculo adimepttione fkcito wmmtHarH: Noh 
ojferre mtimrafraua.noncnimfHfci^iet illa.Et 
noli inj^icerefacrifciHminiHflum. 
Ecclef.p,i2, 14^ is. 

P 1 lO- 
il8 

lOVIS ET APIS. 

N E Qj E <rvcYommu6 implj pmes at^:, mH- 
mrpi cxfecrattiY Dcm , mt nefandft ohfccrmtcs 
inpropriamipforu pcrnitiem cxmdit: idin ap 
fupra ^mm dicipotcji hmmogcncri^tilima* 
nifcjie dcclarmit. nmt cum illa famm mctlisjo'' 
ni ojfcrrct , atcjuc hmc cth co comprccpcretHrfr^' 
rogcttiHftm , cot cufihi lcthditcr ^Hngere Itccrcty 
qHifua dHcarift dcpopHlatHrHscfJcty grHtipmo 
^Hidcm ^HpitcrdonHmfHfcipitmimo , ohtcJlatiO' 
ncm titmcn henignus hommHmjof^itator ftucrfH- 
tus^ Mnlto cjtmm tn me rogcifii alitcry o apls, ait, 
CHcniet : t^HccHm^ enim tHopH^Hgcris acnleo dc" 
fxnm^ eim cvHlncri rclic^Hcrisy ilic tihiynon tn ei, 
necis cmffa exifict. eaficptndcm njittdisffiritm ei 
indam femina^ njtco amiffo ^(Sr te ruitftfmHl 
prinari neccffe fHcrit: 

In I V R I A fanftifi . picntiflimiqj fit numinis ma- 
icftati , {celeratis prccibusjeasc]viein malitiose precan- 
rium capica recorquet. Exofanuminiimproba pctitio. ii^ 
Cum wtdiffcnt atite difcipuli tim lacobtu (&» fo- 
anrtesjsxeriit: Domine, yis dicimm <n;t isnU 
de(cendfitdccAlo,^co(tim(Uillos?Luc.f)j 51. 

P I MI- I ^^ MILITARIS EQVI ET SCROF^. 

P H A L E R I s , ftrpi^stilis y ephippio plumis^ 

magmfice ormtui ec^um ad militi^ J^rofictfeitury 

mt tbigloriof^m ac citPim morteoppetitHrm^ mt 

domum <rui£iori^reportatHrm UtamScrofam^ 

prAtergrejfm his a coenofdfiftitHr njocihm : "j^tme 

te mi^eruinmcipite Mnrtem mortis^ mmife* 

fium dijcrimen tui ohlitm prmpitmhur te demes 

isferditU?Tti ^-veroy incjuit equm , ferofifugilla' 

tioneretundensyhoccme in luti <rvolutfihro te n)M 

immortditMcm confecuturum urhitrftre ? m te 

ignorus ffiQinatam ingloria turpi^ mcrte mimu 

ptmAfiptrpimedtturptm^? me<rvero dumfro hero 

meo morteoppeto^ nomim ac famAimmortalem 

glorifim^i^uA ohfcuru hptc tenehricofpp^ ^itpi^ muU 

topr^fimtior efi^confecuturum. 

I G N A V I atq. inglori} homines nauci faciunt /bo 
moreprobrofum forririVirrcexitu, inodoipfis in ili- 
ciis viuereliceat ; generofus aurcmatq; heroicosani- 
mus^fpretis contcmtisq^ voluptaribus^nominis , famae 
virarqiic honefte traduda: laudcm ac pcrpctuiratcm 
ambir. 

Glo- Gloriofa mors ignominiofx 
comparaca. M« 
Et aH.iiui raocedc cdo.dicentemihi: Scrihy Bea^ 
ti mortui (^ui in Dowim moriutur. Amodo ia 
dicitjf>iritusy<r[jt requiefcat a laboribus jtiis-.o^e^ 
ra enim iUorufequuntur tUos. ApocaLi4y ^i- 

P 4 ASl- ASINI ET EaVI. 

M I s E L L V s qmd^ fif.nm magno lignoYu 
fafce ontifltis.infigm ap^aratfi inffru^ucomptu^ 
cpjHum eminm cernens^ feltcem ^atimp^onmat^ 
^ [m fententift oj^pidb he^tu ijmm e contrafor^ 
tem deplorms yinfelicife Jidercy at^ etde))c[mrtpty 
c^Hod mmt^ lunpt nfttU , non cernuu modo ac hn^ 
mileeffey fedperpetuis cverherihm Uhorihm^ fre- 
mi ingemifcehat, accidit, ^t eundenon muhofofl 
efttuphruHu^ grmi^ armorupodereprefftim^ ad 
arduum (^umdam militium fthlegftri njideret: 
hic fuk arumnis cumpericulofft eciui pomfucol- 
Ifttis 5 Alftlo nuncytncfuit^ <ruilis ego fthieSlus^^ ftfi^ 
nm ef[e , ftc quotidimis cermcelfthorihm domftre, 
i^uumferdmiltti^ creptmtiu armafe^ari , ftut 
militftri zonftcinEim crmnti Mmortis ftUftm 
ift^ftrcD. 

N E c^v E opcs neq^ honorcs vlla homine feli€itate 
pcrfiindut(crercenreenim rcquicurciira pecunia,ma- 
iorumq; famcs) fedcupiditatu animirefrcnatusardor. 
quo fir^vt multo frequeter \s pofTicelTc fcliciorcui plu- 
rima fortuna negauic , hoc ipfo cui ad expledas ddicias- 
aiquc exquifitas voluptates nihil decftr 

Frau- Fraudulentaac fucata mundi 
fclicitas. ^35 
Mdior eflpatuns cviroforti: (Sr tjtii domimtp^ 

ammojuo^exfugmtore onrbiHm. 

FroHcrh.jCy 32. 

P 5 EQVl 134 EQ.VI ET ASINL 

Pr^cedens nosfpihtiU domii^c^mtY^i- 
qmite noftra (Sreor^cyit^j^ (^uihns omm^^fplen- 
didft ejfe exifiimpimm trutinfitpL ^ jnhinde inter 
nciturA terminos conq^iiiefcimtu y-^r^fens optima 
eam ratione conjirmitt^cum de?nonftrat htimdes 
eo^cricnlo exetos ejfe,in tpo ij ^erfmttir cftitfim- 
hitione cjuadam ItihricuglorU cptUeemenfi <rvmU 
tt^tlsprmpitiuohtinent . Nam cuferax cimdum 
ecj^^m ^ifto ingo ingent^ehftiHlmteffLrcimmyne^ 
oncris mptgnittidimM wm decedente aftnufihi 
ohtiiHmhtiheritifitcfi. excmdejcespedihfe eHynice- 
ditty concHlcatHruminftrettiryftfinm^elHtft ^oce 
cofternuttu thrafoni.loc^Hdaret^fiPfofl ftlicjHot m- 
noYU d.ecHrfumy ^ttriftifeneHtiohfitui e^cjHtu^-^hft 
lcrk fth hcro IpoltutHS^^-ftmo fordihu^' euehendis 
mmcipttttUyah Afinofors coj^iccretur. hicigitur 
illi uftnmfalitim cu <ruolHpate ex^rohrms cotH- 
mcltdt, memorfrmc, int^Hit, illeec^Htu es c^ticm ego 
olim ift^mte huc iUuc^^ iuhaSyJ^umanti^ orefH^ 
^erhos epe£iore mhelmtej^iritHiymihiinjultmte 
cognoHiyCcdo nuc^ i^Hona^fiBo ad^rohrofum htt^c 

ruitPim- dcHolHtus es? 

Insolentia ac contumacia talionis fecnm le- 
cemadferunt. FE^ 

v5 Fclicitatis odiofa infolcntia. ^5 
Tmtfotentiatn in hrachiofuo : dij^erfitjufcYbos 
mcntc cordi^feii. 

Lhc. i,ji* 

GAL^ GALLOPAVI ET GALLI GAL- 

L I N A C E I, \ 

G A L L V s qtiidam^ctUimccm inji^ti ttimi- 
iiL animi tmtft philmtia AJlmhat , catfni gc-- 
ncrU <:volmrcmtolcrarct nnRam : cJ^PtarccuGaU 
lopamm (qae Indicnmpmoncalio mmincmdi- 
gctmt)ii[dcm commorari locis {^mhmipfc ,gaL 
lims itcm^SrpfiUis ob trmi^mUayn Qr^acatam 
cvits, confucttidine gratum cjfc rcfcifccrct^ amnla- 
tionc (^uadam crudclc 6^ atrox contra cumhcU 
hmJHfci^it : quod cum tantopcrc incrudefccrct^ 
<rut puUa^ris ctiam mctam imutcrct at(j\ agaU 
li conJ^c5tfi longc arccrct , gaUofauas cvti ^mtis 
amansjta continiufHgnA ac litiam ofor accrri- 
mu^i^ <^ctcri rcnmtians domicilio^ nouos Urcs cli- , 
gityhcnc ctim coixijfciadicans (jnihcnc Utncrit. 

In d^ivictv&c barbaram inhofpitalirate , rudesq,. corii 
mores qui percgrinu fecumcomode liabitarenemine 
toleranr.quo vtina vitio fblus Euxinus porus ab Apol- 
lonio notaretur ,neq^ Chriftianse fediar plcrxqjnatio- 
ncs{conrra Pauli dodirina, cu tamen barbariem exuilTe 
videri velinc, barbarisipfis cxcrema quadam barbaric 
turpiffimoinhofpitahtacis criminc peiorcs ) adeo infc- 
{bc cfTcnr. 

lus lus hofpitalitatis violatum. 1J7 
o 

IHW 
•t^ .1^ Sihahitauerit aduenft in ternt rueflra , &^ wo- 
rntHifpierit inter n;os, non ex^rohretk ei. 

MIL. 13» 

MILVI ^GROTANTIS. 

M I L V V s fofl longam fcelerii (cr <rvita m- 
troh^ piBiHpriodum^ iti^o Deijl^gitioru^^indi- 
ci$re5le^fa£ionim remunerMorU iudicio grmi 
infrmitate affii^im^ m^tre accerfitafHmmo mi- 
mtaffeEiueftm rogitat , <zftipro incolmmtatejibi 
re^itmn^ct Deum comprecetur. at illa inufitatit 
qufidU matribm erga natos femritftte ipjtim in- 
cre^msyhifcemagis mttgis^ njerbis ajjiigiti^tme 
deum imfwru mifeteri^Htm^ q^uifm lege infts^ 
contemtis^^roj^ero rert4.mfticcefjti ftii oblitiijcm- 
ttir?mi^Jumflftgitiofirtim ac^rrimum njtndice 
effeignormHure igiturtibi iflptmuobiienire^ tuk^ 
cjue ob Utrociniptjmientem huncin^Mo cqr^orcD 
morbume^K^eriricxiflimtato. 

Rationi confcntaneueftjVt qui profpero rcru 
ftatu ac integra corporis valGCucline ingratus diuina 
oracula cotemnit;,deiq,. obliuiicitur, is vicillim a fum- 
mo numine rebus afflidisjac membris fuis muniis de- 
ftitutis^iufto optimi Dei iudicio corripiatur defera- 

turque. 

• Poc- Poena ncgledi diuini cultus. ij^ 
fmMitaiemJifi^^m in cordcmeo^ nonexaHdiet 
Uofninm, Pfalm. 6Syi8. 

STRV. 140 
STRVTHIOCAMELI ET LVSCINI./E. 

T E M p V s mno e/i rut infcenamphtlomela 

^rodeat^i^pi<& (tmoeni^imi^erU nonamentmtis 

ptUaxprmmti^y jed<varm herharumflornm^ 

cuencre lnxi^rihis , dimmfm hptrmonm mcm' 

difiimafirenhm mni^arte mira hominum m- 

res dulcedine titillM : hmc miremur qmd ctim 

miptmfrAflmti^imisnmc cum ^tilttircL>,imi' 

ctimfmone , hoc etittm loco cum cuaflif. Strti - 

thione contendat , nptmcmn tlle ^lumftrum ^c- 

npLfidtefuperhiret yhu^nocmtti ntiM tUilmdis 

locti relinqtichatfitafe demtim ^trat^lmdctt^^^t 

fihi in relif^Am opimo iure imferiU dehcri ^tlfere" 

retihdcfuofe chu ammtulemre dolores^ ille^re- 

tiofis fuvs ^lumis ^mpts udormitu ac magnifice- 

tiugcntes ^tiyfrimti^in comerciis raedicftrefihi 

locu ufferehutiiUu ne t^uipimas Uudtidecmtm- 

durufihifcirtes <roindicMutyohtineret etturolti- 

mus^Struthionis flumus inmis ofletationis mm- 

ci^atuohfcurms^ Struthiocamelo reliHomoUt, 

Perstringit comm ftolidiratcapologiis,qui 
obaliquodnacurcxbcncficium ,ca?caquadam philau- 
cia,fcfedignos & idoneos imperio iudicant. 

Odio- Odiofa propriarum virtutum 
prxconia. 14* 
O m enim ie dijcermt ? ^uid mtcm hahcs cjuod 
non acccfijii ? Si cnim acccpip, cjtiidglorif^ris 
^uajlnon acccpcris? i . Cor.4y 7* 

Q_ CICO- 14^ 

CICONI.C DECREPIT^. 

C I c o N I A omnmm (juas cvpiflm urrarii 

nmhitm ac flHcns iUudaerispUgm dit mium 

joUnfincit in^Hllh ^uk cdmmdis reli(^umcHra 

atjj induTiria^ acreciWocam (jumdftm^ietcctt 

afm ex^eritnr, injigni exe^la mortalesjmerga 

^einmemojjicijy cohi res &* neceptm^^oflptlmtf 

admones 5 confmdit mtem^Hllorumgratittidi^ 

ni^ <rvicariA admirmdHm^^aradigma.^^lHrima" 

YHm hominnmJieHfoedHmingrpttitHdineminam 

adeo religiose natnr^ legiparentnm foUicitHdim 

fHJcepa ohfet^HHntnr^yt cu hi confenHerintyflagi" 

tioJHm nHUa^^atis^xna expmduminipforHm 

cenfeatHY Re^uhLcHram eorum uhiicere <velege^ 

flcctem nonfihleuare . itafit , rat cum udhuc im^ 

fluvus ac imheciUi corforefoetm uparentihm^no 

negligmtur , nec^-, hi <rvici{^im uh iis qtiihm cvi^ 

tu im^artiti ftnt^ nuU^ i^f^ruimperiufduh ch* 

r(& pietMe udmimflrutumyegeflute fij^HuUcat. 

MoN ET nos rationis luminc orbara ciconia pa- 
rentucurafarcipcre,neq;hos inopiaaut (enio prcffos, 
defcrcre,& qui nos tam follicitein hanc hice produxe- 
runt,aluerut,grato animi aifeftu deficietcs fubleuare. 

Vica- M5 Vicaria prolium ac parcntom 
pictas. -4a« 
l^ 


^ 


iP 


^, 


'/ 


'jP(M^ 


M 


%& 
'Exahatgmdiofat^ mjli: ^mfapmtemgemit, 

Utabitur in co. ^roHcrb. 23, 24. 

Q & ASI- M4 
ASINI VARIIS ESCVLENTIS PO- 

CVLENTISQ^E GNVSTK 

R I D J C V L V s illc afmm c^t^^l toties re^cti- 
tm npmc ^lmpcrfomfiijiimt, ac nylti^mfc mfcc- 
mjfciimdu cxhihct . cxi^mfitifip^is cihisptu^ 
cnpifltu dimentfi dik Qr dcfcrt (Sr^Jfihmimfraty 
cum iffc intcrim i^fa^ropcmodtilarcinctcmStmy 
cailicfirdmrii cjudc <rvndjiptHfrigidafptmcJl' 
tim^ cxfleat at^ dc^cUftt^ mlli cjmmfibii^fijl^ 
milior^ ^crptm du^piidfm ncitmct dignUinfHls\ 
comittens\mtdtoru mtcafinoru aptrcsfm cxem- 
flo detcgens^uc fahdofam rcctd <rxjcritatctradH'' 
ccns^fordidos homines nimiHm^ adre attcntos^ 
^rodity c^Hi cum m^iore am^liorcm^fHam rcd- 
dcrcfamilia maximo conatH.fiHdcnt , incopara- 
hili tahorc per omnem <roitaca congcrnnt c^ha in- 
gratis lihcris y ncpotihHS ac poficris dilapdanda 
rclmcjHant , at^ t^fi intcrimfm corporis animi^ 
crHdclcscMmficcscxijiunt.. 

Deplorandam igitur auaricias feruitutem, 
opumque flagitiofum mancipatum graphice dcpin- 
gitfabula. 

Inops Inops opulcntia. »45 
Vtr (ui uedit Dm dimti{U,&-f(ihjlantiiim, &- 
hcnorem, (Sr mhiU(e!fafiiffufu£ex omm- 
hui qttx deftderattm trihuit eipotefiate Dem 
cvt comedat ex eo.fed homo extranem wora- 
hit tHud. hoc njmtm (S^ miferid mftgm eft. 
Ecclef6,z^ , CYGNI 246 

CYGNI ET CICONIiE. 

Q^ V I D fmHndum c^mdt^e omittendum in 
cuitfL mHkortimmimmtiii excmplo didicimm 
nunc , qmndo njirtntis ardmu cMis ejl , rana^ 
Meomnes mme^tnox^ (Sr calcand^/emelrcjia 
lethiy hmc (^ho mimo Hdmntmtem noHem eX" 
cipere dehemimy ah oloreptptmm • illejihi morte 
imminente-^rdfcienSyCmorpL ^oce ptrgHte cmth^ 
k ciconia cfHftdU intempftiHHm gmdiu objlH^e- 
fcentej Ec^nidtmta ruolHpateprfHndtttur m- 
qniritHr. negptt iHe hoc ciconia mirnm <roidcri de- 
bere , modfei^fHmconfoletHr,ittilHeinfolita (^upt^ 
dnm Utifmgeflifit , ^oji^nam ^bifdrtAm trm^ 
i^HiUitHteinfrofint^HO cffeytmtftrHm^ molejli^- 
Ynm ftc cHrarUy ^mhmirretitmhaSicnm fnerity 
m^tftmfe confecutHm^ideftt. 

« 

P o s T q^ A M ftatutum fit omnibus femermori,&: 
arqua lcge neceflitas fortiaturinfigncs & imos , cygni 
cxemplo magno & heroico animo mortem contem- 
nere difcamus ,6cquamfata nobis laborum metlde- 
ftinarum, ad hanc veluti athletac in palxftraad brauiu. 
alacricer accurrainus. 

Gene- Gcncrofus mortis contcmptus. 147 
InmdMfm exfcllaar mfm-^eriit ttmtm 

■ut^m m mortefm. Trouerb. i4,\^- 
' ■' CL 4 EHOE- hs P H OE N I C I s. 

V T Qv A M ^hdofo^handi ratione ^ tetri- 
cis hHmctm^itA Uhoribm m molcftiii inchomi- 
mtUy dnlccdme c^mdpL c^mctis prmnlccfimm.frO' 
dticAmm ^nicnm '^hjemce i^m cataftrophc Uta, 
cjHftledecet ejfe comictim exitnm^hmc fi£ipim dh- 
jolmt. Tradunt hmcfoft fexcentornmjcxage' 
num annorum Atate arhorem infclicis ArfthiA 
folitudimhm^roperfont^epdic^iicmfcligere^nea^ 
lignorHmftrue atf^ odorifcris arhorum ramali' 
bHscongcjlii niduUri , foffnidum ^valida darU 
comflofione^folis ohuerfum rfidm)accendcre , ac 
femett^fum medio rogo ingeftum concrcmAre , ex 
htiinfmodi mtem corifla^at^matcriA cinerihm 
enafci ruermem c^mrenotiatumfhoenic^ rcddat. 

C H R I s T I feruatoris morte ignominiofa cruenta 
ic patri pro nobis vidiraam ini^iiioiantis atq^ gloriofa: 
& admirand^ refurredlionis bcneficionotis vitarepa- 
. rantistypugcritphocnix. illenobis reacfcalccperdu'" 
fta laboris noftri finis fit, qui « &: «, principium ac finis 
rcriiomniu gloriofus ille phocnix vnitatis myfterio ad 
vniiouilc nos traducet-,in eo nos oportet hic fpiritu re- 
nafci , in eo computrefadli cadaueris molem in admi- 
randaillacorporum reftauratione ad nouam ac im- 
marcefcibilem vitam rcparari. 

lu- luucnilia ftudia cum proucdiori 
astatc pcrmutata. H9 
Dc^omte wosyfccHndumfriFfinftm conucrfatiO'^ 
mm^ rvetcrem hominem^ c^i corrHmfitHrfe-^ 
CHndnm dcfidcria crroris. E^hcf^^ 22. 

Pho£- P H OE N I X mihifroj^cmodum filentm im- 

pfHerMydcflorida illfi sitcrm ac hcatA witaf^cs 

thcMriforcs occhfcrfit , nifi Ciconu rcligio fo/i 

cvltim^m ilhd PLwditc, hrcucm hmc admoni- 

tioncm attcxcrc iHftffct:<^t ^idclicct illim cxcm- 

flo^fjtij:, amy^mfoctHs fdicmtn ohUtionc Dco pr- 

folmt-^rimitim^ nofmcti^fos ad ^irtutk cultHm 

ohfcrnmtifim^fiimHlmtcs.^Hri cordis acp£io- 

risthnra ci fidolcitmms id cjHod-^rocliHcfaccrcLJ 

fnerit ^filcrnM njitiorumhjd.rptfHprfitfiy wir- 

tHti ^iptmfcccrimm^ tmto^^ropnflus idfftce" 

re mchimm ^ fi dimm^romifi ccrta^Jpc nofi^fos 

fHlcicrimm • luf^m cnim cvtffdmf^florehH . F/r- 

tutis mtcm orhcm dnohm -^otifimHm hnmmA 

roita officiisnon Chriftimodbclogio, fedphilofb- 

bhorum etift,m teftimoniis fthfolHcrimm ^fi dim- 

v-osfiimmo nnmim acdehitos honorcsexhiheft* 

mm , ftc^^ftri ftjfc^iu relipjHos mortfdes fjuo nof 

ipfis irofcfjHfLmHr. 

-- lufti- luflitia omnibus partibus ab- 
foluta. *5> 
i>4 Dcum timcU, &'mmdatf$ eipuohferHa: hoc e^ 
enim omm homo. Eoclej. 12,1 j,. F I N I ^. I 


4 i